Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kodeks postępowania cywilnego

 • 06-05-2015MS: Komornik nie może działać bez wyroku sądu
  Interpelacja nr 31206 do ministra sprawiedliwości w sprawie skutecznej egzekucji długów od nierzetelnych przedsiębiorców więcej »
 • 05-12-2014Ustanowienie kuratora dla dłużnika
  Jeżeli w toku prowadzonej egzekucji okaże się, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, możliwe jest ustanowienie dla takiego dłużnika kuratora. Czynność ustanowienia kuratora podlega oczywiście badaniu przez organ egzekucyjny. Przesłankami jego ustanowienia, które muszą zostać spełnione łącznie, są: więcej »
 • 12-11-2014Zażalenie na postanowienia sądu w sprawach cywilnych
  Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym co do zasady, podobnie jak apelacja, na orzeczenia zapadłe w pierwszej instancji. Przepis art. 394 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: więcej »
 • 04-11-2014Obrona przed egzekucją – powództwo przeciwegzekucyjne
  Przy rozpatrywaniu środków obrony przed egzekucją dłużnikowi lub osobie trzeciej przysługują dwa rodzaje obrony: obrona formalna lub obrona merytoryczna. więcej »
 • 04-07-2014Przejęcie praw i obowiązków wynikających z tytułu wykonawczego
  Przepis art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza możliwość nadania klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny w celu stworzenia podstawy egzekucji dla następcy prawnego wierzyciela oraz przeciwko następcy prawnemu dłużnika w razie zajścia sukcesji prawnej zarówno pod tytułem ogólnym, jak i szczególnym. więcej »
 • 02-07-2014Umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek bezczynności wierzyciela
  Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na skutek przeszkód mających trwały charakter, tj. przeszkód uniemożliwiających dalsze prawidłowe prowadzenie postępowania. Umorzenie to powoduje zakończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia wierzyciela w całości lub w części. więcej »
 • 03-06-2014Wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego
  Zgodnie z art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.), organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. więcej »
 • 13-05-2014Utrata tytułu wykonawczego
  Pytanie: Co zrobić w przypadku zgubienia tytułu wykonawczego? więcej »
 • 08-04-2014Postępowanie uproszczone – zastosowanie
  Niewątpliwą zaletą postępowania uproszczonego są niskie opłaty sądowe. W świetle art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w postępowaniu uproszczonym pobiera się bowiem opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia: więcej »
 • 05-02-2014Jak prawidłowo sporządzić wniosek o zabezpieczenie
  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być zgłoszony ustnie na rozprawie bądź złożony w formie pisemnej. Powinien on wówczas spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego tj. wskazane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »