Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Działalność gospodarcza

13.06.2019

Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadza regulacje, obejmujące zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej "CEIDG") oraz kontynuowania działalności gospodarczej, wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

W ustawie znalazł się zapis dotyczący danin publicznych w okresie zarządu sukcesyjnego, z którego wynika, że do poszczególnych ustaw podatkowych wprowadzono zapisy stwierdzające, iż przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, będącą podatnikiem danego podatku (1).

Do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, przedsiębiorstwo powinno normalnie funkcjonować. Jednocześnie ustawodawca założył, że przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, będącą podatnikiem z tytułu dochodów (z tytułu podatku od towaru i usług, akcyzy) osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

1. zarządu sukcesyjnego albo

2. uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Warto zaznaczyć, że na gruncie ustaw podatkowych powstanie przedsiębiorstwa w spadku nie jest traktowane jako rozpoczęcie działalności gospodarczej a raczej jako jej kontynuacja. Z regulacji wynika, że to przedsiębiorstwo w spadku, a nie zarządca sukcesyjny i nie spadkobiercy, jest podatnikiem w rozumieniu ustaw podatkowych, zaś na zarządcy sukcesyjnym ciążą takie obowiązki jak aktualizowanie danych w kwestiach podatkowych i prowadzenie działalności w taki sposób, aby zobowiązania te były przez przedsiębiorstwo zaspokajane.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przychodami przedsiębiorstwa w spadku są wszystkie przychody związane z działalnością prowadzoną przez to przedsiębiorstwo, w tym w formie spółki cywilnej. Do przychodów zalicza się również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku, niezależnie od tego, kiedy zostały nabyte przez zmarłego przedsiębiorcę, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł. Przedsiębiorstwo w spadku może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione przez zmarłego przedsiębiorcę związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zgodnie z ustawą podlegałyby potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających po śmierci przedsiębiorcy.
 

Masz pytanie do specjalisty prawnego?

Sprawdź ofertę specjalną dla Czytelników portalu Podatki.biz na usługi Availo i porozmawiaj z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Zadzwoń: 22 45 000 04.


W przypadku prowadzenia przez zmarłego przedsiębiorcę ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje prowadzenie tej ewidencji. Wszystkie obowiązki ściśle związane z podatkami przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, Urzędem skarbowym właściwym dla przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Pierwszy ryczałt przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym dokonano zgłoszenia, o przejście NIP na przedsiębiorstwo w spadku, a jeżeli zgłoszenia nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny, uwzględniając przy jego obliczeniu przychody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia spadku. Wpłata następuje w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału. Jeżeli dokonanie zgłoszenia o przejściu NIP, a w przypadku niedokonania zgłoszenia - ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po terminie, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć zeznanie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Podatek akcyzowy

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku nie wygasają decyzje ani zezwolenia akcyzowe, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeżeli:

1. zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, który posiadał decyzję lub zezwolenie akcyzowe;

2. po śmierci przedsiębiorcy, który posiadał decyzję lub zezwolenie akcyzowe, zostanie zapewniona ciągłość zarządu sukcesyjnego;

3. przedsiębiorstwo w spadku, zarządca sukcesyjny, następcy zmarłego przedsiębiorcy oraz małżonek zmarłego przedsiębiorcy spełniają określone warunki w ustawie;

4. zarządca sukcesyjny złoży, w terminie 7 dni od dnia śmierci przedsiębiorcy, wniosek o zmianę decyzji lub zezwolenia akcyzowego, poprzez dodanie do dotychczasowej nazwy posiadacza decyzji lub zezwolenia oznaczenia "w spadku";

5. zmarły przedsiębiorca posiadał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju - w przypadku konkretnych decyzji,

Ustawa wskazuje również inne wymagania, bez spełnienia których ciągłość de facto nie będzie mogła zostać zachowana; obostrzenia te dotyczą także osoby samego zarządcy np. w zakresie wymogu braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

Opłata skarbowa

Przedsiębiorstwo w spadku zobligowane jest do wykonania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, kiedy na jego wniosek zostanie zlecona czynność urzędowa.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że przedsiębiorstwo w spadku nie jest podatnikiem podatków i opłat lokalnych, z wyjątkiem właśnie opłaty skarbowej, a sam zarządca sukcesyjny nie może w żadnym przypadku być podatnikiem podatków i opłat lokalnych. Może on odpowiadać jako osoba trzecia za zaległości przedsiębiorstwa w spadku przejęte przez nie w ram ach następstw a prawnego po zmarłym przedsiębiorcy. (2)

Artykuł Partnera serwisu -Availo.pl

(1) J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019

(2) Etel Leonard, Zarząd sukcesyjny a podatki i opłaty lokalne, PPLiFS 2019/3/17-1


Zadbaj o swoją firmę i korzystaj z pomocy prawnej wygodnie, szybko i przez telefon. Zadzwoń i poznaj ofertę Availo dla Czytelników portalu Podatki.biz - 22 45 000 04. Pełna oferta i regulamin usług dostępny na stronie: https://availo.pl/podatki-biz/


 

Hasła tematyczne: obowiązki podatników, obowiązki płatników, zarząd sukcesyjny

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz