Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.11.2014

Dla kogo zwrot VAT za materiały budowlane?

Od stycznia 2014 r. nie obowiązują już przepisy dotyczące zwrotu VAT płaconego przy zakupie materiałów budowlanych. Jeśli ktoś nabył mieszkanie przed tą datą, ma prawo ubiegać się o zwrot podatku na dotychczasowych zasadach.

Zasady dokonywania zwrotu części podatku od towarów i usług zawartego z cenie materiałów budowlanych były przedmiotem interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2014 r., nr IPPB2/415-613/14-4/MK1.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że w sierpniu 2012 r. wnioskodawczyni nabyła od dewelopera mieszkanie. Planowany termin oddania inwestycji i przekazywania kluczy mieszkańcom został wyznaczony na koniec 2013 roku. W związku z tą informacją podatniczka dokonała zakupu części materiałów budowlanych i wykończeniowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu. Z powodu opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie odbiory lokali mieszkalnych rozpoczęły się w lutym 2014 r. W kwietniu podatniczka otrzymała natomiast tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Remont z wykorzystaniem zakupionych jeszcze w 2013 roku materiałów budowlanych i wykończeniowych rozpoczął się niezwłocznie po przekazaniu kluczy i w tym momencie jest on już zakończony.

Prawo do zwrotu VAT od materiałów budowlanych

Dyrektor IS zwrócił uwagę, że podatniczka nie będzie miała prawa do zwrotu części VAT zawartego w cenach nabytych materiałów budowlanych.

Uzasadniając swoje stanowisko, przypomniał, że zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. poz. 1304) 1 stycznia 2014 r. straciła moc ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Zwrócił jednak uwagę, że na podstawie art. 32 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która przed 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków na dotychczasowych zasadach.

Wniosek o zwrot podatku

Jak wynika z art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;
 2. od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
 3. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
 4. od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
 5. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Organ podatkowy przypomniał, że osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 • budową budynku mieszkalnego,
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r. Chodzi tu o wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane VAT, tj. stawką 22% i wyższą.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, który to wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku. Do wniosku dołącza się kopię:

 • pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Ważny moment nabycia mieszkania

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację dyrektor IS stwierdził, że w związku z tym, że 1 stycznia 2014 r. straciła moc ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, a podatniczka nie nabyła jeszcze w 2013 roku prawa do zwrotu, gdyż nie spełniła wszystkich ustawowych warunków, nie można mówić o jakichkolwiek prawach nabytych do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach. Wnioskodawczyni dopiero bowiem w 2014 r. otrzymała tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i rozpoczęła prace remontowe. Nie zostały przez nią spełnione warunki, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zatem w przedmiotowej sprawie podatniczka nie ma prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, ponieważ sam zakup materiałów budowlanych w 2013 roku nie jest wystarczający, aby mogła ona ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. na zasadzie praw nabytych o zwrot tych wydatków na dotychczasowych zasadach. Podatniczka nie nabyła w 2013 roku prawa do zwrotu, gdyż nie spełniła wszystkich przewidzianych w ustawie warunków.

Piotr Różański

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz