Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 17-02-2014Wzrost PKB słabszy od oczekiwań, inflacja nadal niska
  W IV kwartale 2013 r. PKB Polski wzrósł o 2,7 proc. w skali roku – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Tempo wzrostu jest nieco niższe od oczekiwań. Wciąż niski pozostaje również wskaźnik inflacji konsumenckiej. W styczniu ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. rok do roku. więcej »
 • 17-01-2013Zgłoszenia INTRASTAT – nowe progi statystyczne na 2013 rok
  W myśl przepisów Prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej. więcej »
 • 30-08-2010Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,5 proc. rok do roku
  Według opublikowanych przez GUS wstępnych szacunków dynamiki wzrostu gospodarczego, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale tego roku wzrósł realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc. więcej »
 • 23-04-2010Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku
  W październiku 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził kolejne badanie modułowe gospodarstw domowych, poświęcone problematyce turystyki i wypoczynku. Wśród podstawowych celów badania wymienić należy: poznanie sposobów spędzenia czasu przeznaczonego na wypoczynek, preferowanych przez członków badanych gospodarstw domowych, poznanie planów urlopowych, ocenę stopnia uczestnictwa gospodarstw domowych i ich członków w wyjazdach turystycznych, oszacowanie poziomu wydatków przeznaczonych na ten cel, a także próbę wyjaśnienia powodów nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych. Zadaniem GUS było też ustalenie poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny i oszacowanie wydatków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację tego sprzętu. Badanie dotyczyło wyjazdów w okresie 1 X 2008 r. – 30 IX 2009 r. więcej »
 • 21-04-2010Ceny produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2010 r.
  Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2010 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. więcej »
 • 21-04-2010Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2010 r.
  Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 12,3% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (wobec spadku o 1,9% przed rokiem) i o 18,9% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 2,3 % wyższa w porównaniu z lutym br. więcej »
 • 19-04-2010GUS: Utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej
  Główny Urząd Statystyczny przeprasza wszystkich współpracowników, środki masowego przekazu i wszystkich zainteresowanych statystyką publiczną za utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej, jaka zaistniała w ostatnich dniach. więcej »
 • 19-04-2010Spis powszechny: Będzie możliwość zadeklarowania dwóch przynależności narodowych
  Główny Urząd Statystyczny informuje, że po pierwszych 14 dniach trwania spisu próbnego pojawiły się pytania dotyczące niektórych zagadnień i aspektów związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Zgłaszane uwagi dotyczyły głównie pytania 17 formularza spisowego – związanego z przynależnością narodową lub etniczną. GUS odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne, po konsultacjach, wprowadzi podczas spisu głównego możliwość zadeklarowania dwóch, a nie jednej odpowiedzi jak przy spisie próbnym. więcej »
 • 24-03-2010Coraz więcej osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy
  W IV kwartale 2009 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 17,4 mln osób (z tego 15,9 mln pracujących i 1,5 mln bezrobotnych), a biernych zawodowo 14,1 mln osób. W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 198 tys. osób (tj. o 1,2%), natomiast populacja biernych zawodowo zmniejszyła się o 75 tys. osób, tj. o 0,5%. Wewnątrz populacji aktywnych zawodowo spadła liczba pracujących – o 120 tys., tj. o 0,7%, wzrosła zaś liczba bezrobotnych – o 317 tys., tj. o 27,5%. więcej »
 • 24-03-2010Monitoring rynku pracy: Popyt na pracę w IV kw. 2009 r.
  W końcu grudnia 2009 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10094,6 tys. osób, przy czym w sektorze publicznym – 33,7% a w sektorze prywatnym – 66,3%. Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 59,8%, w średnich – 23,4%, a w małych 16,8%. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »