Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.02.2015

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Kasy rejestrujące - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrującej realizowane jest również prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o mającej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokości uwzględnionego w niej podatku VAT).

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co ważne, do obrotu wykazywanego w powyższej ewidencji nie wlicza się kwoty podatku należnego.

W przypadku, gdy podstawą opodatkowania u podatnika jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, za pomocą kasy rejestrującej ewidencjonuje się całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Stosownie do regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązek ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego, co do zasady, powstaje jeżeli podatnik przekroczył w poprzednim roku podatkowym obroty na rzecz ww. podmiotów w wysokości 20.000 zł. W przypadku natomiast podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym na rzecz ww. podmiotów obowiązek ten powstaje na skutek przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł liczonej w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Warto jednakże zauważyć, że mimo przekroczenia ww. progów kwotowych, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej de facto traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpiło ich przekroczenie.

Rozporządzenie zawiera wykaz czynności, których wykonywanie nie wymaga ewidencjonowania sprzedaży (niezależnie od wysokości obrotów) przy użyciu kasy – są to np. usługi wywozu śmieci, usługi transportowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, usługi notarialne, czy usługi finansowe.

Przeczytaj również: Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Obowiązek ewidencjonowania dotyczy podatników, bez względu na wysokość osiąganego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli dokonują oni czynności wymienionych powyższym rozporządzeniu na rzecz ww. podmiotów – np. w przypadku sprzedaży gazu płynnego, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, a także nośników danych cyfrowych i analogowych.

Przeczytaj również: Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców

Wraz z utratą prawa do korzystania ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, podatnik musi dokonać wyboru kasy, która będzie służyła do prowadzenia ewidencji - podatnik powinien przeanalizować, czy najlepszym rozwiązaniem będzie zakup urządzenia pozwalającego na rejestrowanie tylko prostych wymaganych przepisami informacji (np. wartości obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też powinno ono być wyposażone w bardziej złożone funkcje (np. rejestrację stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów), czy będzie to kasa przenośna czy stacjonarna, współpracująca z komputerem czy nie, prowadząca rejestr sprzedaży w postaci kopii paragonów na nośniku papierowym czy też w formie zapisu elektronicznego.

Istotne jest to, że jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku, gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Czynności podatnika przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

Podatnik planujący ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej zobowiązany jest – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – do:

 1. złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania. Podatnicy mogą to zrobić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1, o ile zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 2. fiskalizacji kasy rejestrującej, uregulowanej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Fiskalizacja to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podatnika, fiskalizację kasy powinien przeprowadzić serwisant upoważniony przez podmiot prowadzący serwis główny (legitymujący się identyfikatorem nadanym przez ten podmiot). Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru NIP podatnika do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki kasy;
 3. zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy – załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 4. naniesienia numeru ewidencyjnego kasy w sposób trwały na obudowę kasy – numer dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i nie może być przypisany innym urządzeniom.

W trakcie użytkowania kasy rejestrującej należy dokonać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, dołączanej przez sprzedawcę kasy do każdego urządzenia.

Podatnik obowiązany jest również umożliwiać podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas dokonanie wpisów w książce kasy. Książka kasy powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy oraz udostępniana na żądanie właściwych organów. W przypadku kas stacjonarnych książkę kasy, a także programy, przechowuje się w miejscu użytkowania kasy. W razie utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny o wydanie duplikatu książki kasy oraz powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga: Producent lub importer kasy odpowiedzialny jest za warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas i on wskazuje serwis właściwy dla danego typu kas.

Obowiązki podatnika w zakresie ewidencjonowania sprzedaży

Na podatniku posiadającym kasę fiskalną ciążą obowiązki związane z jej użytkowaniem:

 1. ewidencjonowanie każdej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej,
 2. wydruk paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży,
 3. wydawanie oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,
 4. wydruk emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym,
 5. zgłoszenie podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy,
 6. zgłoszenie kasy rejestrującej do obowiązkowego przeglądu technicznego podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących,
 7. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
 8. dokonanie zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
 9. udostępnianie kas rejestrujących do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na żądanie właściwych organów,
 10. zawiadomienie w terminie 7 dni o zmianie miejsca używania kasy.

Na użytkowniku kasy (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania:

 • raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,
 • raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Podatnicy stosujący kasy, które rozliczają więcej niż jedną transakcję w jednym czasie, zamykają wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego.

Dokumenty kasowe powinny być przechowywane przez okres wymagany w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego

Kasy rejestrujące powinny być zgłaszane do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego podmiotu prowadzącego serwis główny co 24 miesiące.

W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy. Kasy, które zostały przez podatnika utracone a następnie odzyskane, powinny być również poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Nieprawidłowości w pracy kasy należy niezwłocznie zgłaszać podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas.

Prawa podatnika – ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione od podatku lub jest podatnikiem korzystającym ze zwolnienia podmiotowego, urząd skarbowy dokonuje zwrotu ww. kwoty na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Szczegółowe kwestie w powyższym zakresie zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Dokonanie odliczenia wydatkowanej kwoty, od podatku lub jej zwrot, następuje na rzecz podatnika pod następującymi warunkami:

 • złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
 • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach,
 • posiadania dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Odliczenie kwoty może być dokonane we właściwej deklaracji dla podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione od podatku lub korzystających ze zwolnienia podmiotowego, zwrot kwoty następuje na wniosek podatnika złożony do właściwego urzędu skarbowego.

Powyższy wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - także informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestanie jej używania lub zaprzestanie prowadzenia działalności,
 • nie dokonuje w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
 • nastąpi otwarcie likwidacji,
 • zostanie ogłoszona upadłość,
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
 • odliczenie ulgi nastąpi z naruszeniem wszystkich warunków, które uprawniają do korzystania z odliczenia.

mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz