Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

20.06.2022

Działy specjalne produkcji rolnej - specjalna metoda ustalenia dochodu

Przychody z działalności rolniczej są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjątek stanowią jednak przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią osobne źródło przychodów w podatku PIT (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT).

 

Możemy zatem wskazać, że działy specjalne produkcji rolnej to specyficzny rodzaj działalności rolniczej, który na zasadzie wyjątku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy PIT działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany na dwa sposoby. Podatnik może określać wielkość przychodu w oparciu o normy szacunkowe wynikające z rozporządzenia (art. 24 ust. 4 ustawy PIT) albo w oparciu o prowadzoną księgę podatkową, gdzie podstawą opodatkowania jest ustalony dochód (art. 15 ust. 1 ustawy PIT).

W przypadku norm szacunkowych wielkość dochodu uzależniona jest wielkości produkcji (np. od liczby sztuk zwierząt), a nie od faktycznej sprzedaży. W tym przypadku podatnik nie może uwzględnić kosztów jakie ponosi w związku z prowadzonymi działami specjalnymi produkcji rolnej.

Inflacja a normy szacunkowe dochodów

Ustawa PIT stanowi, iż Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej), zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Inaczej jest w przypadku dochodu obliczanego na podstawie ksiąg podatkowych. W tym wariancie podatnik ustala zarówno przychody jak i koszty podatkowe ponoszone w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Co ciekawe, możliwe jest opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej zarówno skalą podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, jak również podatkiem liniowym (art. 30c ust. 1 ustawy PIT).

 

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego w 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.11.2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2183).

 

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

 

Uprawy w szklarniach ogrzewanych
powyżej 25 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

12

87

b) pozostałe

1 m2

4

79

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych
powyżej 25 m2

1 m2

2

94

3

 

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych
powyżej 50 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

59

b) pozostałe

1 m2

5

88

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

52

5

 

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

18

b) gęsi

1 sztuka

1

44

c) kaczki

1 sztuka

 

38

d) indyki

1 sztuka

 

93

6

 

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

66

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

04

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

02

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

77

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

16

03

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

68

7

 

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

b) gęsi

1 sztuka

 

10

c) kaczki

1 sztuka

 

02

d) indyki

1 sztuka

 

10

8

 

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

50

74

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

22

31

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

17

26

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

26

37

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

6

08

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

6

08

9

 

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

16

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3

 

37

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

68

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

220

81

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia
uprawy roślin żywicielskich

1 m2

183

98

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia
łoża hodowlanego

1 m2

92

00

15

 

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

367

96

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

77

31

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

40

44

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

46

01

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

18

41

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

7

37

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

11

04

h) konie rzeźne

1 sztuka

551

96

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

441

60

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

65

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

49

69

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

18

41

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: działy specjalne produkcji rolnej

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz