Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Moment powstania przychodu

 • 30-05-2012Sprzedaż biletów okresowych a moment powstania przychodu
  Z uzasadnienia: Zapłata ceny biletu miesięcznego, bez względu czy znajdują się na nim informacje pozwalające uznać bilet za fakturę VAT, stanowi przychód podatkowy przewoźnika uzyskany w momencie sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej »
 • 02-05-2012Moment powstania przychodu z tytułu umowy dzierżawy
  Pytanie podatnika: W dniu 3 lutego 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy części przedsiębiorstwa. Czynsz został uiszczony w dniu podpisania umowy - na dwa lata z góry (czyli 100% w momencie podpisania umowy). Wnioskodawca wystawił fakturę zaliczkową na całą kwotę czynszu. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo ustalił datę powstania przychodu na dzień wystawienia faktury zaliczkowej (3 luty 2011 r.) oraz na dzień całkowitego uregulowania należności (3 luty 2011 r.)? więcej »
 • 20-04-2012Zamieszczanie filmów i zdjęć na portalu internetowym a rozliczenie PIT
  Przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Podlegają one opodatkowaniu w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 sierpnia 2011 r. nr IPTPB2/415-218/11-2/KO. więcej »
 • 05-04-2012Usługi ciągłe: Moment powstania przychodu
  Pytanie podatnika: Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest archiwizacja i przejmowanie na przechowanie dokumentów kat. „B” niestanowiących zasobu archiwalnego i przechowywać je przez okres wymagany dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Przechowywanie dokumentów księgowych kat. B-5 jest rozliczane w okresach rozliczeniowych adekwatnych do okresów w jakich przechowawca jest zobowiązany przechowywać poszczególne rodzaje dokumentów, tj. kategorii B-5 przez 5 lat. Czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany przez lat 5, jeżeli taki zapis wynika z umowy? więcej »
 • 30-03-2012Wydanie towaru a obowiązek podatkowy w CIT
  Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. więcej »
 • 13-01-2012Refakturowanie usług a moment powstania przychodu
  Pytanie podatnika: W którym momencie powstaje przychód podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usług i w przypadku refakturowania usług rozliczanych okresowo? więcej »
 • 27-12-2011Moment powstania przychodu z tytułu potrąconej kary umownej
  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zakwestionowania zasadności naliczenia kary umownej przez wykonawcę i toczącego się w tym zakresie postępowania sądowego potrącona kara umowna powinna zostać ujęta w rachunku podatkowym jako przychód do opodatkowania w dacie potrącenia? więcej »
 • 23-09-2011Rozliczenie faktury korygującej przy usługach ciągłych
  Pytanie podatnika: Spółka w ramach działalności świadczy usługi o charakterze stałym. Obecnie spółka rozważa wprowadzenie modelu odpłatności za swoje usługi stałe polegające na uzgodnieniu z kontrahentami miesięcznej ryczałtowej odpłatności, która byłaby płatna przez 3 kolejne miesiące. Przy czym rozliczenie rzeczywistego wynagrodzenia za dany okres (kwartał) następowałoby w pierwszym miesiącu następującym po pełnym kwartale. W jakim momencie należy wykazać zwiększenie/zmniejszenie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu faktury korekty „in minus”/„in plus” wystawionej w miesiącu następnym po zakończeniu danego kwartału? więcej »
 • 16-03-2011Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży bonów
  Pytanie podatnika: W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w chwili odpłatnego wydania bonu, czy w chwili dokonania sprzedaży towaru, za który zapłata nastąpi przy użyciu bonu? więcej »
 • 01-03-2011Kiedy powstaje przychód z tytułu częściowego wykonania usługi
  Pytanie podatnika: Czy w chwili podpisania protokołu odbioru danego etapu świadczenia Usług informatycznych, tj. z dniem częściowego wykonania Usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności, Spółka uzyskuje przychód w wysokości stanowiącej umownie określony % całości wynagrodzenia za Usługi informatyczne częściowo zrealizowane w danym etapie? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »