Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Ewidencje

 • 30-10-2008Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących
  Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie od dnia 1 listopada 2008 r. ewidencjonować obroty z tytułu wynajmu mieszkań dla osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli usługi te nie będą w całym zakresie dokumentowane fakturą? 2. Czy z uwagi na fakt, że wszystkie należne opłaty za wynajem mieszkań w całości dokonywane są za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Spółki oraz, że prowadzi ona szczegółowe ewidencje i dowody do tych transakcji, zastosowanie znajdzie zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących i wystawiania faktur określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących? więcej »
 • 16-07-2008Rozpoczęcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
  Podatnik, który ma zamiar rozpocząć ewidencję kwot osiąganych przychodów oraz kwot należnego podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej powinien mieć na uwadze konieczność powiadomienia o tym fakcie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Powinien go także zawiadomić o fiskalizacji kasy. Są to także warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikającej z zakupu kasy. więcej »
 • 15-07-2008Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących
  Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie przepisów art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) Minister finansów wydaje rozporządzenie w którym określa: więcej »
 • 06-06-2008Orzecznictwo podatkowe: Nierzetelne prowadzenie ewidencji sprzedaży przez podatników zwolnionych podmiotowo
  Przepis art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania w sytuacji, w której podstawę opodatkowania ustalono w inny sposób niż przez oszacowanie. więcej »
 • 13-05-2008KIG: Bliżej „jednego okienka”
  Krajowa Izba Gospodarcza chwali rządową koncepcję Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zdaniem przedsiębiorców związanych z tą organizacją przedstawione założenia systemu są ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia i upowszechnienia usług elektronicznej administracji. więcej »
 • 08-04-2008Ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrującej
  Pytanie podatnika: Czy rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę jest prawidłowe i czy na zleceniobiorcy Wnioskodawcy nie ciąży inny obowiązek podatkowy, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wystawionej dla Spółki Cxxxx faktury za usługę? więcej »
 • 14-01-2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
  Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. więcej »
 • 08-01-2008W grudniu wzrosło bezrobocie
  Do 11,4 proc. wzrosło w grudniu bezrobocie rejestrowane – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Odsetek osób bez pracy nie zwiększył się tylko w Małopolsce, na Mazowszu i Śląsku. więcej »
 • 28-12-2007Orzecznictwo podatkowe: Zaliczenie składnika majątku do środków trwałych 
  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 października 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 1220/06, uchylił zaskarżoną przez Grażynę M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2006 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok oraz stwierdził, że rozstrzygnięcie to nie może być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku. więcej »
 • 28-12-2007Wątpliwości w sprawie obowiązku korzystania z kas fiskalnych
  Interpelacja nr 9467 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących zwolnień od obowiązku używania kas rejestrujących więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »