20.10.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb VAT

Pytanie podatnika: 1. Czy w sytuacji posiadania przez Spółkę dokumentów: specyfikacji sztuk znajdującą się zarówno na fakturze VAT jak i w dokumencie dostawy WZ wraz z dokumentem opisanym powyżej w wersji papierowej (Wariant I), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem WDT w danym miesiącu którego dotyczy dokument, przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji WDT uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2016 r. (data wpływu 1 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca „X” S.A. (dalej zwany „A” lub Spółka) jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz jako Podatnik VAT UE.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności, dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej WDT) na rzecz nabywców posiadających właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, które to numery zostały nadane nabywcom przez państwa członkowskie właściwe dla danego nabywcy i zawierają dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Z uwagi na to, że Spółka posiada problemy z uzyskaniem od przewoźników tzw. dokumentu CMR w szczególności w sytuacji, gdy zgodnie z zawartą umową transport jest po stronie Kupującego, Spółka zamierza w miejsce dokumentu CMR uzyskać od nabywcy towarów na terytorium innym niż Polska, dokumentu zawierającego oświadczenie nabywcy które byłoby wystawiane na koniec miesiąca i obejmowało zbiorczo dostawy dokonane w tym miesiącu będzie zawierać:

 • nazwę klienta, adres, numery VAT UE dostawcy („A”) oraz nabywcy
 • datę dokumentu dostawy WZ/MM,
 • specyfikację wyrobu,
 • ilość we właściwych dla dostawy jednostkach miary (metry, sztuki lub tony) - zbiorczo za cały miesiąc
 • nr rejestracji auta, aut
 • miejsce otrzymania towarów przez nabywcę,
 • datę otrzymania towarów przez nabywcę
 • podpis i pieczątkę nabywcy

Powyżej opisany dokument, po jego podpisaniu przez nabywcę byłby:
Wariant I
W oryginale dostarczone do Spółki. Po otrzymaniu oświadczenia byłby on powiązany z odpowiednią fakturą VAT dokumentującą daną transakcję WDT. Dokument byłby sporządzany w języku obcym, jednak Spółka będzie mogła w każdej chwili dokonać przetłumaczenia na język polski (w tym tłumaczenia przysięgłego) lub w wersji dwujęzycznej z reguły polsko -angielskiej.

Wariant II
W formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail pracownika Spółki. Po otrzymaniu oświadczenia byłby on powiązany z odpowiednią fakturą VAT dokumentującą daną transakcję WDT. Dokument byłby sporządzany w języku obcym, jednak Spółka będzie mogła w każdej chwili dokonać przetłumaczenia na język polski (w tym tłumaczenia przysięgłego) lub w wersji dwujęzycznej z reguły polsko-angielskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w sytuacji posiadania przez Spółkę dokumentów: specyfikacji sztuk znajdującą się zarówno na fakturze VAT jak i w dokumencie dostawy WZ wraz z dokumentem opisanym powyżej w wersji papierowej (Wariant I), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem WDT w danym miesiącu którego dotyczy dokument, przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji WDT uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki 0%?
 2. Czy w sytuacji posiadania przez Spółkę dokumentów: specyfikacji sztuk znajdującą się zarówno na fakturze VAT jak i w dokumencie dostawy WZ wraz z dokumentem opisanym powyżej w formie skanu przesłanego poczta elektroniczną na adres e-mail pracownika (Wariant II), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem WDT w danym miesiącu którego dotyczy dokument, przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji WDT uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki 0%?

Zdaniem Wnioskodawcy:
AD. 1
Posiadanie przez Spółkę dokumentów w postaci specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku zawartej na fakturze VAT jak w dokumencie dostawy WZ dokumentującej daną transakcję WDT wraz z dokumentem przesłanym w oryginale do Spółki (wariant I), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę oczywiście przy spełnieniu innych ustawowych warunków do zastosowania stawki 0%.

Ad. 2
Posiadanie przez Spółkę dokumentów w postaci specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku zawartej na fakturze VAT jak i w dokumencie WZ dokumentującej daną transakcję WDT wraz z przesłanym poczta elektroniczną skanem dokumentu (wariant II), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WD, uprawniający Spółkę oczywiście przy spełnieniu innych ustawowych warunków do zastosowania stawki 0%.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku VAT, transakcja WDT podlega opodatkowaniu VAT według stawki 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Spółka jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, tj. dla celów realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warunek nr 3) powyżej jest zatem spełniony.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dokonuje, między innymi, transakcji WDT na rzecz nabywców posiadających właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numery te zostały nadane nabywcom przez dane państwo członkowskie właściwe dla danego nabywcy i zawierają dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Zatem również warunek nr 1) powyżej należy uznać za spełniony.

Spółka będzie miała zatem prawo do stosowania 0% stawki VAT do realizowanych transakcji WDT, o ile będzie posiadała w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (warunek nr 2) powyżej).

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami dokonania WDT (uprawniającymi do zastosowania 0% stawki VAT) mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W świetle cytowanych powyżej przepisów art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o VAT, w celu zastosowania 0% stawki VAT do opodatkowania transakcji WDT, podatnik powinien posiadać dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepis art. 42 ust. 3 ustawy o VAT wymienia tzw. dowody „podstawowe”, tj. specyfikację sztuk ładunku oraz dokument przewozowy - tzw. dokument CMR. W opinii Spółki, wystarczającym jest posiadanie przez podatnika tylko jednego z tych dokumentów - tj. albo specyfikacji sztuk ładunku albo dokumentu CMR - o ile będzie on uzupełniony dokumentem lub dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, np. dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Powyższa wykładnia przepisów art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o VAT została potwierdzona przez siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt I FPS 1/10: „W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Powyższe stanowisko jest również aprobowane przez organy podatkowe, między innymi, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2013 r., nr IBPP4/443-547/12/BP.

Należy tutaj podkreślić, iż żaden przepis ustawy o podatku VAT nie stanowi o bezwzględnej konieczności posiadania dokumentu przewozowego CMR dla potwierdzenia realizacji transakcji WDT. W opinii Spółki, dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju w takim samym stopniu potwierdza fakt realizacji danej transakcji WDT. Z punktu widzenia potwierdzenia WDT - zawiera potwierdzenie nabywcy, iż otrzymał i przyjął konkretne, identyfikowalne towary od dostawcy z Polski - Spółki, a także wskazuje dokładne miejsce i datę przyjęcia tych towarów na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Dokumenty gromadzone przez podatników mają stanowić dowód wywozu towarów będących przedmiotem WDT z terytorium Polski i dostarczenia ich do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Spółka będzie posiadała takie dowody realizacji transakcji WDT, tj.: specyfikację poszczególnych sztuk ładunku zawartą na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT oraz podpisany przez nabywcę dokument potwierdzający przyjęcie przez tego nabywcę towarów na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

W tym miejscu należałoby również wskazać, iż przepisy podatkowe nie określają formy, formatu czy treści dowodu realizacji WDT. W szczególności, przepisy nie wskazują, czy taki dokument powinien posiadać formę papierową czy elektroniczną sporządzoną samodzielnie przez podatnika (tutaj Spółkę) lub nabywcę. Dokumenty takie mają jedynie potwierdzać, iż towary będące przedmiotem danej WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Spółka, jako dowód realizacji danej WDT, będzie posiadała w swojej dokumentacji:

 1. Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku każdorazowo zawartą na danej fakturze VAT wystawionej przez Spółkę, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT i dodatkowo w dokumencie dostawy WZ, w celu udokumentowania danej transakcji WDT oraz
 2. Wariant I: Dokument potwierdzający odbiór towarów przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego w wersji papierowej.

  Wariant II: Dokument potwierdzający odbiór towarów przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego w wersji elektronicznej (przesłany jako skan za pośrednictwem poczty e-mail).

W opinii Spółki, wskazane dokumenty, w każdym z powyższych wariantów (I-II), stanowią wystarczający dowód realizacji przez Spółkę transakcji WDT, potwierdzając dokonanie wywozu towarów z terytorium Polski oraz ich otrzymanie/odbiór przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Dokumenty te wskazują również datę otrzymania-przyjęcia towaru przez nabywcę. Ponadto, w każdym z powyższych wariantów Spółka jest w stanie określić datę otrzymania potwierdzenia dokonania danej transakcji WDT.

Stanowisko Spółki, zgodnie z którym wymienione powyżej dokumenty stanowią wystarczający dowód realizacji WDT, bez względu na ich formę - w szczególności, bez względu na to czy jest to forma papierowa, czy elektroniczna - znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w tym między innymi, w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2014 r. nr ILPP4/443-465/13-6/ISN, w której organ wskazał iż: „Zasadniczo dopuszczalna jest każda forma dokumentu, byle uprawdopodobniała ona wywóz towarów z terytorium kraju i ich dostarczenie na terytorium innego państwa członkowskiego. W dobie szeroko rozumianej komunikacji technicznej nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi przesyłanemu np.: w formie elektronicznej, skanem czy faksem. Dla zastosowania stawki 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne zatem posiadanie danego dokumentu w formie papierowej, wystarczy jego wersja elektroniczna”.

W świetle powyższego, w opinii Spółki, posiadane przez nią dokumenty, tj. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z:

 1. papierowym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego (wariant I) lub
 2. elektronicznym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego (wariant II) lub

- stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ pragnie podkreślić, że prawidłowość i wiarygodność dokumentów może zostać potwierdzona wyłącznie w toku postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja indywidualna z 17 października 2016 r., nr 2461-IBPP4.4512.90.2016.1.EK – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: vat, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wdt), opodatkowanie, wdt, stawka, dokumentowanie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...