Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Korekta kosztów

 • 19-03-2014Środek trwały na raty. Korekta kosztów dotyczy również odpisów amortyzacyjnych
  Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. więcej »
 • 04-03-2014CIT: Korekta kosztów bezpośrednich po sporządzeniu sprawozdania finansowego
  Z uzasadnienia: Noty odnoszące się do kosztów bezpośrednich danego roku podatkowego otrzymane po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego powinny być rozpoznawane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane było sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. więcej »
 • 11-02-2014Samochód w leasingu finansowym a korekta kosztów
  Pytanie podatnika: Czy zaliczając na dzień 31 grudnia 2013 do kosztów podatkowych odpis z tytułu amortyzacji planowej za 2013 rok, Wnioskodawca powinien jednocześnie dokonać korekty tego kosztu do wysokości faktycznie opłaconej w 2013 roku wartości (sumy) rat kapitałowych? więcej »
 • 21-01-2014Wystawienie "polecenia zapłaty" na rzecz wierzyciela a korekta kosztów
  Pytanie podatnika: Czy przejęte przez Spółkę zobowiązania na podstawie „poleceń zapłaty” do wierzycieli spółki należy traktować tak samo jak niezapłacone faktury zgodnie z art. 15b? Czy to oznacza, że do momentu zrealizowania zapłaty (dokonania przelewów na konta wierzycieli spółki) Spółka musi wyłączyć z kosztów podatkowych wartość niezapłaconą? Jeśli tak, to w jakim miesiącu Spółka musiałaby zmniejszyć koszty? więcej »
 • 15-11-2013Korekta amortyzacji w wyniku braku zapłaty
  Pytanie podatnika: Spółka z o.o. nabywa środki trwale na podstawie umów o wydłużonych terminach płatności lub takich, w których płatność rozłożona jest na raty. Czy spółka, po 1 stycznia 2013 r., ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę stanowiącą sumę odpisów amortyzacyjnych liczonych od dnia przyjęcia środka trwałego nabytego na podstawie przedmiotowych Umów tylko do wysokości kwoty faktycznie zapłaconej dopiero w momencie dokonania zapłaty, w tym także zapłaty raty, gdy płatność została rozłożona na raty? więcej »
 • 23-10-2013Zapłata kaucji gwarancyjnej a obowiązek dokonania korekty kosztów
  Przepisy mające przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych, które weszły w życie na początku tego roku, sprawiły podatnikom szereg kłopotów. Okazało się bowiem, że wprowadzony wspomnianą nowelizacją obowiązek korekty kosztów może znaleźć zastosowanie również w sytuacjach, w których nie mamy do czynienia z typowym uchylaniem się od zapłaty za fakturę. Wątpliwości powstały m.in. w odniesieniu do potrącenia kaucji gwarancyjnej. więcej »
 • 18-10-2013Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom a korekta kosztów
  Pytanie podatnika: Czy na podatniku w przyszłości, od miesiąca w którym nastąpi zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom, będzie spoczywał obowiązek pomniejszenia (korekty) w podatkowych księgach przychodów i rozchodów prowadzonych przez spółkę i dla samodzielnej działalności kosztów uzyskania przychodu za dany okres o tą część potrąconego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zaliczonego do kosztów w miesiącu, w którym zostało ono wypłacone, na poczet należnych składek na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, które to wydatki zostaną na podstawie art. 22 ust. 6ba ustawy zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, ale zostaną opłacone po upływie 30 dni licząc od daty od ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu? więcej »
 • 08-10-2013Podatki 2013: Umowy handlowe z płatnością powyżej 90 dni a VAT i koszty
  Interpelacja nr 19662 do ministra finansów w sprawie negatywnych skutków podatkowych dla przedsiębiorców realizujących umowy handlowe z płatnością powyżej 90 dni więcej »
 • 24-09-2013Korekta kosztów i VAT w przypadku faktury bez terminu płatności
  Obowiązujące od początku bieżącego roku przepisy ustaw podatkowych, które mają służyć zapobieganiu zatorom płatniczym, przysparzają podatnikom wielu problemów. Przede wszystkim są to trudności natury technicznej, polegające głównie na konieczności wykonywania szeregu nowych czynności, jak np. monitorowanie upływu ustawowych terminów związanych z korektą kosztów i VAT, korygowanie kosztów uzyskania przychodów w razie braku zapłaty w określonych terminach, ponowne zaliczanie wydatku do kosztów w razie zapłaty zaległości itd. więcej »
 • 17-09-2013Korekta kosztów: Zapłata po terminie, ale w miesiącu upływu terminu płatności
  Pytanie podatnika: Czy jeśli w tym samym miesiącu mija 30 dniowy termin płatności za fakturę, a zapłaty za tę fakturę dokonano w tym samym miesiącu, w którym upływa 30 dniowy termin płatności, to należy dokonać korekty kosztów w książce przychodów i rozchodów? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »