Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Gospodarstwo rolne

 • 14-12-2012Budynki gospodarcze a podatek od nieruchomości
  Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 4 grudnia 2012 r. znak PL/LS/833/99/SIA/12/275 do Urzędu Gminy (...) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) więcej »
 • 13-06-2012Zwolnienie z podatku rolnego gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), zwalnia się od podatku rolnego, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: więcej »
 • 21-05-2012Dzierżawa gruntów gospodarstwa rolnego a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
  W niniejszym artykule zostanie omówiona kwestia przejścia obowiązku podatkowego z właściciela gruntów gospodarstwa rolnego na dzierżawcę, która została uregulowana w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.). Przepis powyższy stanowi, iż „jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca”. więcej »
 • 01-12-2011Zwolnienie z PIT dochodów z wynajmu pokoi gościnnych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości znajdującej się na terenie wiejskim, która ma ponad 1 ha przeliczeniowy i zgodnie z ustawą o podatku rolnym jest gospodarstwem rolnym. Jeżeli Wnioskodawczyni chciałaby wynajmować pokoje gościnne dla turystów w ww. budynku bądź wystawiać rachunek uproszczony dla osób będących w delegacji to czy mieszkając w innym miejscu (zameldowanie w innej miejscowości) i pracując zawodowo (Wnioskodawczyni nie opłaca KRUS i nie jestem rolnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu) może skorzystać ze zwolnienia z podatku? więcej »
 • 28-10-2011Odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu a PIT
  Przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 22-09-2010WSA: Wynajem pokoi w gospodarstwie agroturystycznym niebędącym własnością podatnika
  Z uzasadnienia: Błędny jest pogląd organów podatkowych, iż do podatnika nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na brak tytułu prawnego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie wiejskiego gospodarstwa rolnego, ponieważ nie ma uregulowanego tytułu prawnego posiadania. W cytowanym przepisie taki warunek nie występuje, a do jego zastosowania, jako zwolnienia przedmiotowego wystarczy prawo posiadania i dysponowania, a takie prawo podatnik posiadał. Zatem, podatnik, mimo iż jest nie właścicielem gospodarstwa rolnego i liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5, będzie mógł skorzystać z ww. zwolnienia, gdyż przedmiotowy budynek mieszkalny ze znajdującymi się w nim pokojami pod wynajem położony jest na terenie wiejskim. więcej »
 • 16-09-2010Sprzedaż gruntów rolnych
  Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w całości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług (sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego)? więcej »
 • 22-03-2010Ustawowy odkup gruntów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest niezgodny z konstytucją
  25 lutego i 18 marca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad obrotu gruntami rolnymi. W wyroku z 18 marca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jest zgodny z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. 2. Art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. więcej »
 • 29-01-2010Opodatkowanie PCC umowy sprzedaży gruntów rolnych
  Pytanie podatnika: Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest wraz z małżonką do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Wnioskodawca wraz z żoną rozliczają się wspólnie PIT-36)? więcej »
 • 16-09-2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie VAT zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
  Producentem w rozumieniu VAT jest ten kto samodzielnie produkuje, wytwarza określony towar. Chodzi zatem o samodzielne działanie podmiotu celem wytworzenia nowego towaru. Takie zaś działanie ze swej istoty nie dotyczy gruntu. Grunt nigdy nie jest dobrem materialnym, które powstaje jako wynik procesu produkcji. Ponadto trudno przypisać skarżącemu charakter producenta albowiem produkcją nie jest przedkładanie wniosków do organów administracji publicznej czy też innych podmiotów w celu podziału nieruchomości czy dokonania stosownych przyłączy. A przecież są to jedyne czynności, które w tej sprawie podatnik dokonuje samodzielnie. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »