Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

01.04.2019

Do 1 kwietnia należy rozliczyć opłatę środowiskową za samochód w firmie

Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorcy prowadzący działalność mającą wpływ na środowisko mają obowiązek corocznego składnia sprawozdania i wnoszenia opłaty środowiskowej. Działalność podlega opłacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska jeśli wyliczona roczna opłata nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie składa się także wykazów i informacji.

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnieść za dany rok kalendarzowy do końca marca następnego roku. Z uwagi na to, że w 2019 r. dzień 31 marca przypada w niedzielę, termin wniesienia opłaty za 2018 r. przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, tj. 1 kwietnia 2019 r. W tym terminie należy złożyć także stosowne wykazy.

Korzystającymi ze środowiska są:

 1. Producenci lub inni użytkownicy środowiska w szczególności:
  • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni;
  • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe);
  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej lub specjalistycznej;
  • osoby fizyczne korzystające ze środowiska tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
  • jednostki i instytucje zarządzające infrastrukturą publiczną, taką jak drogi, przestrzeń, zieleń miejska, wody itp.
 2. Hodowcy, a w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  1. z kotłowni,
  2. z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.,
  3. ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
  4. z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw),
  5. z chowu lub hodowli drobiu,
 2. emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień,
 3. składowanie odpadów.

Na stronach internetowych wielu urzędów marszałkowskich możesz znaleźć bezpłatne aplikacje, które pomogą ci wypełnić formularze odpowiednich wykazów. Przykładem takim jest system EkoPłatnik udostępniany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Uwaga!
Od 1 stycznia 2018 r., ponosisz opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska tylko z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód ponosisz natomiast zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo wodne oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wykaz i wylicz wysokość należnych opłat

Złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy.

Do wypełnienia wykazów i wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska wykorzystaj dane z aktualnych ewidencji, które prowadzisz. Są to takie ewidencje jak:

 • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 • odpadów.

Uwaga!
Jeśli korzystasz ze środowiska i masz zwolnienie z obowiązku przedstawienia wykazów i informacji, to nadal musisz prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję. W przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, np. z tytułu używania samochodów, ewidencja powinna zawierać:

 • informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz
 • dane, na podstawie których określono te ilości.

Opłatę za korzystanie ze środowiska ustalasz według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystałeś ze środowiska. Musisz samodzielnie wyliczyć wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, która musi wynikać z danych zawartych w przygotowanych przez ciebie wykazach.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018

Wykazy możesz złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

Opłatę należną za wprowadzanie gazów do powietrza przy używaniu z samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej należy obliczać według wzoru:

jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa (zł/Mg)
×
ilość gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza z jednostki spalonego paliwa (Mg)

Ilość spalonego paliwa jest wyrażona w megagramach (tonach). W celu przeliczenia jednostek miary - paliwa wyrażonego w litrach na jednostkę masy (tony), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 274, z późn. zm.), przyjmuje się, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
 • gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

Dane o ilości spalonego paliwa pobierane są z faktur zakupu paliwa. Ilość kupionego paliwa jest wyrażana na fakturze w litrach.

Przykład
Firma jednoosobowa X wykorzystuje w prowadzonej działalności samochód osobowy – Volvo S40, który został zarejestrowany po raz pierwszy w sierpniu 1998 r., a więc w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. Na podstawie faktur zużycie paliwa dla tego samochodu w 2018 r. wyniosło 4540 litrów benzyny silnikowej.

4540 l x 0,755 kg/l : 1000 = 3,4277 Mg
3,4277 Mg x 19,49 zł/Mg = 66,81 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 66,81 zł. Zatem, ponieważ nie przekracza ona kwoty 800 zł, firma nie ma obowiązku jej zapłaty. Firma nie musi również składać wykazu, ponieważ wyliczona roczna opłata nie przekracza 100 zł. Dodajmy, że pomimo zwolnienia z obowiązku przedstawienia wykazu firma nadal musi prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję.

Dokumenty

 • Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
 • Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • Wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach

Wzory wykazów zawiera załącznik nr 1, 2 i 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Obowiązkowo wypełnij wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wypełnij dotyczące ciebie załączniki:

 • przy sporządzaniu wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza - załącznik nr 2 do rozporządzenia - tabele A do E;
 • przy sporządzaniu wykazu zawierającego informacje o składowanych odpadach - załącznik nr 5 do rozporządzenia - tabela A.

Nie musisz przesyłać wszystkich wykazów jeśli zawierają tylko puste tabele.

Termin

Wykaz za dany rok kalendarzowy złóż do dnia 31 marca następnego roku.

2. Zapłać należną opłatę za korzystanie ze środowiska

Ustaloną przez ciebie w wykazie zbiorczym sumę opłat za korzystanie ze środowiska wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do 31 marca następnego roku. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu), w tym przypadku należną kwotę opłaty wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji twojej firmy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zapłacisz ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas zapłacisz zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Pamiętaj!
Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.

Nie musisz składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Termin

Za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Ile zapłacisz

Kwota opłaty wynika z twoich obliczeń, które zawarłeś w złożonym za dany rok wykazie.

Warto wiedzieć

Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Jeśli dane w złożonym przez ciebie wykazie budzą zastrzeżenia, to marszałek ustali kwotę opłaty, którą musisz zapłacić w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą ze złożonego przez ciebie wykazu.

Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

Dodatkowo może być na ciebie nałożona administracyjna kara pieniężna za przekroczenie lub naruszenie warunków:

 • korzystania ze środowiska,
 • magazynowania odpadów,
 • emitowania hałasu do środowiska.

Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.

Podstawa prawna:

Na podstawie informacji z www.biznes.gov.pl

Ewa Iwan

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz