Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 • 18-09-2009NIK: Polska mogłaby lepiej wykorzystywać środki z UE
  NIK zaprezentowała raport podsumowujący wyniki 70 kontroli dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach polityki spójności gospodarczej i społecznej. Kontrole obejmowały wykorzystanie funduszy na lata 2004 - 2006 i początek wykorzystania alokacji 2007 -2013. Według ustaleń Izby, Polska plasuje się w środku stawki państw Wspólnoty Europejskiej pod względem wykorzystania pieniędzy z budżetu UE z perspektywy finansowej 2004 - 2006. Niski jest - jak dotąd - poziom wydatkowania Funduszy UE z perspektywy 2007 - 2013. Mimo doświadczeń pierwszego okresu administracja publiczna powtórzyła niektóre błędy, przygotowując się do zarządzania funduszami w drugim okresie. więcej »
 • 20-08-2009NIK o offsecie
  NIK skontrolowała realizację zobowiązań offsetowych za zakup F-16. Kontrola objęła Ministerstwo Gospodarki i kilku odbiorców projektów i dotyczyła lat 2003-2006. Izba uznała, że jedynie co czwarty ze zrealizowanych projektów offsetowych przyczynia się do modernizacji polskiej gospodarki i restrukturyzacji konkretnych przedsiębiorstw. Pozostałe dają tylko bieżące korzyści pojedynczym zakładom. Części dotąd nie rozpoczęto. Przyczyną są błędy strony polskiej  popełnione w trakcie negocjacji zarówno przez administrację rządową, jak i przedsiębiorców. więcej »
 • 11-08-2009NIK: PKP Cargo zarządza infrastrukturą kolejową z naruszeniem przepisów
  Według Najwyższej Izby Kontroli, przewoźnicy kolejowi w Polsce nie są traktowani jednakowo, ponieważ PKP Cargo ogranicza dostęp do infrastruktury, którą dysponuje wbrew przepisom. Spółka zajmująca się przewozami nie otrzymała od PKP SA należnych jej gruntów pod centra logistyczne oraz infrastruktury do napraw taboru, a zmiast tego wydzierżawiono jej mienie, którego mieć nie powinna: tory, place ładunkowe, rampy itp. W efekcie przewoźnik wykonuje obecnie dodatkowo zadania zarządcy infrastruktury. Skutkiem tego jest, obok działań prowadzących do ograniczenia konkurencji na rynku kolejowych przewozów towarowych, pogarszający się stan techniczny użytkowanych torów i rozjazdów. więcej »
 • 31-07-2009NIK negatywnie oceniła politykę wobec stoczni w latach 2005-2007
  Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli o działaniach wobec polskich stoczni w dużo większym stopniu niż rynek i prawa ekonomii decydowały względy społeczne i polityczne. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie, zbyt często zmieniano strategie i udzielano pomocy publicznej bez niezbędnej decyzji Komisji Europejskiej – wynika z najnowszego raportu NIK, dotyczącego restrukturyzacji i prywatyzacji polskich stoczni w latach  2005-2007. więcej »
 • 21-07-2009MF dobrze zarządzał długiem Skarbu Państwa
  Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że minister finansów w okresie od 2006 do 2008 roku poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. więcej »
 • 17-07-2009NIK o wykonaniu budżetu 2008
  Kolegium NIK zgodziło się na wydanie przez Izbę pozytywnej opinii w sprawie udzielenia rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa na 2008 rok. W trakcie kontroli NIK ustalił, że sprawozdanie Rady Ministrów rzetelnie oddaje przebieg wykonania budżetu państwa w roku 2008, kwoty wydatków i deficytu budżetu państwa nie przekroczyły wielkości określonych w ustawie budżetowej na rok 2008, a skala i waga nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa stwierdzonych w poszczególnych częściach budżetowych, była stosunkowo niewielka. więcej »
 • 14-07-2009NIK: Resort zdrowia wydał 300 mln zł z naruszeniem prawa
  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu państwa w części, za którą odpowiada minister zdrowia. NIK skrytykowała głównie realizację wieloletniego programu Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli – za wydanie 300 mln zł bez formalnej podstawy prawnej, a także z powodu wadliwej metodologii zastosowanej do podziału środków. Według Izby, środki finansowe przyznano szpitalom bez realnego planu naprawczego i kontroli nad ich wykorzystaniem. Nie brano pod uwagę tak istotnych czynników, jak sytuacja finansowa placówki, podejmowane działania naprawcze oraz znaczenie szpitala w regionie. więcej »
 • 06-07-2009Marnotrawstwo przy remontach dróg
  Według Najwyższej Izby Kontroli, remonty dróg w dużych miastach trwają zbyt długo i są uciążliwe, a przy tym wiążą się z marnotrawieniem publicznych pieniędzy, gdyż szwankuje planowanie i koordynacja robót. Zarządcy dróg nie mają pełnej wiedzy o ich stanie, ponieważ nie przeprowadzają obowiązkowych kontroli stanu technicznego nawierzchni. W efekcie to, co jedna ekipa remontowa naprawi, jest niszczone przez i wykonywane od nowa przez kolejną. więcej »
 • 01-07-2009Niska efektywność sprzedaży mniejszościowych udziałów Skarbu Państwa w firmach
  Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, działania podejmowane przez kolejnych ministrów Skarbu Państwa w celu sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji i udziałów w sprywatyzowanych spółkach, były w latach 2005-2008 mało efektywne. Brak determinacji do przeprowadzenia transakcji kończących rozpoczęte prywatyzacje skutkował niewykorzystaniem dobrej koniunktury trwającej do połowy 2007 r. - ocenia NIK. Co trzecia ze spółek, które sprywatyzowano najwcześniej (w latach 1991-95) i gdzie Skarb Państwa ma jeszcze pakiety mniejszościowe, jest obecnie w stanie upadłości lub likwidacji, a więc wartość udziałów w nich jest zerowa. więcej »
 • 30-06-2009Nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących samowoli budowlanych
  Najnowsza kontrola NIK ujawniła, że powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego łamią prawo na wszystkich etapach postępowań dotyczących samowoli budowlanych. Inspektoraty nie egzekwują wydanych decyzji, nawet gdy samowolnie wybudowane obiekty zagrażają życiu i zdrowiu użytkowników. Izba sprawdziła, jak w latach 2005-2007 i I półroczu 2008 powiatowe inspektoraty prowadziły postępowania administracyjne w przypadku stwierdzenia samowoli. Kontrola objęła Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz 24 powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »