05.09.2022: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Estoński CIT: MF o obowiązkach informacyjnych

 

W myśl art. 28f ust. 1 ustawy CIT podatnik wybiera opodatkowanie ryczałtem na okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, które obowiązany jest wskazać w zawiadomieniu ZAW-RD. Okres opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD jest okresem minimalnym. Może on ulec wydłużeniu m.in. na skutek zmiany roku obrotowego w trakcie okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, który został wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD, lecz nie może on ulec skróceniu - wyjaśnia m.in. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 35017 do ministra finansów w sprawie obowiązków podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek

Szanowna Pani Minister!

Ryczałt od dochodów spółek jako forma opodatkowania cieszy się dużym zainteresowaniem podatników. Nałożone na nich obowiązki informacyjne nastręczają jednak licznych wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez podatników.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

  1. Czy w przypadku zamknięcia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 8 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wybór ryczałtu przed zakończeniem roku podatkowego) termin na złożenie zawiadomienia ZAW-RD upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca stosowania ryczałtu od dochodów spółek?
  2. Czy wskazanie błędnego okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w części B zawiadomienia ZAW-RD wpływa w jakikolwiek sposób na jego skuteczność? Czy późniejsza zmiana okresu opodatkowania ryczałtem związana z wydłużeniem lub skróceniem lat obrotowych skutkuje obowiązkiem korygowania druku ZAW-RD?
  3. W jaki sposób prezentować liczbę dni oraz pracowników w części D załącznika CIT/EZ? Czy należny wykazywać liczbę dni w roku oraz liczbę wszystkich pracowników, którzy byli zatrudnieni w okresie, gdy spełniony był warunek z art. 28m ust. 1 pkt 3 lit a? Czy tym samym np. w przypadku zatrudnienia jednego pracownika przez 20 dni w roku (przez podatnika innego niż mały lub rozpoczynający działalność), którego następnie zwolniono, zatrudniając czterech innych pracowników na okres 160 dni, których to pracowników również zwolniono i zatrudniono pięciu nowych pracowników na kolejne 160 dni, prawidłowe będzie wykazanie w komentowanej części D liczby 320 dni oraz liczby 9 pracowników (wszyscy pracownicy zatrudnieni w okresie spełniania warunku minimalnego zatrudnienia oraz prezentacja tego okresu)?

 

Poseł Grzegorz Gaża

31 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 35017 w sprawie obowiązków podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelacją z dnia 5 sierpnia 2022 r. nr 35017 Pana Posła Grzegorza Gaży w sprawie obowiązków podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zgodnie z treścią art. 28j ust. 5 ustawy CIT1 podatnik, który chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w trakcie roku podatkowego jest obowiązany zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz otworzyć księgi rachunkowe na pierwszy dzień opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W takim przypadku zawiadomienie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, tj. ZAW-RD, podatnik składa na zasadach oraz w terminie określonym w tym przepisie, czyli do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek. W konsekwencji art. 8 ust. 6a ustawy CIT stanowi, że miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest ostatnim miesiącem roku podatkowego, w którym podatnik był opodatkowany na zasadach standardowych.

W myśl art. 28f ust. 1 ustawy CIT podatnik wybiera opodatkowanie ryczałtem na okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, które obowiązany jest wskazać w zawiadomieniu ZAW-RD. Okres opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD jest okresem minimalnym. Może on ulec wydłużeniu m.in. na skutek zmiany roku obrotowego w trakcie okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, który został wskazany w zawiadomieniu ZAW-RD, lecz nie może on ulec skróceniu. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości2, rokiem obrotowym jest okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, a w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Aby podatnik mógł skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek, musi również spełnić warunek dotyczący minimalnego poziomu zatrudnienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy CIT. Przepisy w tym zakresie przewidują, że podatnik inny niż podatnik rozpoczynający działalność lub posiadający status małego podatnika musi:

  1. zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby fizyczne niebędące jego wspólnikami przez okres co najmniej 300 dni, jeśli rok podatkowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym lub przez 82% dni roku podatkowego, jeśli rok podatkowy podatnika nie jest rokiem kalendarzowym, albo
  2. ponosić miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz co najmniej 3 osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, które nie są jego wspólnikami, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatnik jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek PIT oraz składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podatnik jest obowiązany spełniać jeden z powyższych warunków w każdym roku podatkowym, w którym podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Patkowski

Warszawa, 19 sierpnia 2022 r.

 

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn.

2 Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), ministerstwo finansów, interpelacja, estoński cit

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...