Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.12.2015

Faktura za paliwo w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie: Czy spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot z faktur (wartości netto faktury powiększonej o 50% naliczonego podatku VAT niepodlegającego odliczeniu) dokumentujących zakup paliw do samochodów, w tym także z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego?

Zgodnie z regulaminem członkom zarządu spółki przysługują tzw. samochody funkcyjne - użytkowane wyłącznie przez nich w związku z pełnioną w spółce funkcją. Członkowie zarządu są jednocześnie pracownikami Spółki. Regulamin dopuszcza użytkowanie ww. samochodów także do celów prywatnych pracowników - członków zarządu i w związku z tym określa, że:

  • pracownik otrzymuje od pracodawcy nieodpłatne świadczenie z tego tytułu w kwocie odpowiednio 250 lub 400 złotych - w zależności od pojemności silnika pojazdu,
  • koszty eksploatacji samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych w tym w szczególności koszty paliwa (za wyjątkiem kosztów eksploatacji samochodu w trakcie urlopu pracownika) ponosi Spółka.

Koszty takie udokumentowane fakturami/rachunkami opatrzone adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego są doliczane pracownikowi do przychodu ze stosunku pracy jako dodatkowy element wynagrodzenia tego pracownika. Adnotację o wykorzystaniu do celu prywatnego umieszcza się w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia kwoty jaka zostanie doliczona do przychodu pracownika ze względu na fakt, że pracownik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki, które mają związek z działalnością gospodarczą podatnika, tj. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatki nie mogą być wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, muszą być racjonalne, ekonomicznie uzasadnione i odpowiednio udokumentowane. Co do zasady VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym może być jednak podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (o ile podatek ten nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej). Tak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT.

Od 1 lipca 2015 r. podatnicy mogą odliczać 50% VAT naliczonego od wydatków na zakup paliwa do samochodów osobowych używanych do tzw. celów mieszanych. Kierując się powyższymi regulacjami należałoby stwierdzić, że skoro zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia części VAT od wydatków na zakup paliwa do firmowych samochodów osobowych wykorzystywanych do tzw. celów mieszanych, to ten niepodlegający odliczeniu VAT naliczony (w wysokości 50% kwoty VAT naliczonego) może zostać uznany za koszt podatkowy. Bezsprzecznym jest, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, musi on zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Aby zatem ustalić, czy niepodlegający odliczeniu VAT od zakupionego paliwa stanowi koszt podatkowy, należy rozstrzygnąć, czy zakup ww. paliwa ma na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ministerstwo Finansów w piśmie z 22 kwietnia 2015 r., stanowią-cym odpowiedź na zapytanie Wydawnictwa GOFIN stwierdziło, że wydatki na paliwo zużywane przez pracownika wykorzystującego samochód służbowy dla celów prywatnych, są kosztem uzyskania przychodów wówczas, gdy wartość tego paliwa stanowi przychód pracownika. Wydaje się zasadne przyjąć, że powyższe kryterium powinno być stosowane również przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów niepodlegającego odliczeniu VAT naliczonego od wydatków na zakup ww. paliwa.

Uwzględniając powyższe można stwierdzić, że jeżeli wartość paliwa zużywanego do prywatnych jazd pracowników, odbywanych służbowymi samochodami osobowymi, stanowi dla pracowników przychód, to niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od tego paliwa (w wysokości 50% kwoty VAT) jest kosztem uzyskania przychodów pracodawcy.

(Interpretacja indywidualna z 10 listopada 2015 r., sygn. IBPB-1-2-/4510-527/15/MW - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz