Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Inwestycje

 • 14-06-2017Polska wciąż bardzo atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych
  Potencjał Polski pod względem atrakcyjności inwestycyjnej jest nadal bardzo duży – wynika z nowego raportu pn. „Inwestycje w Polsce. Niewyczerpany potencjał”, który przygotowała firma doradcza Deloitte we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Inwestorzy doceniają m.in. pracowników i poddostawców, a pewne problemy rodzi poziom skomplikowania systemu podatkowego. więcej »
 • 20-03-2017Koszty zatorów płatniczych wynoszą ponad 100 mld zł rocznie
  Koszty zatorów płatniczych dla polskich firm wynoszą przeszło 100 mld zł w skali roku – wynika z nowego raportu pn. „Zatory płatnicze: Duży problem dla małych firm”, opublikowanego przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Okazuje się, że wzrost odsetka przeterminowanych faktur ma zazwyczaj bezpośrednie przełożenie na poziom inwestycji. więcej »
 • 28-12-2016Odsetki od kredytu inwestycyjnego a koszty podatkowe
  Przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przewidują odrębne zasady rozliczania kosztów odsetek od kredytów przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji, polegającej np. na wytworzeniu bądź nabyciu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Odsetki od kredytów inwestycyjnych, naliczone do dnia przekazania danego składnika majątku do używania, powiększają jego wartość początkową. Powyższe decyduje o tym, że rozliczane są one w kosztach uzyskania przychodów podatnika w sposób pośredni, poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast odsetki naliczone po dniu oddania do użytkowania danego składnika majątku mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w sposób bezpośredni, jednakże pod warunkiem dokonania ich zapłaty. więcej »
 • 15-12-2016Zaniechanie inwestycji a rozliczenie kosztów uzyskania przychodów
  Wydatki ponoszone w związku z inwestycją nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Powiększają one wartość inwestycji, wpływając na przyszłą wartość początkową środka trwałego, który powstanie (zostanie wytworzony) po zakończeniu inwestycji. Jak jednak rozliczyć zaniechaną inwestycję?  więcej »
 • 09-12-2016Środki z OFE trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej?
  Propozycja przekazania środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) jest zła, a jej wprowadzenie negatywnie wpłynęłoby na wielkość oraz efektywność inwestycji w Polsce – ocenia Konfederacja Lewiatan. Organizacja odniosła się w ten sposób do przedstawionych w ostatnich dniach propozycji zmian systemowych. więcej »
 • 17-11-2016Odsetki i prowizja od kredytu inwestycyjnego w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapłacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do użytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych (ujawnienia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (kapitalizacji)? więcej »
 • 06-07-2016Podatki 2017: Niższy podatek wpłynie pozytywnie na inwestycje?
  W ramach nowego Programu Budowy Kapitału opodatkowanie zysków z inwestycji długoterminowych ma zostać obniżone z 19 do 10 proc. – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, zmniejszenie podatku powinno pozytywnie wpłynąć na strukturę inwestycji oraz poziom oszczędności w polskiej gospodarce. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone w życie w ciągu następnych 12 miesięcy. więcej »
 • 24-04-2015Zaniechana inwestycja w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Spółka zaniechała realizacji inwestycji w wyniku znacznego zmniejszenia się powierzchni działek, podlegającej zabudowie. Wydatki poniesione w związku z uzyskaniem stosownych pozwoleń i uzgodnień traktowane są przez Spółkę jako aktywa trwałe, stanowiące środki trwałe w budowie. Jednocześnie, dla celów podatkowych, nie rozpoznała żadnych wydatków, związanych z inwestycją, gdyż nie została ona zakończona. Czy Spółka postąpi prawidłowo, traktując środek trwały w budowie jako inwestycję zaniechaną, a koszty zaniechanej inwestycji zaliczy do kosztów uzyskania przychodu? więcej »
 • 02-03-2015Inwestycje napędzają polską gospodarkę
  W IV kwartale 2014 r. PKB Polski wzrósł o 3,2 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Największy wpływ na wzrost, który okazał się nieco lepszy od wstępnych szacunków, miały inwestycje przedsiębiorstw. więcej »
 • 03-04-2013Inwestycje krótkoterminowe – prezentacja w sprawozdaniu finansowym
  Inwestycje to aktywa, które jednostka posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych innych niż wynikające z charakteru jej podstawowej działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwestycje dzielimy przede wszystkim na długoterminowe i krótkoterminowe. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »