Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne

Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i usług ustawodawca uzależnił od ich wykorzystywania do wykonywania do czynności opodatkowanych czyli związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Zasadę tę określa art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Brak jednak ustawowego określenia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych aby umożliwić podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.

Istota związku z działalnością opodatkowaną była niejednokrotnie wyjaśniana a przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP1/4512-446/15-4/JL z 21 sierpnia 2015 r. Zdaniem organu skarbowego związek bezpośredni dokonanych zakupów z działalnością podatnika zachodzi gdy nabywcy dobra służą np. dalszej odsprzedaży a więc są to towary handlowe bądź zakupy niezbędne są do wytworzenia towarów czy usług stanowiących przedmiot dostawy. Związek pośredni zachodzi natomiast gdy ponoszone wydatki nie znajdują wprost odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jednakże ich poniesienie warunkuje osiągnięcie obrotu opodatkowanego VAT. Musi jednak istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami a powstaniem obrotu. Pośredni związek zakupu z działalnością podatnika zachodzi w sytuacji gdy nie wpływa on bezpośrednio na uzyskanie obrotu lecz wywiera wpływ na ogólne funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa jako całości. Zatem ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełniania przez niego przesłanek pozytywnych (wykorzystywania zakupów do realizowania czynności opodatkowanych) oraz niespełniania przesłanek negatywnych, które określone zostały w art. 88 ust. 1 ustawy o VAT.

Podobnie w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2017 r. 0114-KRDIP-1.4012.235.2017.1.RR Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej uznał przekazanie przez podatnika swoim kontrahentom w ramach reprezentacji zakupiony alkohol za pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi. Dyrektor zauważył, iż ustawa o VAT nie precyzuje rodzaju związku zakupu z działalnością opodatkowaną lecz wymagane jest samo jego istnienie, które może przejawiać się w formie bezpośredniej lub pośredniej. Skutkuje to tym, że przy nabyciu alkoholu w celu przekazania kontrahentowi podatnikowi służy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W praktyce gospodarczej nie jest rzadkością obdarowanie przez vatowca kontrahenta lub klienta butelką wina. W świetle wyroku NSA z 17 czerwica 2013 r. sygn. akt IIFSK 701/11 działanie takie jest wydatkiem reprezentacyjnym a więc służącym wykreowaniu oraz utrwaleniu pozytywnego wizerunku w oczach innych podmiotów. Dla właściwego rozumienia pojęcia reprezentacji najistotniejszy jest taki właśnie cel poniesienia określonego wydatku, jego rodzaj nie jest decydujący. Dla oceny, czy działalność stanowi reprezentację niezbędne jest przeanalizowanie całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, w szczególności przy braku ustawowej definicji pojęcia.

Trudno jednak powziąć wątpliwości, iż podarowanie kontrahentowi symbolicznej butelki wina przy okazji podpisania kontraktu czy świąt stanowi coś innego niż wydatek reprezentacyjny. Jego pośredni związek z działalnością opodatkowaną podatnika jest bezsporny a ustawa o VAT klasyfikuje go wśród takich, przy dokonaniu którego VAT naliczony nie jest niemożliwy do odliczenia. Brak bowiem takiej kategorii zakupów w art.88 ust.1 w/w ustawy.

Ograniczenia takiego próżno też szukać w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nie istnieją więc prawne ograniczenia w możliwości odliczenia VAT od alkoholu, który podatnik ma zamiar darować kontrahentowi. Skutkuje to obowiązkiem opodatkowania tego rodzaju przekazania, co jest zasadą wynikającą z art.7 ust.2 ustawy o VAT. Istnieje jednak od niej wyjątek uczyniony dla przekazań na cele związane z działalnością gospodarczą a dotyczący prezentów o małej wartości, określony w art.7 ust.3 niniejszej ustawy.

Prezentem o małej wartości są - zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o VAT- przekazywane jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób.

W przypadku gdy ewidencja prezentów nie będzie prowadzona lub gdy wartość darowanego jednej osobie alkoholu przekroczy kwotę 100 zł, powstanie obowiązek opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentowi trunku. Podatnik, który odliczył VAT przy nabyciu takiego alkoholu będzie zmuszony do jego naliczenia w momencie przekazywania. Naliczony przy przekazaniu VAT może wówczas zostać wykazany w fakturze wewnętrznej.

2) których przekazania nie ujęto w takiej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekraczają 10 zł.

Omawiając zagadnienie możliwości odliczenia VAT od darowanych napojów alkoholowych warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Warszawie z 13 grudnia 2017 r. sygn.akt IIISA/Wa 652/17. Został on wydany na skutek skargi podatnika na interpretację indywidualną Ministra Finansów i Rozwoju.

Podatnik trudniący się dystrybucją napojów alkoholowych w ramach wzmacniania identyfikacji pracowników z firmą oraz ich motywowania do pracy okazjonalnie np. z okazji świąt przekazuje im rozprowadzanie przez siebie napoje. Jednostkowa jego cena nie przekraczała 10 zł, ponadto podatnik gromadził dane pozwalające na ustalenie tożsamości obdarowanych w ewidencji określonej w art.7 ust.4 pkt 1 ustawy o VAT. Podatnikowi służyło prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem napojów i ten skorzystał z niego.

Pytał czy nieodpłatnie przekazane pracownikom napoje jako prezenty o małej wartości stanowią odpłatną dostawę podlegającą VAT. Jego zdaniem zdarzenie takie VAT nie podlega.

Jednak zdaniem fiskusa ponieważ podatnik odliczył VAT przy nabyciu towaru, jego nieodpłatne przekazanie pracownikom stanowi dostawę, a to że przekazywany alkohol jest prezentem o małej wartości nie ma znaczenia. Przepis nie uznający za dostawę przekazania prezentów o małej wartości odnosi się do nieodpłatnego przekazania na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Czynność nieodpłatnego przekazania napojów alkoholowych w opinii fiskusa w żaden sposób nie była z nią powiązana a dotyczyła wyłącznie sfery prywatnej.

Warszawski WSA zajął odmienne od organu skarbowego stanowisko. Nie miał wątpliwości, że nieodpłatne przekazanie prezentu bądź próbki z zasady służy działalności gospodarczej podatnika. To sprawiło że przekazane w charakterze upominku na święta pracownikom napoje alkoholowe wywołują skutki identyczne jak te przekazane kontrahentom lub klientom. Pracownik identyfikujący się z firmą identyfikuje się również z jej produktami pełniąc rolę ambasadora marki a to ma pośredni związek z działalnością gospodarczą.

Adam Okonkwo

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...