Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.03.2019

Ile można dorobić do emerytury i renty

W interesie pracujących emerytów lub rencistów jest znajomość informacji ZUS, dotyczących zawieszania świadczeń uprawnionych, którzy uzyskują dodatkowe dochody. Pobierający emeryturę lub rentę i pracujący w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą musieli zwracać uwagę na wysokość przychodów i przekazywać określone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić kwotę wypłacanych świadczeń. Dotyczy to jednak tylko części uprawnionych.

Kiedy bez zmniejszenia i zawieszenia

Większość emerytów i część rencistów nie musi się obawiać konsekwencji dorabiania. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczeń, niezależnie od wysokości przychodu, jeżeli:

 • masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna);
 • masz prawo do emerytury częściowej;
 • masz prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;
 • masz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Ważne!

W przypadku gdy masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny i jesteś uprawniony do innego świadczenia, na przykład do renty rodzinnej, którą pobierasz jako świadczenie korzystniejsze – renta przysługuje Ci w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są Twoje zarobki.


Uwaga!

Jeśli zamierzasz pracować na emeryturze i jesteś już w powszechnym wieku emerytalnym, ZUS nie zmniejszy i nie obniży emerytury, jeżeli podejmiesz zatrudnienie po przyznaniu emerytury.

Jednak jeśli kontynuujesz (bez rozwiązania stosunku pracy) pracę w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, wtedy ZUS zawiesi Twoją emeryturę – bez względu na wysokość Twoich zarobków – do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i złożysz wniosek o podjęcie jej wypłaty.


Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić?

ZUS może ograniczyć lub zawiesić:

 • emeryturę;

 • emeryturę pomostową;

 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:

  - wypadkiem przy pracy,

  - wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,

  - chorobą zawodową;

 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;

 • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;

 • rentę rodzinną.

Rodzaje zarobków, skutkujących możliwością zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia

Na to, czy ZUS zawiesi czy zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Są to przychody:

 • z pracy na podstawie stosunku pracy;

 • z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;

 • z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;

 • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;

 • z pracy wykonywana na podstawie:

  - umowy-zlecenia,

  - umowy agencyjnej,

  - innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,

  - umowy o dzieło,

  jeżeli umowę taką zawrzesz z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy,

 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;

 • z pracy nakładczej;

 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;

 • z odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

 • ze stypendium sportowego;

 • ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;

 • z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;

 • ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);

 • z działalności wykonywanej za granicą;

 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;

 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;

 • ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;

 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia może nastąpić również wtedy, gdy:

 • osiągasz przychód z dodatkowej pracy i jesteś wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobierasz emeryturę lub rentę;

 • wykonujesz dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłacasz już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.


Ważne!

Gdy ZUS ustala przychód, od którego zależy, czy zmniejszy lub zawiesi świadczenie, uwzględnia kwotę, od której oblicza się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (jest to tzw. podstawa wymiaru składek). Natomiast u prowadzących pozarolniczą działalność ZUS przyjmie przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.


Obowiązki informacyjne

Gdy przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę wiesz, że będziesz mieć dodatkowe zarobki, zaznacz to we wniosku. Jeśli jesteś już emerytem lub rencistą, jak najszybciej zawiadom ZUS o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Można skorzystać w tym celu z formularza ZUS EROP

Dodatkowo co roku – do końca lutego – musisz dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ZUS ustali, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.


Uwaga!

Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś o tym, ZUS zażąda zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za 3 lata wstecz. Ale w przypadku poinformowania ZUS, żądanie będzie dotyczyło zwrotu świadczeń tylko za ostatni rok.


Limity przychodu

Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzasz osiągnąć, wynika, że:

 • nie przekroczy on 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS będzie wypłacać świadczenie w pełnej wysokości;

 • wyniesie on ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – ZUS zmniejszy świadczenie;

 • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% tej kwoty, to ZUS zmniejszy świadczenie.

W przypadku poinformowania ZUS o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu, który powoduje zmniejszenie emerytury lub renty, ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu świadczenia. W decyzji zostanie określone, od którego miesiąca świadczenie jest zmniejszone i o jaką kwotę. Podobnie będzie w sytuacji, gdy świadczenie powinno być zmniejszone za pewien okres wstecz. Ostatecznie świadczenie zostanie rozliczone po zakończeniu roku kalendarzowego.

Jak obliczane jest zmniejszenie emerytury lub renty

Najpierw ZUS odejmuje od przychodu tzw. niższą kwotę graniczną przychodu, która wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Różnica to kwota, o którą ZUS obniży emeryturę lub rentę. Jeżeli jednak wyliczona kwota jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o odpowiednią kwotę maksymalnego zmniejszenia.

W przypadku, gdy jedna (lub kilka) z osób uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia – ZUS zmniejszy tylko tę część renty, która przysługuje tej osobie.

Kwotę tego zmniejszenia stanowi różnica między kwotą uzyskanego przychodu a dopuszczalną kwotą przychodu (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Kwota zmniejszenia nie może być jednak wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, ustalona proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób, np.: 1/2 z kwoty maksymalnego zmniejszenia w przypadku dwóch uprawnionych osób, z których jedna osiąga przychód lub 1/4 z tej w przypadku czterech osób uprawnionych, z których jedna osiąga przychód.

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury pomostowej

Przy zawieszaniu lub zmniejszaniu emerytury pomostowej ZUS opisane wcześniej zasady, dotyczące emerytur i rent.

Ale jest wyjątek.

Ważne!

Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego do emerytury pomostowej pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wskazane w ustawie o emeryturach pomostowych.

Zawieszenie lub zmniejszenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości przychodu jaki osiąga uprawniony. Obowiązują tu takie same zasady, co przy emeryturach i rentach.

Szczególna sytuacja ma miejsce, gdy podejmiesz pracę placówce wskazanej w art. 1 Karty Nauczyciela.

Ważne!

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu – bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu i niezależnie od charakteru pracy, a więc także w przypadku pracy innej niż nauczycielska, w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w:

 • publicznym lub niepublicznym przedszkolu,

 • szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych,

 • publicznych lub niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty.

Graniczne kwoty przychodu

 

 

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

od 1.12.2018 r. do 28.02.2019 r.

3 206,20 zł

5 954,30 zł

od 1.03. 2019 r. do 31.05.2019 r.

3 404,70 zł

6 322,90 zł

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent

 

Okres

od 1.12.2018 r. do 28.02.2019 r.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

582,38 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

436,82 zł

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

495,06 zł

 

od 1.03.2019 r. do 31.05.2019 r.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

599,04 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

449,31 zł

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

509,22 zł

Redakcja podatki.biz

(Opracowano na podst. materiałów informacyjnych ZUS)

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz