Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.05.2017

Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych po 1 stycznia 2017 r.

Pierwszego stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy, które radykalnie zmieniły zasady przygotowywania tzw. dokumentacji podatkowej. Przypomnijmy, że chodzi o dokumentację, jaką mają obowiązek przygotować do zawieranych między sobą umów podmioty powiązane bez względu na to, czy powiązanie ma charakter kapitałowy, osobowy, czy też wynikający ze stosunku pracy.

Ryzyko dla podatników jest duże, ponieważ w razie braku odpowiednio przygotowanej dokumentacji podatkowej organ podatkowy jest upoważniony do szacowania dochodu lub straty oraz opodatkowania różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną przez podatnika a kwota oszacowaną sankcyjną stawka podatkową w wysokości 50%.

Sam obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej nie jest niczym nowym. Jednak do końca roku 2016 przepisy nie były aż tak restrykcyjne. W praktyce wystarczyło mieć „jakąś” dokumentację i o ile ceny w transakcji nie odbiegały znacząco od cen rynkowych, zazwyczaj to wystarczało. Teraz jest inaczej. Powołany został specjalny zespół w strukturach byłych organów kontroli skarbowej, którego celem jest dogłębna i szczegółowa analiza cen transferowych. Skarb Państwa zainwestował poważne środki w wyszkolenie na wysokim poziomie personelu oraz w wyposażenie go w specjalistyczne narzędzia (w tym dostęp do profesjonalnych serwisów internetowych) do gruntownej analizy dokumentacji podatkowych oraz badania poziomu rynkowości cen transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Obecnie kontrola i analiza cen transferowych, w szczególności dokumentacji, której celem jest wykazanie rynkowości zastosowanych cen, przeprowadzane są na bardzo wysokim poziomie. Nie wystarczy już sporządzić kilku stron dokumentacji.

Należy jednak pamiętać, że apogeum tych kontroli nastąpi po zakończeniu roku 2017, pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów. Wtedy podatnicy będą musieli złożyć oświadczenia, że przygotowali dokumentacje podatkową do wszystkich umów zawartych z podmiotami powiązanymi, a organy podatkowe będą mogły to zweryfikować. Problem polega na tym, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dokumentacja musi być sporządzona o wiele wcześniej, gdyż nie będzie możliwe jej przygotowanie w ciągu 2 czy 3 miesięcy. Największym problemem będzie zdobycie danych porównawczych oraz wskazanie algorytmów zasad kalkulacji rozliczeń danej transakcji, w tym powiązanie i prezentację ich w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

Dokumentacja podatkowa według nowych standardów

Do końca roku 2016 obowiązek przygotowania analizy porównawczej, tj. wykazania w relacji do innych transakcji, że zastosowane ceny są rynkowe, spoczywał na organach podatkowych. Obecnie obowiązek taki został przerzucony na podatnika. I to podatnik jest zobowiązany do przygotowania kompletnej dokumentacji podatkowej, o wiele bardziej skomplikowanej i rozbudowanej niż wcześniej, która zostanie wnikliwie zbadana przez bardzo dobrze wyszkolony personel, dysponujący nowoczesnymi narzędziami, takim jak np. dostęp do profesjonalnego i bardzo drogiego serwisu baz danych Amadeus. Należy pamiętać, że inwestycja poczyniona przez Skarb Państwa musi się zwrócić. Dlatego nieuniknione są kontrole na dużą skalę i już teraz należy myśleć o przygotowaniu dokumentacji podatkowej według nowych standardów.

Nowe standardy to między innymi zwiększenie udziału właścicielskiego w kapitale zakładowym innego podmiotu z 5% do 25% przy badaniu stopnia powiązań kapitałowych oraz wprowadzenie nowych progów dokumentacyjnych, uzależnionych od kwoty przychodów i kosztów.

Co prawda obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej istnieje dopiero po przekroczeniu progu 2 mln EUR przychodów lub kosztów, ale pamiętać należy, że mniejsze podmioty, które nie przekraczają tych progów, nie mogą spać spokojnie, a to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, organy podatkowe mogą uznać, że dana transakcja nie została zawarta na warunkach i rynkowych i mimo braku przekroczenia progu przychodów i kosztów wezwać podatnika do złożenia dokumentacji podatkowej. Problem polega na tym, że podatnik będzie miał wtedy tylko 30 dni na jej przygotowanie. To stanowczo za mało, szczególnie biorąc pod uwagę trudności związane z dotarciem do porównywalnych transakcji, zawieranych na rynku przez podmioty niepowiązane. Po drugie, tak naprawdę nie wiadomo, czy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje dopiero po przekroczeniu progu 2 mln EUR przychodów lub kosztów, czy też może po zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym powyżej kwoty 50 tys. EUR. Wątpliwości te wynikają z mało precyzyjnych, a w pewnym zakresie ze sprzecznych wobec siebie przepisów regulujących tę kwestię.

W sytuacji gdy podmiot był zobowiązany do przygotowania dokumentacji w danym roku, obowiązek taki będzie miał również w roku następnym, mimo iż nie spełnia już przesłanek rodzących obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej.

Dokumentacja local file, analiza porównawcza i inny dokumenty

Dokumentacja podatkowa została podzielona na części. W zależności od wielkości przychodów i kosztów ze sprawozdania finansowego podatnika podatnik jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji tzw. local file, analizy porównawczej, master file lub raportu country by country.

Dokumentacja local file zawiera opis transakcji, analizę danych porównawczych, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, sposób kalkulacji dochodu lub straty wraz z uzasadnieniem wyboru danej metody, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń danej transakcji oraz sposób wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód, opis danych finansowych pozwalających na porównanie rozliczeń między podmiotami powiązanymi z danymi wynikającymi ze sprawozdania finansowego, informacje o podatniku, dokumenty podlegające załączeniu do dokumentacji.

W razie przekroczenia limitu 10 mln EUR przychodów lub kosztów dodatkowo konieczne jest przygotowanie analizy porównawczej. Podmioty, które przekroczą limit 20 mln EUR, muszą sporządzić dokumentację grupową master file, a największe firmy raport country by country.

Dokumentacja musi być gotowa najpóźniej do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok. Co istotne, fakt sporządzania dokumentacji potwierdza podatnik, dołączając do zeznania stosowne oświadczenie.

Niezłożenie oświadczenia lub poświadczenie nieprawdy w złożonym oświadczeniu może mieć realne konsekwencje karnoskarbowe dla podatnika lub osób zarządzających spółką.

Dodatkowo wprowadzono obowiązek dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi na druku CIT-TP lub PIT-TP, w zależności od tego, jakiego podatku podatnikiem jest dany podmiot. Istnieje również obowiązek corocznej aktualizacji dokumentacji podatkowej.

Wszelkie pozostałe zmiany, a także zasady przygotowywania dokumentacji podatkowej zgodnie z nowymi przepisami zostaną zaprezentowane na szkoleniu Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych po 1 stycznia 2017 r. - wzory dokumentacji local file, analizy porównawczej i innych dokumentów. Dokładne omówienie dokumentacji local file oraz analizy porównawczej przeprowadzone zostanie na konkretnym przykładzie z prezentacją przykładowej dokumentacji podatkowej. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma edytowalny wzór dokumentacji podatkowej, przystosowany do praktycznego wykorzystania w firmie.

Arkadiusz Duda

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz