Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.12.2017

Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj publikujemy kolejną część, w której przedstawione zostały zasady dokumentowania prawa do zasiłku chorobowego.

68. Od 1 stycznia 2016 r. dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby stanowiącymi podstawę ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem pkt. 93 – 96, są:

 1. zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego, zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim e-ZLA”, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a od 1 grudnia 2017 r. również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym ZUS, udostępnione płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS;
 2. wydruk zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, zwany dalej „wydrukiem zaświadczenia lekarskiego e-ZLA”, który lekarz przekazuje ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek ubezpieczonego nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS lub na wniosek ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil informacyjny na PUE ZUS;
 3. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym” – zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku przez płatnika składek lub ZUS, nawet jeśli zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie zostało jeszcze wprowadzone do systemu teleinformatycznego; zaświadczenia wystawiane w przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej u ubezpieczonego) lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a od 1 grudnia 2017 r. również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

69. Jeżeli zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w pkt. 68, obejmuje okres, za który przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek, a następnie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez innego płatnika składek, dokumentem niezbędnym do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku przez innego płatnika jest:

 1. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA lub zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, zwrócone ubezpieczonemu przez płatnika, który dokonał wypłaty – jeżeli podstawą wypłaty świadczeń u pierwszego płatnika składek był wydruk zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym; płatnik składek pozostawia w dokumentacji kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 2. wystawione na wniosek ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zamieszczone na profilu informacyjnym na PUE ZUS nowego płatnika składek albo wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, uzyskany przez ubezpieczonego od wystawiającego zaświadczenie lekarskie, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS – jeżeli podstawą wypłaty świadczeń u pierwszego płatnika składek było zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego.

70. W przypadku, gdy na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt. 68, płatnik składek wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub zasiłek chorobowy, a za część okresu zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS, dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS jest:

 1. zaświadczenie lekarskie e-ZLA – jeżeli wypłata świadczenia była przez płatnika składek dokonywana na podstawie:
  1. zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,
  2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS,
  3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym, jeżeli zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało już udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym – jeżeli płatnik składek wypłaty dokonał na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym i zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie zostało jeszcze udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS; płatnik składek pozostawia w aktach kopię tego zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Zasiłek chorobowy wypłaca płatnik składek

71. Jeżeli płatnik składek ubezpieczonego posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS, dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego jest odpowiednio:

 1. zaświadczenie lekarskie e-ZLA udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, dostarczone płatnikowi składek przez ubezpieczonego; ubezpieczony nie musi dostarczać tego zaświadczenia płatnikowi składek, jeżeli ma informacje, że zaświadczenie lekarskie zostało już wprowadzone do systemu (zostało zelektronizowane) i udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS.

72. Jeżeli płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS, ubezpieczony ubiegający się o zasiłek chorobowy składa płatnikowi składek odpowiednio:

 1. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym.

Zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych

73. Jeżeli płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS, postępowanie o zasiłek chorobowy, zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy, wszczyna się:

 1. w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – na podstawie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a); płatnik składek po udostępnieniu na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS zaświadczenia lekarskiego eZLA ubezpieczonego wystawia i przekazuje do ZUS:
  1. zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a) – w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,
  2. zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3) wypełnione do pkt. 1 włącznie albo zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3a) wypełnione do pkt. 2 – w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy;
 2. w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym – na podstawie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a) oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym; po otrzymaniu od ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym, płatnik składek nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, wystawia i przekazuje do ZUS:
  1. zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a) – w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego,
  2. zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3) wypełnione do pkt. 1 włącznie albo płatnika składek (ZUS Z-3a) wypełnione do pkt. 2 – w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy

  - dołączając to zaświadczenie lekarskie, chyba że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało już udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS.

74. Ubezpieczony, który otrzymał zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, składa płatnikowi składek lub do ZUS to zaświadczenie, chyba że ma informację, że zaświadczenie lekarskie zostało już dostępnione na profilu informacyjnym płatnika na PUE ZUS (zostało zelektronizowane).

75. Jeżeli płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS, postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim, jak i kolejnym zaświadczeniu lekarskim za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się:

 1. w przypadku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – na podstawie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a); po otrzymaniu od ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, płatnik składek wystawia i przekazuje do ZUS, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA:
  1. zaświadczenie ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a – w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,
  2. zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3) wypełnione do pkt. 1 włącznie albo zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3a) wypełnione do pkt. 2 – w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy;
 2. w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym – na podstawie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a) oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym; po otrzymaniu od ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym, płatnik składek nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, wystawia i przekazuje do ZUS:
  1. zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3 albo ZUS Z-3a) – w przypadku pierwszego zaświadczenia lekarskiego;
  2. zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3) wypełnione do pkt. 1 włącznie albo zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3a) wypełnione do pkt. 2 – w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy

  - dołączając to zaświadczenie lekarskie.

76. Ubezpieczony ubiegający się o wypłatę zasiłku przedkłada płatnikowi składek nieposiadającemu profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS, wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym.

77. Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonym będącym osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, osobami z nimi współpracującymi lub duchownymi, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

 1. wniosku o zasiłek chorobowy zawierającego dane, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia o dokumentach do wypłaty zasiłków, zwanego dalej „wnioskiem o zasiłek chorobowy” (ZAS-53 lub wniosku w innej formie);
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza;
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym;
 4. zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3b) – w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy płatnik składek wypełnia tylko dane do pkt. 1.

78. Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący osobom uprawnionym do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osobom podlegającym ubezpieczeniu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy niemającego siedziby w Polsce, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

 1. wniosku o zasiłek chorobowy (ZAS-53 lub wniosku w innej formie) – przekazanego do ZUS przez ubezpieczonego;
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – zamiast wniosku o zasiłek chorobowy, ubezpieczony może złożyć wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, o ile otrzymał go od lekarza;
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym.

Błąd w zaświadczeniu lekarskim

79. W razie stwierdzenia błędu w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA lekarz, który wystawił to zaświadczenie albo inny lekarz w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu (w szczególności od płatnika składek, ubezpieczonego lub ZUS), przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS odpowiednio:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd;
 2. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd oraz nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zawierające identyfikator i datę jego wystawienia, po sprostowaniu tego błędu.

80. W przypadku, gdy przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA i ewentualnie nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA w terminie 3 dni roboczych nie jest możliwe, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje informację ewentualnie wraz z zaświadczeniem lekarskim e-ZLA, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyny uniemożliwiających przekazanie tej informacji lub zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

81. ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, albo informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd oraz nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, udostępnia na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS:

 1. informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd – płatnikowi składek wskazanemu w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA, w którym został popełniony błąd,
 2. nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby) – płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim e-ZLA.

82. Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, lekarz przekazuje także, w formie pisemnej, ubezpieczonemu.

83. Jeżeli z informacji udostępnionej na profilu lekarza wynika, że płatnik składek ubezpieczonego nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS, informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym błąd został popełniony albo tę informację wraz z wydrukiem nowego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje ubezpieczonemu, informując ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia tych dokumentów płatnikowi składek.

84. Przy ustalaniu, czy zaświadczenie lekarskie e-ZLA wystawione w miejsce zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd zostało wystawione zgodnie z zasadami orzekania, brana jest pod uwagę data wystawienia zaświadczenia lekarskiego eZLA, w którym został popełniony błąd.

85. Zasady przedstawione w pkt. 79 – 84 mają odpowiednio zastosowanie w przypadku stwierdzenia błędu w zaświadczeniu lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym, jeżeli błąd nie zostanie stwierdzony w dniu badania w obecności ubezpieczonego, a zostanie stwierdzony przed przekazaniem zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

86. Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do zasiłku (np. błąd dotyczy okresu niezdolności do pracy, zaświadczenie lekarskie zostało błędnie wystawione innemu ubezpieczonemu) lub jego wysokość (np. błędnie został wpisany okres pobytu w szpitalu czy kod literowy), ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku lub o jego wysokości, jeżeli wypłaty zasiłku dokonuje ZUS.

87. W przypadku gdy do wypłaty zasiłku chorobowego zobowiązany jest płatnik składek, decyzja dotycząca prawa do zasiłku lub jego wysokości, jest wydawana na wniosek ubezpieczonego lub płatnika składek.

Zaświadczenia lekarskie wystawione za okres wsteczny

88. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA, z wyjątkiem wystawionego przez lekarza psychiatrę albo za okres pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zwanym dalej „inną placówką leczniczą”, które:

 1. w całości obejmuje okres dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania, kwalifikowane jest jako zaświadczenie wystawione na okres wsteczny;
 2. obejmuje także okres dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania, dzielone jest automatycznie na odrębne zaświadczenia, których okres jest kwalifikowany jako:
  1. okres bieżący, tj. okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania,
  2. okres wsteczny, tj. okres dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania.

89. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA, które obejmuje okres bieżący stanowi dokument do ustalenia uprawnień do zasiłku chorobowego.

90. Na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS oraz na profilu informacyjnym ubezpieczonego na PUE ZUS, zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny ma status „Wsteczne – do wyjaśnienia”. Na wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA wystawionego za okres wsteczny znajduje się informacja o treści: „Zaświadczenie lekarskie wystawione za okres wsteczny niezgodnie z zasadami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy.

Zaświadczenie to stanowi dokument do wypłaty świadczeń po uznaniu przez ZUS”.

91. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny stanowi dokument do ustalenia uprawnień do zasiłków tylko wówczas, gdy zostanie uznane przez ZUS za uzasadnione medycznie; w takim przypadku status zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS oraz na profilu informacyjnym ubezpieczonego na PUE ZUS zostaje zmieniony na „Wsteczne – uzasadnione medycznie”.

92. Jeżeli po dokonaniu analizy zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny nie zostanie uznane przez ZUS za uzasadnione medycznie, nie może być podstawą do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego; w takim przypadku status zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS oraz na profilu informacyjnym ubezpieczonego na PUE ZUS zostaje zmieniony na „Wsteczne – nieuzasadnione medycznie”.

Zasady dokumentowania prawa do zasiłku chorobowego, gdy zostało wystawione zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA

93. Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby stanowiącymi podstawę ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego są także zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawione na druku ZUS ZLA na zasadach określonych przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2016 r.

94. Złożenie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b) nie jest wymagane w przypadku nieprzerwanych okresów pobierania zasiłku tego samego rodzaju. Przekazując do ZUS kolejne zaświadczenia lekarskie na druku ZUS ZLA, płatnik składek podaje datę dostarczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi składek oraz informację, czy ubezpieczenie trwa nadal, poświadczając te informacje pieczątką i podpisem. Zaświadczenie płatnika składek powinno być składane w razie zmiany rodzaju pobieranego zasiłku. Nie dotyczy to jednak świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli zaświadczenie płatnika składek było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i dane wykazane w poprzednim zaświadczeniu płatnika składek nie uległy zmianie. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować terenową jednostkę ZUS o okolicznościach, które uległy zmianie w stosunku do podanych w zaświadczeniu płatnika składek, a mają wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru zasiłku.

95. Jeżeli zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA obejmuje okres, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby albo zasiłek chorobowy wypłacany przez płatnika składek, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS jest zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, które płatnik składek przekazuje do ZUS, pozostawiając w aktach jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

96. Zasada określona w pkt. 95 ma odpowiednie zastosowanie, jeżeli zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA obejmuje okres, za który przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub zasiłek chorobowy wypłacany przez płatnika składek, a następnie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub zasiłek chorobowy wypłacane przez innego płatnika składek. Płatnik składek, który dokonał wypłaty świadczenia, zwraca ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, pozostawiając w aktach jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Kontrola prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich

97. W przypadku, gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy orzeczonej w zaświadczeniu lekarskim, wystawia, zaświadczenie ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku.

98. Jeżeli kontrolowane zaświadczenie lekarskie było wystawione na druku ZUS ZLA według zasad określonych przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2016 r., zaświadczenie ZLA/K lekarz orzecznik ZUS wręcza w dniu badania ubezpieczonemu informując go o konieczności doręczenia płatnikowi składek.

99. Jeżeli kontroli podlegało zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zaświadczenie ZLA/K jest wystawiane przez lekarza orzecznika ZUS w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA/K) i jest udostępniane na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS. Lekarz orzecznik ZUS przekazuje ubezpieczonemu w dniu badania wydruk zaświadczenia e-ZLA/K, który ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi składek, jeżeli płatnik składek nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS. Zaświadczenie ZLA/K jest wystawione na formularzu zaświadczenia wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, jeżeli wystawienie dokumentu w formie elektronicznej nie jest możliwe, np. w razie braku połączenia internetowego. Zaświadczenie to ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi składek.

Źródło: zus.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz