Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kodeks postępowania cywilnego

 • 07-06-2013Postępowanie zabezpieczające czyli jak skutecznie zapewnić realizację wyroku
  Bardzo często w praktyce zdarza się tak, że pomimo otrzymania przez stronę wyroku sądowego, który zawiera rozstrzygnięcie satysfakcjonujące, nie jest możliwe wyegzekwowanie roszczenia objętego wyrokiem. Egzekucja okazuje się bezskuteczna, ponieważ nasz dłużnik nie posiada wystarczających środków na zapłatę zobowiązania lub też celowo wyzbył się majątku. więcej »
 • 17-05-2013Termin sprzedaży zajętych przez komornika ruchomości
  Egzekucja z ruchomości następuje, zgodnie z art. 845 Kodeksu postępowania cywilnego, poprzez ich zajęcie. Komornik może zająć ruchomości dłużnika będące zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. W sytuacji kiedy ruchomości dłużnika znajdują się we władaniu osoby trzeciej, komornik może dokonać ich zajęcia tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. więcej »
 • 03-04-2013Powództwo przeciwegzekucyjne w postępowaniu cywilnym
  Procedura cywilna obowiązująca w Polsce przewiduje środki zaskarżenia od każdego rodzaju rozstrzygnięcia, które zapada w sądowym postępowaniu cywilnym. Na potrzeby tego opracowania możemy tu wyróżnić dwa rodzaje rozstrzygnięć: postanowienia i wyroki. Środkiem zaskarżenia postanowienia jest zażalenie, natomiast środkiem zaskarżenia wyroku – apelacja. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują określone terminy na wniesienie środków zaskarżenia. Zasadniczo jest to termin 14 dni w przypadku zaskarżenia wyroku, który rozpoczyna swój bieg od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. więcej »
 • 25-03-2013Dalsze tytuły wykonawcze i ponowne wydanie tytułu wykonawczego
  Ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym wymaga, aby liczba tytułów wykonawczych uprawniających do wszczynania egzekucji była limitowana. Dlatego zasadą jest, że tytuł wykonawczy wydaje się tylko raz w jednym egzemplarzu. więcej »
 • 20-03-2013Tytuły egzekucyjne wydawane przeciwko spółkom osobowym
  Tytuł egzekucyjny wydany przeciwko spółce osobowej może stanowić podstawę egzekucji z majątku wspólnika tej spółki, jeśli sąd nada przeciwko niemu klauzulę wykonalności. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom może nastąpić przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 7781 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Zgodnie z ww. przepisem tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej, tj. spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej, sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. więcej »
 • 16-01-2013Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika
  Egzekucja z majątku dłużnika może okazać się niezwykle trudna. Szczególnej trudności wierzycielowi dostarczać może samo znalezienie majątku dłużnika. Ustawodawca wyszedł jednak naprzeciw tym problemom i wprowadził regulację, na mocy której wierzyciel może odpłatnie zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, celem zaspokojenia swoich roszczeń. więcej »
 • 10-01-2013Powództwo wzajemne
  Powództwo wzajemne nie tylko stanowi środek obrony pozwanego przeciwko roszczeniom powoda, lecz także może prowadzić do oddalenia powództwa oraz uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia co do roszczenia zgłoszonego w powództwie wzajemnym. więcej »
 • 02-01-2013Rękojmia jako główny warunek licytacyjny w postępowaniu egzekucyjnym
  Jednym ze sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości. Postępowanie w tym zakresie uregulowano w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Egzekucja z nieruchomości następuje przez jej zajęcie, dokonanie opisu i oszacowania, a następnie sprzedaży w drodze licytacji publicznej. więcej »
 • 31-12-2012Egzekucja z majątku wspólnego małżonków
  Zgodnie z art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. więcej »
 • 28-12-2012Wierzytelność zabezpieczona hipoteką – korzyści dla wierzyciela
  W dobie powstawania zatorów płatniczych warto zastanowić się nad takim działaniem, które będzie stanowić skuteczny sposób odzyskiwania wierzytelności od dłużników. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »