Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.05.2020

Handel na straganach i targowiskach, handel obwoźny i obnośny - miejsce przechowywania dokumentacji

Kwestią kluczową przy określeniu obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsiębiorców zajmujących się handlem poza siecią sklepową jest zdefiniowanie pojęć „obwoźny” i „obnośny”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwoźnym, ani obnośnym.

Według Słownika Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/

  • obnośny (o handlu) to: polegający na tym, że sprzedający, nosząc towar, dostarcza go do rąk nabywców. Forma handlu okrężnego praktykowanego przez kupców nie mających stałego miejsca sprzedaży i własnego pojazdu.
  • obwoźny (o handlu) to: polegający na jeżdżeniu z towarami lub usługami i oferowaniu ich klientowi w miejscu jego zamieszkania lub pracy.

Handel obwoźny i obnośny jest odrębnie klasyfikowany niż handel na straganach i targowiskach także według standardów klasyfikacyjnych. Wg klasyfikacji PKD 2007, która obowiązuje od 1 stycznia 2008 r., handel obwoźny i obnośny klasyfikowany jest pod symbolem: 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Natomiast, sprzedaż na straganach i targowiskach, w zależności od oferowanego na sprzedaż asortymentu może być klasyfikowana następująco:

  • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – handel obwoźny i obnośny

Zasady przechowywania księgi w przypadku przedsiębiorców trudniących się handlem obwoźnym i obnośnym regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie pkpir).

Stosownie do § 8 ust. 6 rozporządzenia u podatników prowadzących działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego księga ma znajdować się w miejscu wykonywania działalności. W praktyce oznacza to dla przedsiębiorcy konieczność posiadania księgi zawsze przy sobie, w miejscu gdzie faktycznie prowadzony jest handel. Z obowiązku tego może podatnika zwolnić jedynie prowadzenie ewidencji sprzedaży. Jeżeli jest ona przez przedsiębiorcę prowadzona – a przepisy dopuszczają taką możliwość w § 27 ust. 3 rozporządzenia pkpir – wówczas w miejscu wykonywania działalności musi znajdować się co najmniej ta ewidencja. Chodzi tu o ewidencję sprzedaży, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia pkpir. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz
  • kwotę przychodu.

Warto dodać, iż ewidencji sprzedaży nie muszą prowadzić przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – handel na straganach i targowiskach

Przedsiębiorców prowadzących handel na straganach i targowiskach obowiązują przepisy wynikające z § 8 ust. 2 rozporządzenia pkpir. Zgodnie ze wskazaną podstawą prawną księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, mają znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro. Zatem, w tym przypadku księga powinna znajdować się pod adresem wskazanym w druku CEIDG-1 jako adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Powyższe potwierdza Krajowa Informacja Skarbowa: § 8 ust. 6 rozporządzenia dotyczy osób prowadzących działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego. Zatem prowadząc handel w inny sposób niż obnośnie lub obwoźnie, czyli w formie stałego punktu sprzedaży na przykład na targowisku, stosujemy § 8 ust. 2 rozporządzenia pkpir.

Ewidencja przychodów dla ryczałtowców

Przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przychodów nie przewidują żadnych uregulowań dedykowanych dla przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny. Zatem, te same przepisy w zakresie przechowywania ewidencji dotyczą przedsiębiorców realizujących sprzedaż w formie stacjonarnej, trudniących się handlem na straganach i targowiskach, czy też handlem obwoźnym i obnośnym.

Zasady przechowywania ewidencji przychodów określają przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu towarów, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

Ze wskazanych przepisów, wynika, iż ewidencja powinna znajdować się w miejscu wykonywania działalności; brak tu jest wskazania analogicznego do tego jakie przewidziane jest dla podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów „lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba”. W przypadku gdy prowadzenie ewidencji zostanie zlecone do biura rachunkowego, ewidencja ta powinna znajdować się w biurze rachunkowym, natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję we własnym zakresie wydaje się, iż powinna ona znajdować się przy podatniku (na straganie, targowisku, w miejscu prowadzenia handlu obwoźnego czy odnośnego). Wprawdzie obowiązek ten nie wynika literalnie z przepisów prawa. Wnioski takie nasuwają się wyłącznie na skutek porównania uregulowań dotyczących przechowywania księgi i ewidencji przychodów. Interpretacja przepisów bez odnoszenia się do tego porównania prowadziłaby do wniosku, iż prowadząc handel poza siecią sklepową przedsiębiorcy powinni przechowywać ewidencję przychodów w miejscu wskazanym w druku CEIDG-1 jako adres wykonywania działalności.

Powołane powyżej przepisy dotyczące przechowywania ksiąg nie definiują pojęcia „miejsca wykonywania działalności”. Wydaje się, iż należy tu sięgać do art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Na podstawie wskazanej podstawy prawnej wpisowi do CEIDG podlega adres do doręczeń, a także adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada, tj. np. sklep.

Przykład: Pani Katarzyna prowadzi handel obwoźny. Nie musi w związku z tym wskazywać adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Obowiązkowym do wskazania pozostaje natomiast jej adres do doręczeń.

Dodajmy, że brak wskazania stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej pomimo jego posiadania powoduje niezgodność wpisu ze stanem faktycznym i może skutkować nawet wykreśleniem z CEIDG. Skoro zatem, ewidencja przychodów powinna być przechowywana w miejscu wykonywania działalności, to realizację tego warunku powinno zapewniać przechowywanie ewidencji pod adresem stałego miejsca wykonywania działalności.

Adres przechowywania dokumentów w CEIDG

Ważnym punktem w rejestracji działalności w CEIDG jest wskazanie miejsca przechowywania dokumentów (rubryka 21 wniosku CEIDG-1). Jeśli nie będziesz prowadził dokumentacji rachunkowej we własnym zakresie musisz podać nazwę i numer NIP podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową (rubryka 20) oraz wskazać miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej. Adres też może być inny niż adres prowadzenia działalności, czy siedziby biura rachunkowego.

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz