Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kodeks postępowania cywilnego

 • 20-12-2013Nadawanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, który przeszedł na inne podmioty
  Stronami postępowania egzekucyjnego są podmioty wymienione w tytule egzekucyjnym. Jednakże, należy mieć na uwadze fakt, że niektóre zdarzenia prawne powodują konieczność wprowadzenia do klauzuli wykonalności na miejsce osób wymienionych w tytule egzekucyjnym innych lub dodatkowych podmiotów. więcej »
 • 17-12-2013Właściwość miejscowa i prawo wyboru komornika
  Przepisy nie definiują pojęcia sprawy egzekucyjnej. W piśmiennictwie wskazuje się, że załatwienie sprawy egzekucyjnej polega na przymusowej realizacji praw i obowiązków stron wynikających z wymienionych stosunków prawnych określonych w tytułach egzekucyjnych lub wykonawczych. więcej »
 • 13-12-2013Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
  Jako jedną z form egzekucji Kodeks postępowania cywilnego [dalej „k.p.c.”] wskazuje egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie z art. 1081 § 1 k.p.c. jeżeli egzekucja dotyczy jakichkolwiek świadczeń alimentacyjnych lub renty mającej charakter alimentów wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego ma być ona prowadzona. W takiej sytuacji przyjmuje się, że egzekucja dotyczy wszystkich dopuszczalnych środków z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. więcej »
 • 18-11-2013Uproszczona egzekucja z nieruchomości
  Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulują procedurę uproszczoną stosowaną dla konkretnych typów nieruchomości i w konkretnych przypadkach. Różni się ona od egzekucji prowadzonej w zwykłym trybie nie tylko jej przebiegiem, lecz także procedurą zbycia zajętej nieruchomości. więcej »
 • 15-11-2013Warunki licytacyjne przy egzekucji z nieruchomości
  Zgodnie z art. 952 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) egzekucja z nieruchomości dłużnika, która służy zaspokojeniu wierzycieli z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości odbywa się w drodze publicznej licytacji nieruchomości. W celu nabycia nieruchomości w drodze licytacji osoby biorące w niej udział muszą spełnić warunki określone w k.p.c. więcej »
 • 17-09-2013Postępowanie egzekucyjne: Gdy miejsce pobytu dłużnika nie jest znane
  Zgodnie z art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej „k.p.c.”), jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela. więcej »
 • 23-07-2013Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych
  Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jest to przepis ogólny, ustanawiający ogólną zasadę odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólników. więcej »
 • 17-07-2013Treść klauzuli wykonalności
  Zgodnie z przepisem art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) podstawą egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. więcej »
 • 16-07-2013Ugoda jako tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym
  Z dyspozycji art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) wynika, że jednym z tytułów egzekucyjnych przewidywanych przez polskiego ustawodawcę jest ugoda. więcej »
 • 18-06-2013Skarga na czynności komornika
  Stosownie do art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) na czynności komornika dokonywane w postępowaniu egzekucyjnym przysługuje skarga do sądu rejonowego. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Natomiast w przypadku gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga dopuszczalna jest również w razie zaniechania dokonania czynności, do której komornik był zobowiązany. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »