Dobrowolny split payment a oznaczenie MPP w nowym pliku JPK_VAT

W przypadku gdy wystawione faktury dokumentują sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w których kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15 000 zł brutto, faktury te nie muszą zawierać wyrazu „mechanizm podzielonej płatności”, a w konsekwencji podatnik nie będzie zobowiązany do oznaczenie tych faktur w ewidencji VAT oznaczeniem „MPP” oraz w pliku JPK_VAT. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która opisuje faktury wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od wartości danej faktury. We wniosku zapytała czy, przy założeniu, iż kwota należności ogółem na fakturze nie przekroczy 15 000 zł, nie będzie miała obowiązku oznaczenia faktur w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczeniem literowym „MPP”. Jej zdaniem, będzie zobowiązana do umieszczania oznaczenia „MPP” tylko na fakturach o wartości brutto powyżej 15 000 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wyjaśnił:

Zakres informacji jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ww. ustawy, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Załącznik nr 15 do ustawy - stanowiący „Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy” - zawiera zamkniętą listę towarów i usług, w przypadku których faktura dokumentująca ich dostawę lub świadczenie musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

  1. będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców);
  2. będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy,
  3. czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Jak już wskazano powyżej art. 106e ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT, reguluje obowiązkową treść faktury w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - faktura zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że obowiązkowe oznaczenie faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” obejmuje wyłącznie faktury dokumentujące towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto.

Ponadto za okresy od 1 października 2020 r. na czynnych podatnikach VAT ciąży obowiązek przesyłania dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K w formie nowego pliku JPK_VAT, który to obejmuje deklarację jak i ewidencję. Szczegółowy zakres danych, jakie ma zawierać ewidencja VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji - przesyłanej w formie JPK_VAT został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.).

Jak wynika z § 10 ust. 4 pkt 13 ww. rozporządzenia - ewidencja sprzedaży zawiera dodatkowo oznaczenia dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie „MPP”.

Z powyższego wynika, że w ewidencji oznaczeniem „MPP” oznaczane są wyłącznie te wpisy, które są dokonywane na podstawie faktur dotyczących transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Z opisu sprawy wynika jednak, że „Spółka opisuje faktury wyrazami „Mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od wartości danej faktury.” Samo zamieszczenie adnotacji o treści „Mechanizm podzielonej płatności” na fakturze w przypadku braku takiego obowiązku nie stanowi błędu. Jednakże stosownie do ww. rozporządzenia takiej dowolności już nie ma w przypadku danych wykazywanych w ewidencji. W ewidencji VAT oraz pliku JPK_VAT muszą być wykazane transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku gdy wystawione przez spółkę faktury dokumentują sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w których kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15 000 zł brutto, faktury te nie muszą zawierać wyrazu „mechanizm podzielonej płatności”, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczenie tych faktur w ewidencji VAT oznaczeniem „MPP” oraz w pliku JPK_VAT. Natomiast w sytuacji gdy na fakturach za towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, kwota należności ogółem przekroczy kwotę 15 000 zł brutto faktury te obligatoryjnie powinny zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” oraz powinny być oznaczone w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT oznaczeniem „MPP”.

Interpretacja indywidualna z 12 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.644.2020.1.IK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...