Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Działalność gospodarcza

13.06.2019

Firmy niechętnie wydają własne pieniądze na innowacje

Projekty dotyczące wdrożenia w firmach innowacyjnych rozwiązań wiążą się na ogół z dużym ryzykiem. Nie każde przedsięwzięcie tego rodzaju kończy się wytworzeniem nowego produktu lub usługi przynoszącej spodziewane zyski. Z kolei środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój innowacji w firmach mają status środków publicznych, w związku z czym ich udzielanie obwarowane jest szeregiem warunków wynikających z dbałości o finanse publiczne - zauważył Podsekretarz Stanu w MPiT odpowiadając na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 29946 do ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie wsparcia dla firm tworzących innowacyjne rozwiązania

Do Europejskiego Urzędu Patentowego trafia mało wynalazków z Polski, na taki stan rzeczy składa się wiele czynników. Na niską innowacyjność w zależności od sektora składają się takie przyczyny, jak: w sektorze MŚP brak środków, ludzi (głównie kwestia zatrudniania pracowników w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia) i czasu oraz duże ryzyko zwłaszcza w kwestii rozliczania środków unijnych. W dużych firmach, zwłaszcza tych z udziałem Skarbu Państwa, nie istnieje tradycja badań i rozwoju. Wreszcie startupy, które korzystając ze środków unijnych podporządkowane są pierwotnym założeniom i nie mogą sobie pozwolić na elastyczność, chociażby tak niewielką jak w projekcie Horyzont2020. Gdyby się lepiej przyjrzeć całej sytuacji, to z pewnością utrudnień w systemie prawnym, na które narzekają przedsiębiorcy, znalazłoby się więcej.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem:

Jak dziś wygląda wsparcie dla firm tworzących innowacyjne rozwiązania i jakie planowane jest wsparcie w najbliższej przyszłości?

Stanisław Lamczyk, 27-02-2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 29946

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację poselską Pana Posła Stanisława Lamczyka z 7 marca br. (nr 29946) przekazuję poniżej informacje w sprawie wsparcia dostępnego dla firm tworzących innowacyjne rozwiązania oraz planowanego wsparcia innowacyjności w najbliższej przyszłości.

W Polsce funkcjonuje wiele instrumentów wsparcia dla innowacyjnych firm zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Warunki wsparcia oferowanego przedsiębiorcom zależą od przedmiotu pomocy (np. prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie wyników tych prac, zakup nowych technologii, usługi lub doradztwo proinnowacyjne), wielkości przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże), formy finansowania (dotacje, pożyczki, gwarancje, instrumenty kapitałowe) czy też źródła finansowania (budżet państwa, środki Unii Europejskiej). Dostępne w Polsce instrumenty wsparcia obejmują cały cykl tworzenia innowacyjnych rozwiązań, od fazy koncepcyjnej, przez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i testowanie prototypów po wsparcie w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań i rozpoczęcia wytwarzania nowych produktów.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), jako podmiot odpowiedzialny za koordynację działań w zakresie polityki innowacyjności, realizuje zadania związane z podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. W ostatnich latach z inicjatywy lub we współpracy z MPiT przyjęto wiele rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi innowacyjnych firm.

Kluczowe znaczenie miało przyjęcie tzw. ustaw o innowacyjności (ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej oraz ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej). W wyniku wprowadzonych zmian stworzono spójny system różnorodnych instrumentów zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej, na który składa się przede wszystkim bardziej przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe), usprawnienia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz uproszczenia proceduralne.

Jednym z ww. instrumentów jest ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe. Ulga ta obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i umożliwiała odliczenie części, a począwszy od 1 stycznia 2018 r. - odliczenie całości określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. „kosztów kwalifikowanych”) od podstawy opodatkowania. Do kosztów kwalifikowanych należą m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, zakupem materiałów i surowców, ekspertyz i usług doradczych oraz patentowaniem. Co więcej, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego mogą odliczyć do 150% kosztów związanych z pracami B+R.

W 2017 r. z ulgi tej skorzystało 1090 podatników (łącznie płatników CIT i PIT), wobec 528 w 2016 r. Kwota zgłoszonych wydatków wzrosła z 1,2 miliarda zł. do 1,91 miliarda zł. Aż 96% tej kwoty wydatków wygenerowali płatnicy CIT (1,824 mld zł), a płatnicy PIT - 4% tj. 86 mln zł. Kwota odliczenia (wydatków kwalifikowanych) wyniosła 584 mln złotych i była blisko trzykrotnie większa niż rok wcześniej (206 mln).

Skutek podatkowy odliczenia (koszt ulgi dla budżetu państwa) wyniósł 111 mln zł wobec 39 mln zł w roku 2016.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. innowacyjni przedsiębiorcy mogą również korzystać z kolejnej ulgi podatkowej: tzw. IP BOX. Jest to ulga polegająca na preferencyjnym opodatkowaniu stawką 5% CIT (analogicznie PIT) dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy na bazie praw własności intelektualnej pozyskanych z własnej działalności badawczo-rozwojowej lub z usług badawczo-rozwojowych zakupionych od innych podmiotów kreują nowe produkty, procesy lub usługi, mogą skorzystać z preferencyjnej 5%-owej stawki podatkowej w zakresie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży tych produktów, procesów lub usług.

Ponadto, opracowano również kompleksowy program wsparcia młodych, innowacyjnych firm pod nazwą Start in Poland. Jest to największy w Europie Środkowo-Wschodniej program dla startupów, wspierający tego rodzaju firmy na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową. Program ten skupia najważniejsze instrumenty wsparcia startupów w Polsce. Budżet programu wynosi blisko 3 mld zł.

Działania w zakresie instrumentów kapitałowych (w których zewnętrzny inwestor zasila kapitałowo startup) zostały skonsolidowane i są realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju (poprzez jego spółkę PFR Ventures). W zakresie programów akceleracyjnych wiodącą rolę pełni natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki pochodzą z funduszy europejskich, a także ze źródeł prywatnych. Do krajowych instrumentów wsparcia dedykowanych innowacyjnym firmom należą m.in.:

  • programy wdrażane przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju – dotyczące prowadzenia przez przedsiębiorców oraz konsorcja naukowo-przemysłowe prac badawczo-rozwojowych (m.in. „Szybka Ścieżka”, programy sektorowe, strategiczne programy badawcze dla gospodarki),

  • programy wdrażane przez nadzorowaną przez MPiT Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – programy te dotyczą wsparcia firm w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych oraz świadczenia na rzecz przedsiębiorców usług o charakterze proinnowacyjnym (m.in. „Badania na Rynek”, „Bon na Innowacje”, proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MŚP),

  • instrumenty finansowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (np. fundusz gwarancyjny innowacyjnych przedsiębiorstw) oraz Polski Fundusz Rozwoju (fundusze kapitału podwyższonego ryzyka w ramach PFR Ventures).

Zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw różnymi formami wspierania innowacji jest duże. Zgodnie z danymi na koniec stycznia br. w programie Inteligentny Rozwój – będącym największym programem finansowanym ze środków UE dotyczącym rozwoju innowacyjnych firm – złożono 16 965 wniosków o dofinansowanie projektów, a umowy podpisano z 4562 podmiotami o wartości dofinansowania ze środków UE ponad 24 mld 685 mln zł.

Należy zaznaczyć, że oprócz podejmowanych przez MPIT inicjatyw mających charakter wsparcia finansowego, realizowane są również działania dotyczące podnoszenia kompetencji niezbędnych do rozwoju innowacyjnych firm, działania mające na celu nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i administracją oraz działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

W nawiązaniu do pytania Pana Posła uprzejmie informuję, że w najbliższej przyszłości przedsiębiorcy będą mogli w dalszym ciągu korzystać z istniejących instrumentów wsparcia. Opracowywane i testowane są również nowe instrumenty pomocowe. W odniesieniu do programów finansowanych ze środków UE należy zaznaczyć, że w większości programów wdrażanych w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) dostępne są jeszcze środki dla firm z przeznaczeniem na rozwój innowacyjnych rozwiązań. Opisane wyżej rozwiązania polegające na systemie ulg podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową mają charakter powszechny i systemowy, w związku z tym przewiduje się ich dalsze funkcjonowanie.

Na marginesie powyższego, warto zwrócić uwagę, że projekty dotyczące wdrożenia w firmach innowacyjnych rozwiązań wiążą się na ogół z dużym ryzykiem. Nie każde przedsięwzięcie tego rodzaju kończy się wytworzeniem nowego produktu lub usługi przynoszącej spodziewane zyski. Z kolei środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój innowacji w firmach mają status środków publicznych, w związku z czym ich udzielanie obwarowane jest szeregiem warunków wynikających z dbałości o finanse publiczne.

Należy jednak równolegle podkreślić, że istniejące programy wsparcia poddawane są zewnętrznej ewaluacji, a w konsekwencji opracowanych rekomendacji sukcesywnie eliminowane są nadmierne obciążenia administracyjne.

Co więcej, biorąc pod uwagę, że przystępując do realizacji innowacyjnego projektu trudno przewidzieć precyzyjnie wszystkie jego rezultaty i okoliczności wpływające na wdrożenie nowych rozwiązań – co do zasady – dopuszczalna jest również pewna elastyczność w zakresie zmian założeń projektowych.

Ewentualne zmiany muszą jednak mieścić się w ramach warunków konkursowych ustalanych na etapie ogłaszania naboru.

Z poważaniem, z up. Ministra Podsekretarz stanu dr Marek Niedużak, 03 kwietnia 2019 r.

(Wytłuszczenia - red.)

Hasła tematyczne: działalność innowacyjna

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz