Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » księgowanie

 • 03-04-2014Sprzedaż wysyłkowa i przedpłaty. Ujęcie w księgach rachunkowych
  Przedsiębiorstwo handlowe Pegaz sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom. Zgodnie z regulaminem sprzedaży wysyłkowej nabywca ponosi koszty przesyłki zamówionego towaru. więcej »
 • 27-03-2014Rachunkowość. Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości
  Regulacje prawa bilansowego zakładają, że dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe można ustalać w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jednak pojęcia niskiej wartości początkowej. więcej »
 • 13-03-2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
  Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont. więcej »
 • 26-08-2013Przychody i koszty działalności operacyjnej
  Na początek wyjaśnijmy, że „podstawowa działalność operacyjna” obejmuje przychody operacyjne netto oraz koszty operacyjne, z kolei związana z nią pośrednio „pozostała działalność operacyjna” to pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne. Pozycje te kształtują zysk (lub stratę) z działalności operacyjnej. więcej »
 • 07-08-2013Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych w księgach rachunkowych
  Podatek dochodowy od osób prawnych ujmują w księgach rachunkowych i wykazują w sprawozdaniu finansowym jedynie te jednostki gospodarcze, które są podatnikami tego podatku. Przykładem podatnika CIT może być chociażby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaznaczmy, że do ewidencji w księgach rachunkowych jednostki podatku dochodowego od osób prawnych może służyć jednostce konto 870 Podatek dochodowy od osób prawnych. więcej »
 • 05-08-2013Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika biura rachunkowego i działu księgowości
  Przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 76a ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330), mogą przy wykonywaniu czynności: więcej »
 • 29-07-2013Zaokrąglenia podatków w księgach rachunkowych
  W jaki sposób zaewidencjonować różnicę między podatkiem od towarów i usług wynikającym z deklaracji VAT a tym ujętym w księgach rachunkowych? więcej »
 • 25-07-2013Ksero rachunku jako dowód księgowy
  Czy kserokopia rachunku dokumentującego zakup może być dowodem księgowym? więcej »
 • 06-02-2013Wypłata i otrzymanie dywidendy – ujęcie w księgach rachunkowych
  Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zasadę tę wprowadza zapis art. 191 par. 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). więcej »
 • 14-12-2012Wydatki na zakup choinki i ozdób świątecznych w księgach rachunkowych
  Jednym z często dokonywanych w grudniu wydatków są nakłady na ozdoby świąteczne i świąteczny wystrój firmy. Bez wątpienia są one związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Należy je zatem zaliczyć na podstawie dokumentów (faktur, rachunków czy umów z dekoratorami wnętrz) do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »