15.09.2022: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Faktury rozliczane w ramach OSS w JPK_VAT

 

Czy od momentu rejestracji w systemie OSS, posiadając dowody potwierdzające dostarczenie wysłanych towarów do nabywców niebędących podatnikami podatku VAT mających miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich zakończenia wysyłki, należy ewidencjonować transakcje jako dostawy towarów na terytorium kraju oraz wykazać je w pliku JPK_VAT?

 

Spółka zajmuje się internetową sprzedażą detaliczną oraz hurtową, głównie bielizny i akcesoriów dziecięcych w Polsce i na świecie. W tym celu zawarła umowę współpracy z podmiotem prowadzącym elektroniczną platformę sprzedażową (dalej: „Marketplace”), tj. stronę internetową, na której oferowane są produkty wielu sprzedawców, w tym produkty spółki (podmiot ten ma siedzibę działalności na terytorium Litwy). Nabywcami produktów spółki są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej mający miejsca zamieszkania na terytorium krajów Unii Europejskiej, m.in. Litwa, Łotwa, Estonia.

Proces realizacji zamówienia przebiega w następujący sposób:

 1. Konsument dokonuje zakupu produktu poprzez funkcję „dodaj do koszyka”, następnie opłaca zamówienie i wskazuje dokładny adres dostawy na terenie kraju UE (innego niż Polska).
 2. Spółka wystawia na Konsumenta fakturę dokumentującą powyższą sprzedaż (faktura jest wysyłana drogą elektroniczną).
 3. System Marketplace automatycznie generuje etykietę wysyłkową z adresem docelowym Konsumenta (na etykiecie jako nadawca jest wskazany Marketplace).
 4. Spółka organizuje transport paczki ze swojego magazynu do magazynu znajdującego się na terytorium Polski wskazanego przez Marketplace (dalej: „Centrum Logistycznego”) - Spółka uczestniczy w organizacji transportu paczki do Konsumenta z wykorzystaniem Centrum Logistycznego.
 5. Centrum Logistyczne organizuje transport paczki do Konsumenta.

Spółka jest zarejestrowana w procedurze OSS.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) ma miejsce jeżeli towary są wysyłane lub transportowane z jednego państwa członkowskiego (nie musi to być Polska) do innego państwa członkowskiego, a dostawa towarów musi być dokonywana na rzecz:

 • podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których nie występuje opodatkowanie tego nabycia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • każdej innej osoby niebędącej podatnikiem.

Przedmiotem WSTO mogą być towary wyprodukowane w UE lub towary, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu w UE i które znajdują się na jej terytorium i są dostarczane nabywcom w UE. WSTO nie stosuje się w odniesieniu do:

 • nowych środków transportu,
 • towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,
 • dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych - jednak tylko wówczas, gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy.

Co do zasady miejscem dostawy (opodatkowania) w przypadku WSTO jest kraj w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy - czyli kraj konsumenta. Natomiast w sytuacji gdy nie są spełnione te warunki, określone w art. 22a ust. 1 ustawy o VAT, za miejsce opodatkowania dostawy towarów uznaje się kraj rozpoczęcia wysyłki/transportu towarów. Przy czym podatnik uprawniony do stosowania ww. zasady szczególnej może z niej zrezygnować (przez złożenie stosownego zawiadomienia) i rozliczać dostawy na zasadach ogólnych.

Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, w przypadku gdy towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, jest otrzymanie przez dostawcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowodów, że towary zostały dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Dowodami są dokumenty:

 1. przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez dostawcę przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju

- jeżeli dokumenty te łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

W przypadku gdy dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów, dokumentami wskazującymi, że dostawa towarów została dokonana na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów, mogą być również inne dokumenty otrzymywane przez dostawcę w tego rodzaju dostawie towarów, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokument potwierdzający zapłatę za towar, a w przypadku gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

Ww. przepisy określają warunki, które muszą być spełnione aby opodatkować WSTO w kraju konsumenta.

Procedura OSS

Przepisy rozdziału 6a ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają procedurę tzw. One Stop Shop (OSS). Procedura ta ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;
 • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;
 • współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Na podstawie ww. procedury podatnicy, m.in. dokonujący WSTO, nie muszą rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których dokonywane są dostawy. Zamiast tego podatek VAT należny od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) za pośrednictwem OSS. Korzystanie z tej procedury ma charakter fakultatywny.

Wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, rozliczanych w procedurze OSS nie uwzględnia się w pliku JPK_VAT z deklaracją.

Mając na uwadze opisany przez spółkę model sprzedaży, z którego wynika, że:

 • spółka dokonuje wysyłki towarów z Polski,
 • spółka posiada, dowody, że towary zostały dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki,
 • nabywcy towarów nie są podatnikami podatku VAT, a ich miejscem zamieszkania jest państwo członkowskie zakończenia wysyłki,
 • wysyłane towary nie są nowymi środkami transportu oraz nie są instalowane lub montowane,

to należy uznać, że opisane dostawy stanowią WSTO.

Tym samym miejscem opodatkowania opisanych powyżej dostaw jest państwo członkowskie konsumpcji (w przypadku WSTO państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy), tj. m.in. Litwa, Łotwa, Estonia. Ponadto spółka wskazała, że jest zarejestrowana w procedurze szczególnej OSS, która ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;
 • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;
 • współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Na podstawie ww. procedury podatnicy, m.in. dokonujący WSTO, nie muszą rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których dokonywane są dostawy. Zamiast tego podatek VAT należny od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) za pośrednictwem OSS. Zatem wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, rozliczanych w procedurze OSS nie uwzględnia się w pliku JPK_VAT z deklaracją.

W konsekwencji od momentu rejestracji w systemie OSS, spółka posiadając opisane powyżej dowody potwierdzające dostarczenie wysłanych towarów do nabywców niebędących podatnikami podatku VAT mających miejsce zamieszkania na terytorium państw członkowskich zakończenia wysyłki, nie jest obowiązana do zaewidencjonowania opisanych powyżej transakcji jako dostawy towarów na terytorium kraju oraz do wykazania ich w JPK_VAT.

 

Interpretacja indywidualna z 26 sierpnia 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.289.2022.1.KK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: faktura, interpretacja indywidualna, jpk_vat, podatek od towarów i usług (vat), procedura oss

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...