Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Dochody z kapitałów pieniężnych

 • 26-02-2015Stawki PIT nie powinny zależeć od źródła przychodu?
  Zapytanie nr 7811 do ministra finansów w sprawie zróżnicowania stawek podatku dochodowego więcej »
 • 23-01-2015Zaliczki na poczet dywidendy w spółkach z o.o.
  Problematyka dopuszczalności wypłacania zaliczek na poczet dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowana jest w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: k.s.h.). I tak, jest to zależne od zaistnienia trzech przesłanek, wynikających z art. 194 i 195 k.s.h.: więcej »
 • 28-03-2014Podatki 2014: Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych1) zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z: więcej »
 • 12-03-2012Umorzenie udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny
  W przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych w darowiźnie (celem ich umorzenia) osoba fizyczna osiągnie podlegający opodatkowaniu przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną. Wobec tego, że nie zostały poniesione żadne koszty nabycia tych udziałów, opodatkowaniu będzie podlegała kwota przychodu osiągniętego z ich zbycia pomniejszona jedynie o wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn, o ile podatek ten w rzeczywistości zostanie zapłacony - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21.02.2012 r., sygn. ILPB2/415-1282/10/11-S/AJ. więcej »
 • 01-03-2012Udzielanie pożyczek przez Internet a źródło przychodu w PIT
  Z uzasadnienia: O prawnej kwalifikacji działań podatnika jako działalności gospodarczej decyduje spełnienie ustawowych wymogów, a nie skala podejmowanych działań i sposób zagospodarowania wypracowanych przychodów. Zatem, działalność podatnika polegająca na udzielaniu pożyczek w ramach portalu społecznościowego (social lending) stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma ona bowiem charakter zarobkowy (aktywność podatnika nastawiona jest na uzyskiwanie zysku) i nie ma charakteru przypadkowego (składa się z szeregu powiązanych czynności zmierzających do uzyskania przychodu). Ponadto, działalności tej można przypisać cechę ciągłości - pożyczki udzielane przez podatnika nie będą miały charakteru jednorazowego. więcej »
 • 16-01-2012Skutki podatkowe wymiany udziałów dla mniejszościowych udziałowców
  Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej polski ustawodawca został zobligowany do implementacji do polskiego systemu prawnego szeregu regulacji unijnych. Jedna z tych regulacji dotyczy neutralnego dla celów podatku dochodowego aportu udziałów lub akcji (tzw. wymiany udziałów). więcej »
 • 22-06-2011Opodatkowanie odsetek z lokat terminowych przedsiębiorcy
  Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych) stanowić będą zawsze przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie wolnych środków na lokatach pieniężnych powoduje, że środki nie służą działalności gospodarczej, a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 21-01-2011WSA: Odsetki z lokaty nie są przychodem z działalności
  Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy wyłącznie takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie przez spółkę wolnych środków na lokatach pieniężnych i w obligacje powoduje, iż środki nie służą działalności gospodarczej a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego. więcej »
 • 05-01-2011Sprzedaż papierów wartościowych w walucie obcej
  Pytanie podatnika: W dniu 9 września 2008 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyła obligacje strukturyzowane w USD wydatkując 50.000 USD. Z uwagi na fakt, iż inwestycja ta przynosiła stratę w dniu 1 kwietnia 2009 r. obligacje zostały zbyte, a małżonkowie uzyskali za nie kwotę 48.600 USD. Czy dochód winien być obliczony poprzez odjęcie od przychodu w USD kosztów uzyskania przychodu w USD i następnie przeliczenie tak uzyskanej kwoty na złote polskie, czy też przychód winien być przeliczony na złote polskie i od tej kwoty powinny zostać odjęte koszty uzyskania przychodu wcześniej przeliczone na złote polskie? więcej »
 • 29-09-2010Przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość akcji
  W art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyraźnie określił jako przychód z kapitałów pieniężnych „nominalną” wartość udziałów (akcji) w spółce-osobie prawnej objętych w zamian za wkład niepieniężny, czyli wartość tytularną, formalną, istniejącą tylko z nazwy. Treść powyższego przepisu nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i skoro wyraźnie wskazuje na nominalną wartość akcji (udziałów) jako przychodu, to tylko taka wartość może być brana pod uwagę i wobec tego brak jest podstaw prawnych do tego, by ta wartość mogła być ustalana w innej wysokości, tj. w szczególności poprzez ustalanie wartości obejmowanych akcji (udziałów) w oparciu o ceny rynkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »