Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.05.2016

Czy odsetki od nagrody są przychodem pracownika?

Niektórzy pracodawcy wypłacają swoim pracownikom nagrody roczne. Są one traktowane jako przychód ze stosunku pracy i z tego tytułu podlegają opodatkowaniu. Co jednak w sytuacji, gdy taka nagroda wypłacana jest z opóźnieniem wraz z odsetkami? Czy wartość odsetek również jest przychodem pracownika, który trzeba opodatkować? Zobaczmy.

Odpowiedź na tak postawione pytanie była przedmiotem interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.116.2016.2.MK. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynikało, że pracownikom wnioskodawcy, spełniającym warunki wynikające z regulaminu wynagradzania, przysługuje dodatkowa nagroda roczna, traktowana jako przychód ze stosunku pracy. Wypłata nagrody do tej pory zawsze następowała do 15 lutego roku następnego. Biorąc pod uwagę utrzymującą się trudną sytuację ekonomiczną wnioskodawcy w styczniu 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami, że wypłata nagrody w 2016 r. będzie miała miejsce w czerwcu i zostanie powiększona o odsetki ustawowe. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły opodatkowania wypłaconych odsetek. Pracodawca nie miał pewności, czy będą one opodatkowane jak nagroda tj. jako przychód ze stosunku pracy, czy może ich wypłata będzie zwolniona z PIT. Opodatkowaniu PIT nie podlegają bowiem odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń.

Przychody ze stosunku pracy w przepisach podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Organ podatkowy podkreślił jednak, że użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy.

Odsetki od nieterminowej wypłaty bez podatku?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń. Jak wskazał organ podatkowy, zwolnienie z opodatkowania dotyczy jednak wyłącznie odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu osiągania przychodów m.in. ze stosunku pracy, tj. przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Co z odsetkami od nagrody?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej odsetki od dodatkowej nagrody rocznej, wypłaconej na podstawie porozumienia z pracownikami, będą stanowić element składowy dodatkowej nagrody, ponieważ strony zgodnie postanowiły, że nagroda ta zostanie wypłacona w terminie późniejszym. Zatem, termin wypłaty dodatkowej nagrody został przesunięty. W konsekwencji, wypłacone przez pracodawcę odsetki nie będą stanowiły odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń. W takim przypadku nie może być mowy o nieterminowej wypłacie dodatkowej nagrody.

Organ podatkowy stwierdził zatem, że wypłacone w analizowanym przypadku odsetki nie mogą być zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie są to odsetki w rozumieniu tego przepisu prawa, tj. nie są to odsetki od nieterminowej wypłaty nagrody rocznej. Odsetki od nagrody, jako niezwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, będą zatem stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, od którego pracodawca jako płatnik obowiązany jest do obliczenia, poboru i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o PIT.

Obowiązki płatnika podatku

W myśl przepisu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane zakładami pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Stosownie zaś do art. 38 ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz