Czy można uniknąć wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line

Ostatnimi czasy na odroczenie terminu wprowadzenia kas fiskalnych on-line dla dużej grupy podatników wpłynęły okoliczności mające bez wątpienia charakter siły wyższej. Jest to pandemia COVID-19. W związku z nią prowadzone były nawet prace legislacyjne zmierzające do uchwalenia ustawy pozwalającej na przesunięcie terminu instalacji nowych kas m.in. dla hoteli i gastronomii o rok. Jej projekt został jednak odrzucony.

W pewnym sensie zamiast, wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 1059). Zgodnie z nim od 1 stycznia 2021 r. wymiana urządzeń stała się konieczna dla prowadzących działalność w zakresie:

  • usług związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • usług krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dostaw węgla, brykietów i podobnych paliw stałych wytworzonych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast od 1 lipca 2021 r. ewidencję sprzedaży za pomocą takich urządzeń muszę dokonywać podatnicy świadczący usługi:

  1. fryzjerskie,
  2. kosmetyczne i kosmetologiczne,
  3. budowlane,
  4.  w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawnicze,
  6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Instalację kasy fiskalnej on-line może opóźnić zawieszenie działalności gospodarczej, które w aktualnej sytuacji gospodarczo-sanitarnej jest częstym zjawiskiem. Nie zdejmuje jednak tego obowiązku z podatnika.

Sprzedaż wysyłkowa i płatności bezgotówkowe

Całkowite uniknięcie obowiązku instalacji kasy rejestrującej on-line jest jednak możliwe. Wymagać to będzie wprowadzenia modyfikacji w dotychczasowej działalności. Nie spowoduje to natomiast konieczności zmiany branży. Podstawy do zwolnienia zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519, z późn. zm).

Zwolnienie dotyczy, zgodnie z punktem 36 załącznika do ww. rozporządzenia, dostawy wysyłkowej towarów gdy dostawca otrzyma całość zapłaty za świadczenie za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u której jest członkiem, a z ewidencji dowodów dotyczących zapłaty wynika jednoznacznie, jakiej czynności wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy z adresem).

Najprostszym rozwiązaniem jest zapłata przelewem bankowym. W interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2015 r., sygn. IBPP3/4512-93/15/AŚ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał brak obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdy całość zapłaty dokonana jest przelewem. Ewidencjonowanie kasowe dotyczy jedynie zapłaty gotówką. Przy przelewie płatność może zostać łatwo przypisana do transakcji czy odbiorcy. Podatnik musi jednakże dysponować dowodami jednoznacznie wskazującymi jakiej transakcji dotyczyła wpłata.

Rozliczenie transakcji może również nastąpić przez platformę płatniczą. Przy tego rodzaju płatnościach pojawia się jednak problem. Pośrednik przy realizacji wpłat, na którego konto trafiają środki przesyła je beneficjentowi raz na jakiś czas. Zatem mimo, że płatność została dokonana przelewem nie jest możliwe zidentyfikowanie przez odbiorcę wpłaty z dokonującym jej nabywcą. Niedogodność tę można zniwelować na dwa sposoby. Każdy klient staje się unikalnym użytkownikiem z przypisanym indywidualnie numerem. Zawiera on informacje identyfikujące wpłacającego oraz dane transakcji. Taka metoda została zaakceptowana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2015 r., sygn. IPPP2/443-1242/14-2/RR.

Możliwe jest przy płatnościach masowych zastosowanie identyfikatora pozwalającego powiązać wpłaty z określonych kont z kontem danego odbiorcy. Kontrolnie sprzedawca otrzymuje w ustalonych odstępach czasu zestawienie wpłat dokonanych na swoje konto, co umożliwia mu prawidłowe samodzielne prowadzenie ewidencji sprzedaży. Prawidłowość takiego sposobu przypisywania transakcji do płatności potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 września 2015 r., sygn. IPPP2/4512-695/15-2/KOM.

Płatność może zostać również dokonana za pomocą karty płatniczej. W tym przypadku fiskus nie zawsze jednak znajduje podstawę do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2017 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.123.2017.2.IZ, zrównał takie płatności z płatnościami gotówkowymi. Zarówno płatności w terminalu płatniczym jak i poprzez Internet. Stanowisko to jednak nie wydaje się mieć uzasadnienia w rzeczywistości.

Inaczej kwestię tę widział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.73.2017.1.JO. Uznał bowiem, że w przypadku zapłaty kartą w sklepie internetowym, w taki sposób że środki zostają ściągnięte przy pomocy pośrednika, który kieruje je na rachunek bankowy sprzedawcy można dokładnie określić kto jest nabywcą i co jest przedmiotem zakupu. Przy składaniu zamówienia nabywca podaje swoje personalia i dane kontaktowe. W takim przypadku istnieje przesłanka do zwolnienia z stosowania kasy rejestrującej. Podobnego zdania był WSA w Warszawie w wyroku z 11 października 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2262/15. Należy jednak stwierdzić, że przyjęcie zapłaty kartą nie równe przyjęciu zapłaty kartą. Mogą one być realizowane różnymi sposobami. Przy opisanym wyżej sposobie płacący jest łatwo identyfikowalny, choćby na podstawie raportu operatora, pozwalającego określić kto i za co płacił. Inaczej jest w przypadku płatności w sklepie za pośrednictwem terminala płatniczego. Tutaj dane nabywcy nie są żaden sposób ewidencjonowane. Nie jest więc na podstawie wpłaty możliwe wskazanie go. Istnieją tylko dane karty. W takiej sytuacji zapłata kartą zbliżona jest do płatności gotówkowej więc stosowanie kasy rejestrującej jest niezbędne.

Bez gotówki...

Z kolei zgodnie z punktem 37 powołanego rozporządzenia w sprawie zwolnień z stosowania kasy rejestrującej, aby uniknąć konieczności jej zainstalowania, w przypadku usług na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, świadczący usługę musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Należy przy tym pamiętać, że przed kasą rejestrującą „chroni” nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym limitu obrotów w wysokości 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność w poprzednim roku podatkowym, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył,
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20 000 zł.

Można w związku z tym zadać pytanie, czy możliwe jest liczenie do owego limitu wyłącznie obrotu gotówkowego gdy jest on osiągany ze świadczeń opłacanych tym sposobem oraz w formie przelewu.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.315.2018.2.MT, kwotę obrotu dającą podstawę do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej określić należy na podstawie całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy więc brać pod uwagę wszystkie rodzaje sprzedaży, niezależnie od tego w jakiej formie zapłaty dokonano.

… i na odległość

Ponadto, usługi medyczne, prawnicze, doradztwa podatkowego o ile świadczone są wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub ich rezultat musi być przesłany na odległość, w myśl § 4 ust. 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia, zwolnione są ze stosowania kasy rejestrującej. Jest to niezwykle dogodne rozwiązanie w dobie pandemii COVID-19, kiedy duża część działalności gospodarczej przeniosła się do sieci. Usługi tego rodzaju muszą więc być świadczone drogą konsultacji telefonicznej, internetowej, mailowo, SMS-em lub listownie. Konieczna jest przy tym zapłata bezpośrednio na rachunek bankowy świadczeniodawcy.

Adam Okonkwo

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...