Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » limit

 • 05-08-2014Jak liczyć przekroczenie limitu do VAT od roku 2014?
  Do 31 grudnia 2013 r. zasadą było, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przekroczyła kwotę 150 tys. zł (w przypadku zaś podatników rozpoczynających działalność kwotę tę liczoną w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej), zwolnienie traciło moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstawał z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlegała jedynie nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. więcej »
 • 16-01-2014Podatki 2014. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów pracowników
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej określone są w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 23-12-2013Rachunkowość 2014. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
  Co do zasady, księgi rachunkowe powinny być prowadzone przez każdą firmę. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom. Sprawdźmy na początek, które podmioty mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, a tym samym prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku. więcej »
 • 03-10-2013Podatki 2014: Najważniejsze limity - rachunkowość, PIT, CIT i VAT
  Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw. więcej »
 • 24-06-2013PCC od pożyczek udzielanych w gronie najbliższej rodziny
  Umowa pożyczki jest umową nazwaną, uregulowaną w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.). Jak wynika z art. 720 § 1 K.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. więcej »
 • 10-05-2013Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy w 2013 r. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych
  Podatnikami objętymi obowiązkiem rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej są ci podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. więcej »
 • 08-05-2013Opodatkowanie w formie ryczałtu przychodów z najmu
  Jaka wysokość przychodów uprawnia do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? więcej »
 • 15-03-2013Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego w VAT
  Kiedy podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą traci zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług? więcej »
 • 07-03-2013Limit ryczałtu przy przychodach z najmu prywatnego
  Pytanie podatnika: Czy do przychodów z najmu opodatkowanego na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, znajduje zastosowanie limit w wysokości równowartości kwoty 150.000 euro określony w art. 6 ust. 4 wskazanej ustawy i czy po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania przychodów uzyskanych z najmu na zasadach ogólnych? więcej »
 • 01-02-2013Podatki 2013: Kasy fiskalne – nowy limit
  Od nowego roku obowiązuje nowy limit obrotu, którego przekroczenie zobowiązuje podatników do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wyrażony on jest jedną kwotą, tj. 20 000 zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »