Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.12.2020

Faktury zamiast RO w pliku JPK_V7

Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej podlega wykazaniu na podstawie zbiorczego zapisu oznaczanego „RO” w okresie, w którym w związku z tą sprzedażą powstał obowiązek podatkowy. W konsekwencji, nie można zamiast zbiorczo prezentowanej sprzedaży w ewidencji sprzedaży („RO”) w pliku JPK_V7, zaprezentować sprzedaż w oparciu o poszczególne jednostkowe faktury (analogicznie, jak sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych) wystawiane każdorazowo po transakcji.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że gdy dokonuje jednostkowej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, najpierw zostaje wystawiona w systemie faktura VAT, potwierdzająca dokonanie transakcji. Następnie transakcja jest ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej. Ze względu na zautomatyzowanie systemu, do deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT, system przenosi wszystkie faktury automatycznie. W związku z tym, mimo generowania raportu z kasy fiskalnej, raport ten nie stanowi podstawy ujęcia w księgach, a co za tym idzie, w deklaracji i JPK_VAT, gdyż system automatycznie przekazuje do deklaracji oraz JPK_VAT, dane z faktur, które dokumentują ta sprzedaż.

W oparciu o wykorzystywany system informatyczny nie jest możliwe przygotowanie pliku JPK_V7, aby spełnić wymogi ujęcia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postaci zbiorczego dokumentu „RO”. Stosowane dotychczas rozwiązanie (przenoszenie do pliku JPK danych z jednostkowych faktur) dostarcza, zdaniem spółki, bardziej szczegółowe informacje niż zbiorczy raport „RO” i w żaden sposób nie utrudnia ew. kontroli podatkowej. Ewentualne modyfikacje systemu księgowego pod kątem spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, byłyby powiązane ze znacznymi nakładami finansowymi, które zdają się być z pozycji spółki nieuzasadnione, ze względu na to, że stosowany dotychczas sposób ewidencjonowania przynosi taki sam efekt.

Główną różnicę między sposobem opisanym w rozporządzeniu a sposobem stosowanym przez spółkę stanowi to, że zamiast zbiorczo prezentowanej sprzedaży w ewidencji sprzedaży w pliku JPK_V7, będzie zaprezentowana sprzedaż w oparciu o poszczególne jednostkowe faktury (analogicznie, jak sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych) wystawiane każdorazowo po transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Wątpliwości spółki dotyczą kwestii ustalenia, czy będzie miała ona prawo do zastosowania ww. sposobu ewidencjonowania. Zdaniem spółki - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988, z późn. zm.), plik JPK dla potrzeb VAT powinien zawierać m.in. informacje o dostawach niektórych wyrobów i świadczonych usługach wraz z odpowiednim ich oznaczeniem oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupów.

W myśl § 10 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia wynika, że ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, tj. wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z § 10 ust. 5 Rozporządzenia, wynika, że ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące dowodów sprzedaży:

  • „RO” - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
  • „WEW” - dokument wewnętrzny;
  • „FP” - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

Mając na uwadze ww. rozporządzenie z 15 października 2019 r., sprzedaż zarejestrowana na kasie fiskalnej musi być uwzględniona w ewidencji VAT na podstawie dobowego lub miesięcznego raportu fiskalnego. Raport taki oznaczany jest w rejestrze sprzedaży jako dokument „RO”. Podkreślić należy, że ujmowanie raportu fiskalnego „RO” jest obligatoryjne bez względu na to, czy podatnik rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej, działając w ramach obowiązku wynikającego z przepisów, czy jest to efektem decyzji podatnika. W obu przypadkach rozliczenie sprzedaży ujętej w kasie rejestrującej dokonywane jest na podstawie raportu kasowego. Faktury wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dotyczące sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i rolnika ryczałtowego, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej podlega wykazaniu na podstawie zbiorczego zapisu oznaczanego „RO” w okresie, w którym w związku z tą sprzedażą powstał obowiązek podatkowy. W konsekwencji, spółka nie będzie miała prawa do zastosowania opisanego sposobu ewidencjonowania incydentalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w ten sposób, że zamiast zbiorczo prezentowanej sprzedaży w ewidencji sprzedaży („RO”) w pliku JPK_V7, będzie zaprezentowana sprzedaż w oparciu o poszczególne jednostkowe faktury (analogicznie, jak sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych) wystawiane każdorazowo po transakcji.

Interpretacja indywidualna z 1 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.582.2020.1.EW -  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz