Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.01.2016

Deklaracja PIT-4R za rok 2015

Deklarację PIT-4R, stosownie do postanowień art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT), składa się w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W 2016 r. 31 stycznia przypada w niedzielę, w związku z czym – na podstawie art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.; dalej: O.p.), który stanowi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej – termin ten minie 1 lutego 2016 r.

W wersji elektronicznej czy papierowo?

Już drugi rok obowiązuje art. 45ba ustawy o PIT, zgodnie z którym możliwość złożenia PIT-4R w formie papierowej mają wyłącznie ci płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników, a jednocześnie deklaracji tych w ich imieniu i na ich rzecz nie składają biura rachunkowe. Uwaga: płatnicy ci do 1 lutego 2016 r. mają również obowiązek złożenia informacji PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40.

Pozostali płatnicy oraz biura rachunkowe mają obowiązek wysłania deklaracji PIT-4R drogą elektroniczną również we wskazanym wyżej terminie: do 1 lutego 2016 r., natomiast już samą informację PIT-11 lub roczne obliczenia podatku PIT-40 – do 29 lutego 2016 r.

Urząd skarbowy właściwy w przypadku, gdy następowała zmiana miejsca zamieszkania/siedziby płatnika

Zasadą wynikającą z art. 42 ust. 1a ustawy o PIT jest to, że deklarację PIT-4R przesyła się do urzędu skarbowego właściwego według:

  • miejsca zamieszkania płatnika będącego osobą fizyczną,
  • siedziby (bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby) płatnika niebędącego osobą fizyczną.

Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 18 § 1 O.p., jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Na uwadze należy mieć to, że kwestie te reguluje również rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371, z późn. zm.). Nie zawarto w nim jednak postanowień dotyczących deklaracji, informacji czy zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez płatników.

Tym samym w przypadku deklaracji PIT-4R – z uwagi na to, że zaliczki na podatek dochodowy są płacone w systemie miesięcznym – należy ją złożyć do urzędu skarbowego właściwego w pierwszym dniu ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. właściwego w dniu 1 grudnia.

Zmiana miejsca zamieszkania płatnika lub jego siedziby może nastąpić także po zakończeniu roku podatkowego, a przed złożeniem deklaracji PIT-4R. W takim wypadku zastosowanie będzie miał co do zasady (wyjątki dotyczą sytuacji, gdy zmiana nastąpiła po rozpoczęciu kontroli podatkowej) art. 18a § 1 O.p., zgodnie z którym jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. W tym wypadku znów istotny będzie więc pierwszy dzień okresu rozliczeniowego.

Przykład:

Płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń zmienił swoją siedzibę:

  • od 1 września 2015 r.: PIT-4R należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według nowego adresu siedziby,
  • od 15 grudnia 2015 r.: PIT-4R – według poprzedniego adresu siedziby,
  • od 1 stycznia 2016 r.: PIT-4R – według nowego adresu siedziby,
  • od 20 stycznia 2016 r.: PIT-4R – według poprzedniego adresu siedziby.

Czy jest obowiązek składania tzw. zerowych PIT-4R?

Jedną z częstszych wątpliwości związanych z PIT-4R jest to, czy należy tę deklarację składać w sytuacji, gdy od wypłaconych wynagrodzeń nie powstał obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy z uwagi na to, że kwota wynagrodzenia była zbyt niska. Przez kilka lat argumentem, który przemawiał za tym, że na płatnikach nie spoczywał taki obowiązek, było stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zawarte w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2011 r., nr IPPB2/415-731/11-4/AK, w której czytamy, że:

(...) w sytuacji, kiedy nie wystąpią zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R.

Oczywistym było, że interpretacja ta miała zastosowanie jedynie do podmiotu, który o nią wystąpił, ale stanowiła pewną wskazówkę również dla innych zainteresowanych. Dodatkowym argumentem było to, że PIT-4R to deklaracja o pobranych zaliczkach.

Obecnie jednak organy podatkowe uznają, że sam fakt, że dany podmiot wypłaca wynagrodzenia, od których co do zasady jest obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy, skutkuje tym, że PIT-4R należy złożyć nawet w sytuacji, gdy ta „pobrana” zaliczka wynosi zero.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz