Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dochody z kapitałów pieniężnych

 • 22-09-2010Wniesienie aportem papierów wartościowych podlega opodatkowaniu
  Pytanie podatnika: Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci papierów wartościowych do spółki osobowej powoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 30-06-2010Odsetki od kredytu na zakup papierów wartościowych jako KUP
  Pytania podatnika: 1. Czy mimo braku wskazania nazw papierów wartościowych, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odsetki od kredytu przeznaczonego tylko i wyłącznie na zakup papierów wartościowych? 2. Gdzie w PIT-38 wykazać poniesione koszty wynikające z obsługi kredytu, a nie wykazane przez biuro maklerskie w PIT-8C? więcej »
 • 09-06-2010Opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży akcji
  W sytuacji gdy podatnik zawiera umowę zbycia akcji, w której zapłata części ceny jest uzależniona od określonego warunku, przychód w tej części powstanie dopiero po ziszczeniu się tego warunku, z chwilą kiedy ta kwota stanie się wymagalna – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. więcej »
 • 17-05-2010Fundusze kapitałowe: Straty nie do rozliczenia
  Interpelacja nr 14997 do ministra finansów w sprawie braku możliwości uwzględnienia strat poniesionych przy płaceniu podatku od dochodu z funduszy kapitałowych więcej »
 • 21-04-2010Orzecznictwo: Świadectwa energii z 19-proc. stawką PIT
  TEZY: I. Sprzedaż świadectw pochodzenia energii, które - stosownie do art. 9e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne - są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej, nie może być traktowana na równi z wytworzeniem produktu, jakim jest energia elektryczna. II. Dochód ze sprzedaży praw majątkowych inkorporowanych w świadectwa pochodzenia energii elektrycznej podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. III. Każde źródło przychodu podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawach podatkowych i brak jest podstaw prawnych do samodzielnego (nie mającego oparcia w przepisach) ustalania sposobu opodatkowania poszczególnych źródeł przychodów. więcej »
 • 30-07-2009Nie można odliczyć straty z funduszy inwestycyjnych od dochodów ze sprzedaży akcji
  Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2008 r. Wnioskodawca może pomniejszyć dochód ze sprzedaży akcji o straty ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy? więcej »
 • 16-04-2009Orzecznictwo: Akcje nabyte przed 2004 r. a podatek od zysków kapitałowych
  Z uzasadnienia: "Na podstawie ustaleń stanu faktycznego dokonanych przez organy podatkowe oraz oceny tego stanu faktycznego przyjętej przez WSA, nie podważonej przez autora skargi kasacyjnej, nie ulega wątpliwości, iż M. M. nabył papiery wartościowe przed 1 stycznia 2004 r., tj. 25 stycznia 2002 r. w Domu Maklerskim P. SA, który prowadził rachunek inwestycyjny papierów wartościowych nie dopuszczonych do publicznego obrotu, a następnie zbył je w 2005 r. Jednocześnie nabycie przez M. M., omawianych papierów wartościowych, nie mieści się w żadnej przesłance ( od 1 do 4 ), powyżej wymienionej." więcej »
 • 11-02-2009Lokata kapitałowa w zagranicznym banku to nie rachunek firmowy
  Lokata kapitałowa w banku zagranicznym nie może być uznana za rachunek bankowy utrzymywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest to natomiast „inna forma przechowywania lub inwestowania”, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.). Odsetki (dochód) z takiego rachunku stanowią zaś źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. (z kapitałów pieniężnych), nie zaś z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Niedopuszczalne jest uznanie odsetek (przychodu) od środków pieniężnych ulokowanych przez podatnika w bankach zagranicznych za przychód osiągnięty w prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowanie tych odsetek na takich zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 13-01-2009Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku
  Pytania podatnika: 1. Czy koszty postępowania spadkowego (w sytuacji gdy w skład masy spadkowej wchodzą tylko akcje) wykazane fakturami VAT i poniesione przez spadkobierców, w tym koszty pomocy prawnej udzielonej przez kancelarię (wykazane fakturami VAT), stanowią koszt uzyskania przychodu ze zbywanych akcji? 2. Czy koszty obsługi prawnej (wykazane fakturami VAT) udzielonej przez kancelarię polegającej na prowadzeniu negocjacji z potencjalnym nabywcą, a także z osobą, która zgłasza roszczenia do akcji oraz na sporządzeniu projektu bilingwalnej umowy sprzedaży akcji, w tym dokonaniu ustaleń statusu prawnego akcji stanowią koszt uzyskania przychodu ze zbywanych akcji? więcej »
 • 12-11-2008MF: Podatek Belki nie odgrywa znaczącej roli w decyzjach inwestycyjnych
  Interpelacja nr 4411 do ministra finansów w sprawie zniesienia podatku od operacji giełdowych, finansowych i lokat bankowych więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »