INDEKS TEMATYCZNY » Import

 • 31-01-2012
  Usługa transportu towarów importowanych a stawka VAT
  Pytanie podatnika: Czy Spółka może opodatkować wykonaną usługę transportu towarów importowanych preferencyjną stawką VAT 0% na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC)? więcej »
 • 27-01-2011
  Jak rozliczać import usług?
  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług importem usług jest świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest nabywca. W odniesieniu do importu usług podatnikami są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium kraju. więcej »
 • 30-12-2010
  MF: Prawo do odliczenia VAT od importu usług z rajów podatkowych
  W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-395/09 Oasis East sp. z o.o., dotyczącym interpretacji przepisów szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz. WE L 145 z 13.06.1977, str. 1 z późn. zm., Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, str. 23 z późn. zm.), w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w krajach wymienionych w załączniku nr 5 do ww. ustawy, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – uprzejmie wyjaśniam: więcej »
 • 27-12-2010
  Sprowadzasz samochody, jesteś przedsiębiorcą
  Dostawa samochodów, które zostaną przez podatnika w celach zarobkowych (zamiar sprzedaży ujawniony zostaje już w momencie nabycia) jest przejawem prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej. Tym samym, w związku z przedmiotowymi transakcjami wystąpi on w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co będzie się wiązało z koniecznością opodatkowania tych dostaw – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. więcej »
 • 25-10-2010
  Odliczenie VAT z tytułu importu towarów
  Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, pomimo, iż Spółka nie jest właścicielem importowanych towarów? więcej »
 • 12-01-2010
  Eksport rośnie, import maleje
  W ciągu jedenastu miesięcy ubiegłego roku ujemne saldo obrotów z zagranicą ukształtowało się na poziomie 32,5 mld zł wobec minus 81,6 mld zł w analogicznym okresie 2008 roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W okresie styczeń - listopad 2009 eksport w cenach bieżących wyniósł 384,1mld zł, a import 416,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku eksport wzrósł o 1,5 proc., a import zmniejszył się o 9,4 proc. więcej »
 • 04-08-2009
  Import usług elektronicznych a VAT
  Import usług elektronicznych nie jest usługą pomocniczą będącą świadczeniem ubocznym względem usługi pośrednictwa finansowego oferowanego przez bank swoim klientom. W związku z tym import tych usług nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie ustawy o VAT. Bank jako usługobiorca importowanych usług powinien od kwoty należnej usługodawcy naliczać VAT z tytułu w/w usług wykazując go w deklaracji jako podatek należny. Podatek ten nie przekształci się jednak w podatek naliczony, ponieważ nabywane usługi związane są z prowadzoną przez bank działalnością zwolnioną z VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 09-12-2008
  Skażona irlandzka wieprzowina także w Polsce
  Jak poinformował główny lekarz weterynarii, od września polscy importerzy sprowadzili z Irlandii blisko 670 ton wieprzowiny skażonej dioksynami. Trwają kontrole podmiotów, do których trafiło mięso. więcej »
 • 03-12-2008
  Odliczanie VAT przy imporcie usług z raju podatkowego a prawo UE
  Przepis art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przewiduje zakaz odliczania podatku naliczonego, związanego z importem usług, w związku z którym zapłata należności dokonywana jest na rzecz podmiotu z raju podatkowego. Zakaz ten jest niezgodny z prawem wspólnotowym i nie może być stosowany przy określaniu zobowiązań podatkowych. Przepisy Unii Europejskiej stanowią bowiem, że wyjątki od zasady odliczalności mogą być określone tylko za pomocą kryterium rodzajowego (mogą dotyczyć konkretnych towarów i usług). Natomiast zakaz wynikający z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dotyczy usług określonych według kryterium terytorialnego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 18-11-2008
  59 mld zł deficytu w handlu zagranicznym
  Od stycznia do września bieżącego roku eksport w cenach bieżących wyniósł 303,2 mld zł, a import 362,2 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 eksport zwiększył się o 6,2 proc., a import o 8,2 proc. Saldo ukształtowało się na poziomie minus 59 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło minus 49,3 mld zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

13.07.2024

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY