Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » koszty zastępstwa procesowego

 • 10-07-2018Wydatki na przegrany proces w kosztach podatkowych
  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą częstokroć narażeni są na nierzetelne bądź nieterminowe wykonanie umów przez swoich kontrahentów. W pewnych sytuacjach jedyną możliwością dochodzenia swoich praw pozostaje postępowanie sądowe. Stosownie do art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako KPC), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). więcej »
 • 29-12-2017NSA: Wadliwe wykonanie robót - zasądzone odszkodowanie wyłączone z KUP
  Z uzasadnienia: ...zasądzoną kwotę należało uznać za odszkodowanie w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. Wspomnianą kwotę zasądzono bowiem tytułem kar umownych za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych w okresie gwarancji wad, tytułem zastępczego usunięcia wad i tytułem innych kosztów związanych z wadliwym wykonaniem robot. Wyklucza to rozpoznanie jej jako kosztu uzyskania przychodu. więcej »
 • 13-09-2017Wydatki na spory sądowe z klientami w kosztach działalności
  Pytanie: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z prowadzeniem postępowań sądowych z klientami, tj. wydatki na: koszty sądowe i obsługę prawną postępowania sądowego, zwrot klientowi poniesionych przez niego kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, zwrot klientowi otrzymanej wcześniej zapłaty za usługę, odsetki od zwracanej klientowi otrzymanej wcześniej zapłaty za usługę? więcej »
 • 24-03-2016Koszty zastępstwa procesowego. Brutto czy netto?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo wystawiając fakturę obejmującą kwotę stanowiącą równowartość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o 23% VAT? więcej »
 • 24-03-2014Koszty zastępstwa procesowego w przegranym procesie i KUP
  Pytanie: Prowadząc działalność gospodarczą czasami znajduję się w sytuacji, w której zostaję pozwany – ostatnio np. przegrałem spór dotyczący za dostawę wadliwych wg mnie materiałów. Wyrokiem sądu zostałem zobowiązany między innymi do pokrycia kosztów zastępstwa procesowego strony, która wystąpiła przeciwko mnie do sądu i proces wygrała. Czy zasądzona i zapłacona kwota zastępstwa procesowego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w mojej działalności? więcej »
 • 26-07-2012Koszty uzyskania przychodów: Wydatki z tytułu zastępstwa procesowego
  Pytanie: W związku z prowadzonym przeciwko naszej spółce postępowaniem sądowym, zostaliśmy zobowiązani do zapłacenia na rzecz byłego pracownika kosztów zastępstwa procesowego. Roszczenia dochodzone w powyższym procesie przez byłego pracownika powstały z powodu niewypłacenia przez spółkę wynagrodzenia za nadgodziny. Czy zapłacone koszty zastępstwa procesowego stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z zasadą zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »