Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Gwarancja

 • 09-04-2018Dokumentacja podatkowa w przypadku transakcji finansowych - interpretacja ogólna MF
  Transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) - co do zasady - są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem nie ulega wątpliwości, że w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Odnosi się to także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2017 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. - wyjaśnił Minister Finansów więcej »
 • 18-10-2017Usługi serwisowe i gwarancyjne a VAT
  Uprawnienia kupującego w zakresie usuwania wad fizycznych zakupionego towaru mogą wynikać z dwóch źródeł:  rękojmi uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego (k.c.) dotyczących umowy sprzedaży (art. 556–576),  gwarancji będącej dodatkowym zastrzeżeniem umownym wynikającym z odrębnego dokumentu gwarancyjnego (art. 577–581 k.c.). więcej »
 • 11-01-2016Poręczenie jako świadczenie nieodpłatne i przychód
  Pytanie podatnika: Czy poręczenie udzielone przez spółkę zależną stanowi nieodpłatne świadczenie spółki zależnej dla spółki dominującej, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? więcej »
 • 26-05-2015Opodatkowanie VAT czynności usunięcia usterek w ramach gwarancji i rękojmi
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca korzysta z towarów oraz usług dostarczanych przez podwykonawców. W umowach z podwykonawcami zawarte są zapisy dotyczące udzielanych spółce gwarancji i rękojmi. I tak, jeżeli dostawca/usługodawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wady w wyznaczonym technicznie możliwym terminie, to Wnioskodawca może usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie, na koszt i ryzyko dostawcy/usługodawcy. Czy zatem dochodzony zwrot kosztów związanych z usunięciem wad przedmiotu umowy, traktować należy jako wynagrodzenie z tytułu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, dokumentowanej fakturą? więcej »
 • 17-01-2013CIT: Nieodpłatne poręczenia i gwarancje w świetle najnowszych interpretacji
  Dosyć częstą praktyką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest udzielanie poręczeń/gwarancji szczególnie pomiędzy podmiotami powiązanymi. W sytuacji gdy poręczenia takie są udzielane nieodpłatnie, pojawiają się wątpliwości na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych korzystania z takiego nieodpłatnego poręczenia. więcej »
 • 29-06-2012Gwarancja jakości – podstawowe zasady prawa cywilnego
  Gwarancja jakości w prawie cywilnym to uprawnienia, które producent, zbywca, dostawca, rzeczy lub praw, usług może udzielić nabywcy. Warunkiem ich udzielenia są odpowiednie zapisy umowne. więcej »
 • 01-06-2012Umowa ubezpieczenia a podatek u źródła
  Usługa ubezpieczenia majątku charakterem zbliżona jest do umowy gwarancji. W sytuacji gdy usługa ubezpieczenia świadczona jest przez zagraniczny podmiot, mogą powstać wątpliwości, czy przedsiębiorca, nabywając usługę, obowiązany jest od wypłacanego wynagrodzenia pobrać podatek u źródła. więcej »
 • 10-01-2012Przychód z tytułu nieodpłatnych poręczeń i gwarancji
  W praktyce często zdarza się, że spółki, będące w procesie inwestycyjnym, muszą występować do instytucji finansujących z wnioskiem o kredyt lub pożyczkę. Jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania instytucje te wymagają często złożenia przez wnioskodawców zabezpieczenia spłaty kredytu. więcej »
 • 30-08-2011Wydatki na zabezpieczenie gwarancyjne mogą być kosztem
  Pytanie podatnika: Czy kwotę (ok. 1.000 zł) wydaną na przedłużenie serwisu gwarancyjnego (na okres 2 lat), na leasingowany samochód (jeszcze 1 rok) Wnioskodawca może wliczyć w koszt uzyskania przychodu? więcej »
 • 22-07-2011Wymiana samochodu na nowy a możliwości odliczania VAT od rat leasingowych
  Wymiana samochodu w ramach rękojmi lub gwarancji przy zachowaniu dotychczasowych ustaleń umownych pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą nie będzie stanowić zmiany umowy skutkującej brakiem prawa do odliczenia podatku VAT. Tym samym zostanie ono zachowane od opłat związanych z umową leasingu samochodu - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 07.06.2011 r., sygn. ILPP4/443-196/11-4/PG. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »