03.06.2019: Fakturowanie VAT

Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedawca nie ma obowiązku dokumentowania fakturą VAT sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyjątkiem są przypadki sprzedaży wysyłkowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a także w razie wewnątrzwspólnotowej tego rodzaju sprzedaży. Z kolei na żądanie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 tejże ustawy, sprzedawca towaru lub usługi ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą taką transakcję na żądanie nabywcy, pod warunkiem że kupujący zgłosi je w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towaru lub wykonano usługę bądź też sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzależnione wyłącznie od woli sprzedawcy.

Tak więc zasadę stanowi dokumentowanie paragonem sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonowanie jej w kasie fiskalnej.

Jeżeli udokumentowanie sprzedaży dokonane zostało za pomocą paragonu fiskalnego a następnie została do niego wystawiona faktura, sprzedawca jest zobowiązany do posiadania w swej dokumentacji sprzedaży zarówno kopii jak i oryginału paragonu fiskalnego. W rezultacie musi od nabywcy odebrać wydany mu egzemplarz paragonu. Wówczas sprzedawca w rejestrze VAT sprzedaży, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z uwagi na konieczność wykazania sprzedaży w sposób prawidłowy, uwidacznia w pliku JPK_VAT przychód z takiej transakcji na podstawie faktury wystawionej do paragonu nie zaś samego paragonu.

Można więc powiedzieć, iż paragon fiskalny początkowo dokumentujący sprzedaż zostaje zastąpiony fakturą, która w momencie zwrotu paragonu sprzedawcy przejęła rolę dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję.

 

Zobacz również:

Mikro e-kurs: Kasy fiskalne - zasady stosowania, rejestracja obrotu, zwolnienia ze stosowania kas

 

Protokół i ewidencja zwrotu

Kasa fiskalna jest urządzeniem rejestrującym sprzedaż w taki sposób, iż żadna ingerencja w dane zapisane w jej pamięci fiskalnej nie jest możliwa. Obrazowo ujmując kasa rejestrująca działa jednokierunkowo. Konsekwencją tego jest konieczność sporządzenia protokołu zwrotu towaru jeżeli nabywca zakupiony towar odda i dokonanie na tej podstawie właściwego wpisu w ewidencji zwrotów.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących ewidencja zwrotów powinna zawierać:

  • datę sprzedaży,
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na ich jednoznaczną identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazw,
  • termin dokonania zwrotu lub reklamacji towaru lub usługi,
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
  • zwracana kwota (brutto) oraz odpowiadająca jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru (usługi) bądź ich reklamacji podpisany przez obie strony transakcji.

Zatem podatnik ewidencjonujący obroty przy zastosowaniu kasy rejestrującej w razie zwrotu towaru, skutkującego zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży, powinien prowadzić ewidencję zwrotów i uznanych reklamacji stanowiącą część ewidencji korekt kasowych. Ewidencja ta musi dokładnie wskazywać kwotę korekty sprzedaży oraz podatku należnego wynikającej z konkretnego paragonu. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2014 r., sygn. IPPP2/443-46/14-4/KBr. Zmniejszenie podstawy opodatkowania następuje z dniem ujęcia zwrotu towaru w ewidencji korekt kasowych.

W przypadku zwrotu towaru sprzedawcy, zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o wartość zwróconych towarów. Przepisów dotyczy każdego dokonanego zwrotu towarów, niezależnie od sposobu udokumentowania jego sprzedaży. Jest więc bez znaczenia czy udokumentowanie dokonane zostało za pomocą faktury czy też paragonu fiskalnego.

Korekta faktury nie wystarczy

Wziąwszy pod uwagę przedstawione powyżej regulacje prawne oraz kierując się prostą logiką należałoby uznać, iż zwrotu towaru, do udokumentowania sprzedaży którego wystawiono fakturę w miejsce paragonu nie należy odnotowywać w ewidencji zwrotów i uznanych reklamacji. Prawidłowym i całkowicie w takim przypadku wystarczającym powinno być wystawienie faktury korygującej, ponieważ to faktura stała się dokumentem potwierdzającym zakup i to jej korekta winna być podstawą zmniejszenia podstawy opodatkowania i kwoty należnego VAT.

Jednak inaczej to zagadnienie widzą organy skarbowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2014 r., sygn. IBPP3/443-1361/13/KG, uznał, że zwrot winien zostać udokumentowany poprzez wystawienie faktury korygującej oraz zaewidencjonowanie jej w odpowiedniej ewidencji dotyczącej faktur oraz dokonanie stosownych zapisów w ewidencji korekt prowadzonej na podstawie rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Organ skarbowy uznał ponadto, iż ujęcie zwrotu towaru w ww. ewidencji będzie możliwe dopiero wówczas gdy sprzedawca będzie w posiadaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru bądź usługi, dla których faktura została wystawiona. Trzeba pamiętać, iż wymóg posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej jako warunku obniżenia podstawy opodatkowania przewidziany został w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Sytuacja, w której do paragonu fiskalnego sprzedawca wystawił fakturę, następnie zaś nabywca zwrócił towar bądź wniósł reklamację, która została uwzględniona była też przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2016 r., sygn. IPPP2/4512-1019/15-2/AO. Zdaniem Dyrektora w takim przypadku jedynie korekta obydwu wystawionych dokumentów, czyli paragonu i faktury wystawionej przy sprzedaży na jego podstawie stanowi rzetelne uwidocznienie faktycznego przebiegu takiej transakcji. Korekta jednego i drugiego dokumentu jest niezbędna i dopiero po jej dokonaniu powstanie prawnie dopuszczalna możliwość pomniejszenia obrotu poprzez obniżenie podstawy opodatkowania takiej sprzedaży. W celu uzyskania możliwości obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów, która została udokumentowana na dwa sposoby sprzedawca musi postępować zgodnie z przepisami określającymi sposób korekty obydwu wystawionych do takiej transakcji dokumentów.

Zatem w opinii Dyrektora zwrot towaru na podstawie faktury wystawionej do paragonu powinien zostać udokumentowany fakturą korygującą, jak również ujęty w ewidencji prowadzonej dla kasy fiskalnej. W tej interpretacji organ skarbowy podkreśla również, że w przypadku faktury korygującej zmniejszającej podstawa opodatkowania w rezultacie dająca zmniejszony podatek należny może zostać obniżona dopiero po nadejściu od nabywcy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

Adam Okonkwo


Zobacz również:

Hasła tematyczne: zwrot towarów, korekta faktury, paragon fiskalny, ewidencja zwrotów, podatek od towarów i usług (vat), faktura do paragonu, ewidencja korekt kasowych

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...