Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » kurs

 • 08-05-2014Rozliczanie różnic kursowych
  Pytanie podatnika: Czy dla celów ustalania różnic kursowych Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, postępuje prawidłowo wyceniając wypływ środków pieniężnych w walucie euro z konta walutowego spółki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza według kursu sprzedaży waluty banku, z którego usług korzysta Spółka? więcej »
 • 05-05-2014Transakcje w walutach obcych w księgach rachunkowych
  Jakie kursy walut stosować w ciągu roku obrotowego do wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych dla celów księgowych? więcej »
 • 27-03-2014Nabycie uprawnień zawodowych a koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii doradcy podatkowego (opłata za egzamin i opłata za wpis na listę doradców podatkowych), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej? więcej »
 • 30-01-2014Kredyty we frankach szwajcarskich. Czy będzie pomoc dla kredytobiorców?
  Interpelacja nr 22207 w sprawie kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. więcej »
 • 23-01-2014Wydatki na zorganizowanie konferencji a koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na opisaną powyżej kompleksową usługę organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE będą stanowić po jego stronie w całości koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym? więcej »
 • 12-12-2013Obligatoryjne szkolenia zawodowe a VAT
  Teza: Realizowane przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi szkoleniami związane zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L. z 2006 r.347/1 ze zm.) w zw. z art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L. z 2011 r. 77/1). więcej »
 • 10-10-2013Nabycie usług szkoleniowych a VAT
  Pytanie podatnika: Czy usługa organizacji szkolenia stanowi dla Wnioskodawcy jedno świadczenie złożone i czy z tytułu nabycia tej usługi Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego? więcej »
 • 05-09-2013Kurs waluty a przychody nierezydentów
  Według jakiego kursu należy przeliczać przychody uzyskane przez podatników (nierezydentów) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla celów poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat? więcej »
 • 22-07-2013Skierowanie pracowników na szkolenie a skutki w PIT
  Pytanie podatnika: Czy Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w związku z poniesieniem kosztów skierowania pracowników na szkolenia mające charakter zajęć pozaszkolnych, poza miejsce stałego świadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spółki? więcej »
 • 24-06-2013Działalność gospodarcza: Wydatki na studia jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »