01.06.2021: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Dobrowolna składka zdrowotna pomniejsza podatek z najmu

Podatnik ma prawo do odliczenia od podatku (ryczałtu) z tytułu najmu składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym PIT-28. W sytuacji gdy opłacane ubezpieczenie dobrowolne kompensuje należny ryczałt powinien rozliczać ryczałt jak dotychczas na bieżąco, a w deklaracji PIT-28 wystąpi nadpłata do zwrotu. Pomniejszenie podatku o 7,75% podstawy wymiaru tej składki dotyczy wszystkich uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym dochodów.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, którego jedynym źródłem utrzymania jest najem. Podatnik opłaca dobrowolne składki ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym chciał wiedzieć:

  • czy ma prawo do odliczeń od podatku z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie faktycznie zrealizowanych wpłat (7,75% podstawy naliczania) i w których dokumentach (PIT) ująć te odliczenia,
  • jak może odpisać wpłacone kwoty z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jeśli kwota należnego podatku (ryczałtu) jest niższa niż wyliczony odpis,
  • czy powinien rozliczać ryczałt na bieżąco wiedząc, że opłaca ubezpieczenie dobrowolne które kompensuje należny ryczałt.

Zdaniem podatnika, może on odliczyć od podatku w deklaracji PIT-28 wydatki wyliczone zgodnie z regułami (7,75% podstawy naliczania składki zdrowotnej) na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wyliczonej wysokości nie więcej niż kwota naliczonego podatku. Jeśli wyliczona kwota odliczenia od podatku przekroczy należny ryczałt to nierozliczona nadwyżka może być ujęta w innym dokumencie np. PIT-37 (jeśli wystąpi) lub inny. Ponadto, powinien rozliczać ryczałt na bieżąco, a w deklaracji PIT-28 wystąpi nadpłata do zwrotu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe:

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 21 ww. ustawy podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (art. 21 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 3 przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i art. 13, z zastrzeżeniem art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że: podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Natomiast z przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego.

W przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2-4 ustawy o podatku dochodowym (art. 13 ust. 2 tejże ustawy).

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ww. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 66 ust. 1 cyt. ustawy wymienia osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W myśl art. 68 ust. 1 tej ustawy osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zastosowanie art. 11 ust. 3 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca w cytowanym przepisie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tego czy są to składki opłacone obowiązkowo czy też dobrowolnie.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają odliczeniu od podatku należnego, jeżeli objęcie osoby fizycznej ubezpieczeniem zdrowotnym, jak również określenie wysokości składki nastąpiło zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez podatnika w roku podatkowym.

Zatem składki zdrowotne opłacone przez podatnika w ramach prowadzonego najmu, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, bądź zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać ponadto należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych ograniczeń, co do możliwości odliczania od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z tytułu najmu od podatku dochodowego z innych źródeł przychodu.

W związku z tym w sytuacji gdy kwota należnego podatku (ryczałtu) będzie niższa niż wyliczone odliczenie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik może odliczyć zapłacone w roku podatkowym z tytułu prowadzonego najmu składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tych składek od podatku należnego za ten rok, obliczonego od uzyskanych dochodów z innych źródeł przychodu w PIT-37 lub inny. Wskazać należy, że pomniejszenie podatku o 7,75% podstawy wymiaru tej składki dotyczy wszystkich uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym dochodów.

Mając na uwadze powyższe należy się zgodzić ze stanowiskiem podatnika, że ma on prawo do odliczenia od podatku (ryczałtu) z tytułu najmu składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym PIT-28. Przy czym należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią wspomnianego wcześniej art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą będzie mógł zmniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Nadto, składka musi być opłacona w danym roku podatkowym i właściwie udokumentowana. Podatnik może odliczyć zapłacone w roku podatkowym z tytułu prowadzonego najmu składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tych składek od podatku należnego za ten rok, obliczonego od uzyskanych dochodów z innych źródeł przychodu w PIT-37 lub inny. W sytuacji gdy opłacane ubezpieczenie dobrowolne kompensuje należny ryczałt podatnik powinien rozliczać ryczałt jak dotychczas na bieżąco, a w deklaracji PIT-28 wystąpi nadpłata do zwrotu. Pomniejszenie podatku o 7,75% podstawy wymiaru tej składki dotyczy wszystkich uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym dochodów.

Interpretacja indywidualna z 14 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.203.2021.1.MG - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, najem, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, interpretacja indywidualna

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...