Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Członek rady nadzorczej

 • 02-03-2021Czy nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki z o.o. przez pracownika udziałowca stanowi dla tej spółki nieodpłatne świadczenie?
  Zasadniczo rada nadzorczej w spółce z o.o. jest organem fakultatywnym. Jej ustanowienie jest więc zazwyczaj inicjatywą podmiotu dominującego, udziałowca, który w swoim interesie, za pośrednictwem rady nadzorczej, dba o prawidłowe funkcjonowanie spółki zależnej. Wobec powyższego należy wskazać, że w przypadku nieodpłatnego pełnienia funkcji członków rady nadzorczej spółki z o.o. przez pracowników udziałowca, brak jest z tego tytułu świadczenia nieodpłatnego na rzecz spółki z o.o. więcej »
 • 28-08-2019NSA. Wyjazdy służbowe do spółek zależnych nie mogą być kosztem
  Z uzasadnienia: Nie jest możliwe, aby przychód wystąpił u jednego podatnika, a koszty uzyskania tego przychodu były rozliczane z przychodami innego podmiotu będącego innym podatnikiem (...) Zwrot na rzecz pracowników podatnika wydatków związanych z ich wyjazdem z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych zależnych spółek kapitałowych, nie może być uznany za koszt w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 30-01-2019WSA. Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej zwolniony z PIT
  Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w sposób odmienny określił podróż służbową i podróż osoby niebędącej pracownikiem to w ramach zabiegów interpretacyjnych znaczenia tych pojęć nie można zrównywać. W świetle powyższego należy przyjąć, że aby osoba niebędąca pracownikiem mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. konieczne jest odbycie przez nią podróży oraz ustalenie, że celem tej podróży jest osiągnięcie przychodu. Nadto otrzymane świadczenie nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. więcej »
 • 13-06-2017ZUS. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dla członka rady nadzorczej mieszkającego w Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Jeśli dodatkowo wynagradzany jest on z tytułu pełnienia tej funkcji to oprócz ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowe są także ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji płatnik składek, czyli podmiot, w którym działa rada nadzorcza odprowadza za członka składki. więcej »
 • 25-04-2017Bilety dla członka rady nadzorczej a VAT
  Podatnik dokonujący nieodpłatnych świadczeń zobligowany jest niekiedy z tego tytułu do rozliczenia podatku od towarów i usług. Czy pokrycie kosztów uczestnictwa członków w posiedzeniach rady nadzorczej należy zaliczyć do tego rodzaju wydatków? więcej »
 • 23-10-2015Wydatki na rzecz członków rad nadzorczych a koszt uzyskania przychodów
  Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), do kosztów uzyskania przychodów zakwalifikować można wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które służą osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródeł przychodów. Koszty te powinny być racjonalnie oraz gospodarczo uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane. Niemniej jednak ustawodawca dokonał enumeratywnego wyliczenia wydatków, które pomimo spełnienia wszelkich przesłanek wskazanych w ww. przepisie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów podatnika (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT). więcej »
 • 30-07-2014Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych
  Zapytanie nr 6548 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skutków planowanego wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia, m.in. w zakresie dochodów wypłacanych członkom rad nadzorczych więcej »
 • 18-09-2013CIT: Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej w spółce z o.o.
  Jak należy postępować w sytuacji kiedy umowa spółki z o.o. lub uchwała zgromadzenia wspólników przewiduje wypłatę wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej, przy czym członek organu nadzoru zrzeknie się tego wynagrodzenia? więcej »
 • 17-08-2011Uchwały rady nadzorczej podejmowane poza posiedzeniem
  Uchwały rad nadzorczych spółek kapitałowych mogą być podejmowane nie tylko na posiedzeniu, ale także poza nim w formie pisemnej (tzw. kurenda) lub przy wykorzystaniu środków umożliwiających bezpośrednie komunikowanie się na odległość. Formy te są szczególnie dogodne w przypadku, gdy z pewnych względów zachodzą trudności w zebraniu się członków rady nadzorczej na posiedzeniu lub gdy rada nadzorcza ma podjąć decyzję w sprawie wymagającej szczególnego zastanowienia po przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu. więcej »
 • 14-04-2008Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
  Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest kosztem uzyskania przychodów osoby prawnej dodatkowe wynagrodzenie członka rady nadzorczej, uzależnione od wypracowania przez osobę prawną zysku, wypłacane członkowi rady nadzorczej raz w roku, niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego co miesiąc? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »