Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.12.2017

Działalność w mieszkaniu: Co z tymi kosztami?

Przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Poniżej cała treść interpelacji poselskiej i odpowiedzi Ministerstwa Finansów:

Interpelacja nr 16957 do ministra finansów w sprawie zmiany interpretacji przepisów dotyczących możliwości rozliczania kosztów mediów dla osób, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w swoich mieszkaniach

Szanowny Panie Ministrze!

Kolejny raz polscy przedsiębiorcy muszą borykać się ze zmianą interpretacji podatkowej na swoją niekorzyść. W Polsce jest około trzech milionów firm i to one, a nie instytucje Państwa utrzymują działalność instytucji, zapewniają zatrudnienie i są jedynym kołem zamachowym naszego dochodu.

Tym razem urzędy skarbowe postanowiły zmienić interpretacje stanowiące, że w razie prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu można wliczyć w koszty część mediów (prąd, woda, gaz, inne) odpowiadających za działalność. Nowe interpretacje stanowią, że będzie można to zrobić tylko, jeśli będzie jasno wydzielone pomieszczenie dla działalności.

Według Krajowej Izby Gospodarczej problem może dotyczyć około miliona drobnych przedsiębiorców.

W związku z tym wzywam Pana Ministra do wydania zaleceń mających na celu ukrócenie procederu wydawania tak negatywnych i kuriozalnych interpretacji prawa podatkowego. Zmiana tej interpretacji to działanie w zupełnej sprzeczności z założeniami Konstytucji dla Biznesu i Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czas Panie Ministrze, aby w końcu zacząć działać zgodnie z tymi wytycznymi, a nie jedno mówić, a robić coś zupełnie innego.

Proszę również o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile jest w Polsce firm, które siedziby mają w prywatnych mieszkaniach swoich właścicieli?
  2. Ile było wydanych interpretacji zmieniających możliwość odliczania mediów w ostatnim czasie?
  3. Czy US będą naliczały podatek wstecz, gdy zmienią interpretację?

Posłowie
Paweł Kobyliński, Witold Zembaczyński, Mirosław Suchoń, Jerzy Meysztowicz

6 listopada 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 16957 w sprawie zmiany interpretacji przepisów dotyczących możliwości rozliczania kosztów mediów dla osób, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w swoich mieszkaniach

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 16957 skierowaną do Ministra Rozwoju i Finansów przez grupę Posłów na Sejm RP Panów Pawła Kobylińskiego, Witolda Zembaczyńskiego, Mirosława Suchonia oraz Jerzego Meysztowicza w sprawie zmiany interpretacji przepisów dotyczących możliwości rozliczenia kosztów mediów dla osób, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w swoich mieszkaniach, uprzejmie informuję.

Od dnia 1 marca 2017 r. interpretacje przepisów prawa podatkowego są wydawane, na wniosek podatnika w jego indywidualnej sprawie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej: Ordynacją podatkową. Przed dniem 1 marca 2017 r. interpretacje takie wydawane były przez wyznaczonych dyrektorów izb skarbowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a poprzednio upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych, w wydawanych na przestrzeni ostatnich lat interpretacjach indywidualnych przyznawali podatnikom prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokali mieszkalnych wykorzystywanych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że wydatki związane były z prowadzoną działalnością. W interpretacjach tych przyjmowano także, że jeśli na cele związane z prowadzoną działalnością nie jest wykorzystywany cały lokal mieszkalny, lecz tylko jego część, to warunkiem możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media jest wyodrębnienie pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Przyjmowano również, że pomieszczenie to nie może jednocześnie w żadnym stopniu służyć celom osobistym. Nieuzasadnione w świetle powyższego jest stanowisko Panów Posłów sugerujące, że w ostatnim czasie organy podatkowe zmieniły linię interpretacyjną dotyczącą kwalifikacji wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie pragnę również wspomnieć, że Minister Rozwoju i Finansów nie wydawał organom podatkowym żadnych zaleceń co do interpretacji przepisów w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego, w związku z pojawiającymi się zarzutami związanymi z taką interpretacją przepisów przez organy podatkowe, Ministerstwo Finansów dokonało ich analizy i odnosząc się do przedstawianych zarzutów zaprezentowało w przedmiotowym zakresie pogląd korzystny dla podatników.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych z działalności gospodarczej wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność (np. wydatki na czynsz, media, remont) jest, aby te wydatki były poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wskazano również, że przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

Z kolei odpowiadając na pytanie nr 1 uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi wskazującymi wprost „ile jest w Polsce firm, które siedziby mają w prywatnych mieszkaniach swoich właścicieli”, gdyż nie gromadzi takich informacji. Jednakże z danych zawartych w Systemie Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników 1.785.336 podmiotów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) wskazało adres rejestracyjny (adres miejsca zamieszkania/zameldowania) zgodny z adresem siedziby działalności gospodarczej.

Natomiast w odniesieniu do pytań nr 2 i 3 chciałbym poinformować, że wszystkie interpretacje indywidualne wydane w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją tego lokalu zostaną zweryfikowane i - jeżeli okażą się nieprawidłowe w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym – będą wyeliminowane z obrotu prawnego. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że żadna z wydanych interpretacji indywidualnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia, nie została zmieniona w sposób niekorzystny dla podatników. W związku z powyższym pytanie Panów Posłów brzmiące „Czy US będą naliczały podatek wstecz, gdy zmienią interpretację?” jest bezprzedmiotowe.

Jednocześnie chciałbym dodać, że w przypadku wcześniejszego zastosowania się przez podatników do wydanych dla nich niekorzystnych interpretacji indywidualnych (czego efektem był zapłacony wyższy podatek), które zostaną zmienione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, podatnicy będą mogli złożyć korektę deklaracji podatkowych oraz wystąpić do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Walczak

Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz