15.05.2018: Facebook

Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (7)

Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozważających rozpoczęcie działalności nierejestrowej. W poprzednich częściach staraliśmy się zwrócić Waszą uwagę na fakt, że działalność nierejestrowa mimo swego znaczącego odformalizowania zakresem obowiązków i praw nie różni się znacząco od „prawdziwej” jednoosobowej działalności gospodarczej. Dziś, przy okazji omawiania zagadnień związanych z kontrolami i obowiązkami wobec konsumentów nie będzie inaczej.

Na jakie pytania odpowiada przewodnik: Działalność nierejestrowa- poradnik praktyczny dla początkujących?

Dzisiaj odpowiadamy na kolejne pytania z listy. Żeby przeczytać odpowiedzi na pytania, na które już udzieliliśmy odpowiedzi, wystarczy kliknąć w odpowiedni link. 

Ze względu na obszerność materiału poradnik publikujemy w częściach, a na koniec udostępnimy go w pliku pdf do pobrania w całości. Kolejne części będą ukazywały się w kolejne dni.

XIX. Czy prowadzący działalność nierejestrową może być kontrolowany?

Pojawia się czasami nieuzasadniony pogląd, iż prowadzący działalność nierejestrową na zasadach określonych w Prawie Przedsiębiorców nie może być kontrolowany, ponieważ ustawa ta normuje tryb i zasady kontroli przedsiębiorców, a przy działalności nierejestrowej prowadzący ją przedsiębiorcą nie jest. Osoby formułujące ten pogląd zapominają, że Prawo Przedsiębiorców reguluje wyłącznie tryb kontroli przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w tej właśnie ustawie. A jak już wielokrotnie wspominaliśmy, ustawy, w zależności od dziedzin prawa, które regulują, mają swoje własne definicje, ustalenia i rozwiązania. W Prawie przedsiębiorców reguluje się normy dotyczące kontroli działalności gospodarczej. Ale pozostają jeszcze inne dziedziny będące pod stałym państwowym nadzorem - wystarczy wymienić podatki i ubezpieczenia społeczne (czyli kontrole nazywane nazywane w jeżyku potocznym kontrolami ze skarbowego i kontrolami ZUS-u).

Jako obywatele podlegamy również różnego rodzaju czynnościom kontrolnym (np. kontroli prawidłowości uprawnień do prowadzenia pojazdów, ważności ubezpieczeń obowiązkowych itp.).

Stąd prowadzący działalność nierejestrową muszą liczyć się z koniecznością poddawania się kontrolom - na zasadach dotyczących innych uczestników obrotu gospodarczego. Ustawa Prawo przedsiębiorców przewiduje zresztą bardzo liczne wyjątki i sytuacje, w których ograniczenia kontroli przedsiębiorców przestają zupełnie obowiązywać.

Jakie są obowiązki wobec konsumentów i innych uczestników obrotu przy działalności nierejestrowej?

W rozumieniu Prawa Przedsiębiorców osoba fizyczna wykonująca działalność nieewidencjonowaną przedsiębiorcą nie jest. Pamiętajmy jednak, że w polskim prawie istnieje wiele definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Jeżeli więc prowadzący działalność traktowaną jako działalność nierejestrowa spełni przesłanki wynikające z Kodeksu Cywilnego - będzie przedsiębiorcą w jego rozumieniu - i jako taki będzie miał wszystkie obowiązki (i prawa) przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla przedsiębiorców. Będą go oczywiście również obowiązywać przepisy adresowane do przedsiębiorców w innych aktach prawnych, odwołujących się do kodeksowej definicji przedsiębiorcy - również te, dotyczące relacji z konsumentami.

 

Kodeks Cywilny - wyciąg

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

Art. 43.1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Art. 432 § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Art. 433 § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Art. 434 Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Art. 435 § 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

§ 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 436 Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

Art. 437 Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej.

Art. 438 § 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.

§ 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Art. 439 § 1. Firma nie może być zbyta.

§ 2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

Art. 4310 Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Jeżeli prowadzący działalność nierejestrową będzie przetwarzał dane osobowe, dotyczyć go będą również postanowienia rozporządzenia RODO - ze wszystkimi tego konsekwencjami. Podstawowe informacje o RODO znajdziecie tutaj.

Działalność nierejestrowa nie wyłącza również odpowiedzialności wobec konsumentów. Informacje o tym, jakie są obowiązki osób dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów znajdziecie w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Warto zwrócić uwagę, iż szczególne ograniczenia i obowiązki zostały nałożone tam między innymi na umowy zawierane na odległość, a konsumenci zawierający takie umowy mają szczególne uprawnienia. Przy działalności nierejestrowej ma to szczególne znaczenie - wydaje się, że znaczaca część aktywności nierejestrowej będzie miała miejsce w serwisach aukcyjnych.

I w ten sposób dotarliśmy do końca poradnika: Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących. Pozostaje nam już tylko odpowiedź na pytanie: Co dalej po działalności nierejestrowej? Odpowiedź ta stanowić będzie treść kolejnego poradnika dla początkujących, którego publikację rozpoczniemy już w czwartek - Jednoosobowa działalność gospodarcza dla początkujących.

Redakcja podatki.biz (RG)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...