Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.08.2019

Darowizna pieniędzy. Z podatkiem czy bez?

Darowizny pieniężne dokonywane w obrębie najbliższej rodziny mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgłoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pieniądze dla bliskiej osoby można przekazać na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spłata kredytu.

Zaznaczmy na początek, że w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Podatek od darowizny

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Kwoty od podatku

Podatek od spadków i darowizn płaci się według skali podatkowej. Aktualnie kwoty wolne z opodatkowania wynoszą:

 • dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej - 9637 zł.
 • dla drugiej grupy - 7276 zł.
 • dla trzeciej - 4902 zł.

Wyjaśnijmy, że:

 • do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • do grupy III - innych nabywców.

Zwolnienie z podatku najbliższej rodziny

Dodatkowo, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz
 • udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł  - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, prowadzony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Najbliższa rodzina może zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania darowizny, jeśli osoba obdarowana dokona zgłoszenia faktu otrzymania darowizny w ciągu 6 miesięcy. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Zgłoszenie takie nie jest wymagane w sytuacji, gdy wartość darowizny nie przekracza kwoty 9637 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że do limitu tego wlicza się darowizny z ostatnich pięciu lat.

Przekazanie na rzecz osoby trzeciej

Jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dodatkowym warunkiem zwolnienia od podatku, poza zgłoszeniem nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego, jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jak potraktować jednak darowiznę, która jest przekazywana bezpośrednio na rachunek bankowy osoby trzeciej, np. dewelopera sprzedającego mieszkania? Kwestia ta jest dość często analizowana przez organy podatkowe. Na szczęście dominuje jedna i spójna linia interpretacyjna w tym zakresie. Tytułem przykładu powołajmy się na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lutego 2016 r., nr IBPB-2-1/4515-227/15/BJ. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że syn razem z rodzicami zamierzali kupić mieszkanie na współwłasność. Syn postanowił wziąć kredyt i część pieniędzy podarować rodzicom. Pieniądze zamierzał jednak przekazać bezpośrednio na konto sprzedawcy mieszkania. Podatnicy mieli wątpliwość, czy w takim przypadku, rodzice będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nie byli pewni, czy syn może od razu przelać pieniądze na konto sprzedawcy, czy może powinien najpierw przekazać pieniądze im. Rozstrzygnięcia wymagała zatem kwestia, czy warunek określony w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczący udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy jest spełniony także w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane na rzecz rodziców, zgodnie z zawartą umową, ale na rachunek bankowy osoby trzeciej – sprzedawcy.

Skutki przekazania pieniędzy

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy osoby trzeciej (np. zbywcy lokalu mieszkalnego), lecz na rzecz obdarowanego, należy uwzględnić linię orzeczniczą w takich sprawach wyznaczoną przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z poglądem tego Sądu, podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej. W konsekwencji przyjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny interpretacji przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy stwierdzić, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.

Ważne wyroki NSA

Tytułem potwierdzenia powyższej tezy warto powołać się na utrwaloną linię orzeczniczą NSA w omawianej kwestii, w szczególności na:

 • wyrok z 12 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 1627/11, zgodnie z którym (…) ustanowiony przepisem art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny (...). Także rezultaty wykładni celowościowej nie prowadzą do wniosku, aby warunkiem skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania była osobista wpłata kwoty darowizny przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego,
 • wyrok z 14 marca 2012 r., sygn. II FSK 1534/11, zgodnie z którym (…) podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej. Sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „na rachunek bankowy nabywcy” nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego,
 • wyrok z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1873/16, zgodnie z którym: Gwarancyjny charakter udokumentowania przelania środków pieniężnych, stanowiących przedmiot darowizny, na rachunek bankowy obdarowanego (art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoduje, że warunek ten można uznać za spełniony także wtedy, gdy środki te zostaną przelane na wskazany przez obdarowanego rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz