Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dotacje i refundacje

 • 16-07-2009Opodatkowanie dotacji, które będą wypłacane osobom zwalnianym z pracy
  Interpelacja nr 9620 do ministra finansów w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących ewentualnego opodatkowania dotacji UE przeznaczonych dla osób zwalnianych z pracy więcej »
 • 06-07-2009Samorządy nie są zainteresowane wypłacaniem zaliczek
  Interpelacja nr 9167 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyspieszenia wypłat zaliczek dla beneficjentów programów dofinansowanych ze środków unijnych więcej »
 • 29-06-2009Płatność gotówką powyżej 15 tys. euro grozi zwrotem dotacji
  Interpelacja nr 8835 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie niewspółmiernej kary za wpłatę gotówkową wymierzonej małemu przedsiębiorcy więcej »
 • 24-06-2009Problemy z ekspertami od unijnych dotacji
  Interpelacja nr 8942 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie sposobu rozdzielania unijnych dotacji więcej »
 • 16-06-2009Kwalifikowalność podatku VAT w ramach POKL
  W okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pojawiają się różne trudności u beneficjentów w zakresie kwalifikowalności poniesionych wydatków. Trudności te związane są przede wszystkim z brakiem precyzyjnych przepisów. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na problem kwalifikacji podatku od towarów i usług w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). więcej »
 • 16-02-2009Refundacja kosztów kształcenia a PIT
  Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego z Urzędu Gminy „dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników” na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku ww. zwolnienia przedmiotowego, ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to co zrobić z zaksięgowanymi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztami kształcenia ucznia z 2 lat (2005-2007) a dotyczącymi płac, ZUS, kosztów bhp, szkoleń itp.? więcej »
 • 16-01-2009Źródło pochodzenia dotacji a zwolnienie przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
  Podatnik jest beneficjentem środków otrzymywanych w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Środki przekazywane są transzami, przy czym część z nich pochodzi z Unii Europejskiej, a część z budżetu państwa. Z otrzymywanych kwot stanowiących wydatki kwalifikowane, podlegające rozliczeniu w ramach projektu, finansowane są głównie wydatki na: zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych, czynsz za lokale i media, wynagrodzenie dla kierownika, pracowników i osób realizujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych pracujących przy projekcie, koszty dojazdów. W tak opisanym stanie faktycznym często w praktyce powstaje wątpliwość, czy źródło finansowania przesądza o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym pozyskanych środków pieniężnych. więcej »
 • 16-01-2009Wydatki sfinansowane dotacją a koszt uzyskania przychodów
  Podatnicy pozyskujący dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej stają przed dylematem, czy tego rodzaju środki pieniężne stanowiące pomoc de minimis udzielaną z Europejskiego Funduszu Społecznego – zazwyczaj przeznaczane na sfinansowanie zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, towarów, materiałów, surowców, wyposażenia, remont i adaptację lokalu – stanowią koszty uzyskania przychodu z nowo rozpoczętej działalności gospodarczej. więcej »
 • 15-01-2009Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej a koszty podatkowe
  Pytania podatnika: 1) Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji? 2) Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować? więcej »
 • 30-12-2008Nowa strona internetowa dla szukających dotacji na pomysł usług w sieci
  Przykłady przedsięwzięć, które powiodły się dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznesplan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B — te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej www.web.gov.pl, którą uruchomiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »