12.12.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Finanse publiczne. Samorządy coraz bardziej zadłużone?

Interpelacja nr 7630 w sprawie zadłużania się samorządów w pozabankowych instytucjach finansowych.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że coraz więcej samorządów decyduje się na kosztowne finansowanie w tzw. parabankach ponosząc znacznie większe koszty niż w przypadku tradycyjnych kredytów bankowych. Samorządy korzystają z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalają na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. NIK podkreśla, że korzystanie z pożyczek w parabankach nie tylko wiąże się z wyższymi kosztami takiego sposobu finansowania, ale pociąga też za sobą możliwość nadmiernego zadłużania. Wynika to z faktu, że operacje te nie zawsze są przedstawiane w ewidencji księgowej i sprawozdawczości, pomimo że powinny być wykazywane jako zadłużenie z tytułu operacji mających cechy kredytu i pożyczki. Dzięki temu możliwe jest ukrycie faktycznych obciążeń związanych z zadłużeniem samorządów, a także nieuwzględnianie ich we wskaźnikach ostrożnościowych określonych w ustawie o finansach publicznych, które mają służyć ograniczeniu przyrostu zadłużenia samorządów.

Występowanie takich zjawisk ma negatywny wpływ na jawność i przejrzystość finansów publicznych. Brak dyscypliny finansowej i utrata zdolności kredytowej samorządów wyklucza w zasadzie dostęp do tańszego finansowania przez banki. Według NIK korzystanie z pozabankowych operacji finansowych w dziewięciu samorządach wiązało się z koniecznością ponoszenia kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i zostało przez Izbę ocenione negatywnie. Z kontroli wynika, że poniesione łączne koszty całkowite operacji niestandardowych przewyższały średnio o blisko 23 proc. koszty referencyjnego kredytu bankowego na warunkach rynkowych. W poszczególnych jednostkach różnice te wynosiły od 13 do nawet 70 proc.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

  1. Jakie mechanizmy zostaną uruchomione w celu przygotowania zmian obligujących samorządy do wykazywania w sprawozdawczości zobowiązań kreowanych przez niestandardowe operacje finansowe?
  2. Jakie mechanizmy zostaną uruchomione w celu przygotowania zmian zasad sposobu obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów, aby również te zobowiązania w tzw. parabankach podlegały regułom ostrożnościowym?

Z poważaniem,
Andrzej Maciejewski
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazaną przez Panią Marszałek w dniu 16 listopada 2016 r. interpelacją nr 7630 Pana Posła Andrzeja Maciejewskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zadłużania się samorządów w pozabankowych instytucjach finansowych, uprzejmie informuję:

Niestandardowe mechanizmy finansowania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu są, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, zobowiązaniami finansowymi zaliczanymi do kategorii kredyty i pożyczki.

W sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, są więc ujmowane w pozycji kredyty i pożyczki łącznie z innymi zobowiązaniami finansowymi.

W celu wzmocnienia narzędzi kontrolnych i nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami  samorządu   terytorialnego   rozważane   jest   dokonanie   odpowiednich   zmian   w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego tak, aby było możliwe wykazywanie w odrębnych pozycjach (poza kredytami i pożyczkami) zobowiązań z tytułu niestandardowych operacji finansowych. Zapewni to pozyskanie informacji, o których mowa w interpelacji Pana Posła.

Należy zauważyć, że spłata zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych będąca wydatkiem bieżącym obniża indywidualny limit spłaty zobowiązań (zmniejszając kwotę nadwyżki operacyjnej, będącej różnicą między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, liczonej na podstawie kwot z 3 poprzednich lat).

Tym samym zaciąganie zobowiązań spłaconych wydatkami bieżącymi zawęża przestrzeń do
zaciągania  nowych zobowiązań  spłacanych  rozchodami (kredyt, pożyczka, obligacja), co     ma wpływ na spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niezależnie od powyższego, pragnę podkreślić, iż analizowane są możliwości doprecyzowania zapisów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie, o którym mowa         w interpelacji.

Jednocześnie informuję, że w związku z napływającymi do Ministerstwa Finansów sygnałami    o zaciąganiu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych w niebankowych instytucjach pożyczkowych, Minister Finansów wystąpił do wszystkich regionalnych izb obrachunkowych, aby w ramach prowadzonej działalności nadzorczej zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przez samorządy przepisów ustawy o finansach publicznych. W szczególności dotyczy to zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz obowiązku uzyskania przez  zarząd  jednostki  samorządu  terytorialnego   opinii  regionalnej  izby  obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki w tzw. parabanku.

Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Hasła tematyczne: jednostki samorządu terytorialnego (jst), finanse publiczne, interpelacja, dług, samorząd terytorialny, zadłużenie

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...