Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 • 10-12-200984 mln zł straty TVP po I półroczu
  Najwyższa Izba Kontroli – na zlecenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa – sprawdziła gospodarowanie mieniem oraz realizację zadań nadawcy publicznego przez TVP S.A. Kontrolą objęto okres od 2007 do I półrocza 2009 r. Pogorszenie się sytuacji finansowej, brak strategii rozwoju spółki, chaotyczna polityka kadrowa, ciągłe zmiany na stanowiskach kierowniczych, kłopoty w definiowaniu misji, komercjalizacja oferty programowej - to zarzuty, które kolejnym zarządom TVP stawia NIK. więcej »
 • 27-11-2009NFZ płaci za świadczenia ponad limit bez podstawy prawnej
  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała sprawozdanie z badania realizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za ubiegły rok. Według kontrolerów, NFZ płaci bez podstawy prawnej za wykonane ponad limit zabiegi i badania. Ani minister zdrowia, ani prezes NFZ nie zrobili do tej pory nic, aby sprawę uregulować – stwierdza NIK. więcej »
 • 05-11-2009Nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszem leśnym
  Ponad 96 mln zł wydały Lasy Państwowe w latach 2005 - 2008 z funduszu leśnego niezgodnie z przepisami ustawy o lasach. Między innymi przeznaczyły prawie 8 mln zł na adaptację osiedla Eko-Sękocin na siedzibę Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i ponad 400 tys. zł na jego utrzymanie. Do tej pory nie zwróciły też funduszowi pieniędzy wydanych na budowę osiedla, choć zobowiązywała je do tego kontrola NIK z 1997 roku. Izba domaga się zaprzestania finansowania z funduszu leśnego zadań nie zapisanych w ustawie. więcej »
 • 06-10-2009NIK o nieprawidłowościach w zakładach aktywności zawodowej
  Zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku – głosi raport Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK, na pozorowanie działań pozwalają luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. PFRON, wojewodowie i samorządy bezkrytycznie akceptują wszelkie projekty, choć nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym. więcej »
 • 02-10-2009NIK: Zagrożone bezpieczeństwo dostaw energii
  Istnieje ryzyko, że spółki elektroenergetyczne będą niezdolne do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw prądu z powodu pogarszającego się stanu technicznego infrastruktury energetycznej oraz opóźnień w budowaniu nowych sieci i remontach istniejących, co jest skutkiem przeszkód w postaci biurokratycznych procedur. Takie są konkluzje raportu NIK, która sprawdziła proces restrukturyzacji elektroenergetyki w latach 2005-2008. więcej »
 • 18-09-2009NIK: Polska mogłaby lepiej wykorzystywać środki z UE
  NIK zaprezentowała raport podsumowujący wyniki 70 kontroli dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach polityki spójności gospodarczej i społecznej. Kontrole obejmowały wykorzystanie funduszy na lata 2004 - 2006 i początek wykorzystania alokacji 2007 -2013. Według ustaleń Izby, Polska plasuje się w środku stawki państw Wspólnoty Europejskiej pod względem wykorzystania pieniędzy z budżetu UE z perspektywy finansowej 2004 - 2006. Niski jest - jak dotąd - poziom wydatkowania Funduszy UE z perspektywy 2007 - 2013. Mimo doświadczeń pierwszego okresu administracja publiczna powtórzyła niektóre błędy, przygotowując się do zarządzania funduszami w drugim okresie. więcej »
 • 20-08-2009NIK o offsecie
  NIK skontrolowała realizację zobowiązań offsetowych za zakup F-16. Kontrola objęła Ministerstwo Gospodarki i kilku odbiorców projektów i dotyczyła lat 2003-2006. Izba uznała, że jedynie co czwarty ze zrealizowanych projektów offsetowych przyczynia się do modernizacji polskiej gospodarki i restrukturyzacji konkretnych przedsiębiorstw. Pozostałe dają tylko bieżące korzyści pojedynczym zakładom. Części dotąd nie rozpoczęto. Przyczyną są błędy strony polskiej  popełnione w trakcie negocjacji zarówno przez administrację rządową, jak i przedsiębiorców. więcej »
 • 11-08-2009NIK: PKP Cargo zarządza infrastrukturą kolejową z naruszeniem przepisów
  Według Najwyższej Izby Kontroli, przewoźnicy kolejowi w Polsce nie są traktowani jednakowo, ponieważ PKP Cargo ogranicza dostęp do infrastruktury, którą dysponuje wbrew przepisom. Spółka zajmująca się przewozami nie otrzymała od PKP SA należnych jej gruntów pod centra logistyczne oraz infrastruktury do napraw taboru, a zmiast tego wydzierżawiono jej mienie, którego mieć nie powinna: tory, place ładunkowe, rampy itp. W efekcie przewoźnik wykonuje obecnie dodatkowo zadania zarządcy infrastruktury. Skutkiem tego jest, obok działań prowadzących do ograniczenia konkurencji na rynku kolejowych przewozów towarowych, pogarszający się stan techniczny użytkowanych torów i rozjazdów. więcej »
 • 31-07-2009NIK negatywnie oceniła politykę wobec stoczni w latach 2005-2007
  Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli o działaniach wobec polskich stoczni w dużo większym stopniu niż rynek i prawa ekonomii decydowały względy społeczne i polityczne. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, zbyt często zmieniano strategie i udzielano pomocy publicznej bez niezbędnej decyzji Komisji Europejskiej – wynika z najnowszego raportu NIK, dotyczącego restrukturyzacji i prywatyzacji polskich stoczni w latach  2005-2007. więcej »
 • 21-07-2009MF dobrze zarządzał długiem Skarbu Państwa
  Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że minister finansów w okresie od 2006 do 2008 roku poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »