19.08.2022: Kasy fiskalne

Czy możliwe jest wydawanie paragonu w formie kodu QR?

 

Kod QR umożliwia kodowanie znaków w postaci elektronicznej i przekazywanie wiadomości konkretnym odbiorcom. W Polsce taki sposób przekazywania informacji stał się bardziej popularny podczas pandemii koronawirusa i znalazł swoje zastosowanie chociażby w gastronomii, gdzie przy użyciu kodu QR, można wyświetlić menu restauracji.

Przekazywanie w ten sposób informacji pozwala nie tylko ograniczyć niebezpieczeństwo związane z zakażeniem, ale także pozytywnie wpływa na redukcję zużycia papieru. Czy możliwe jest zatem zastosowanie kodu QR przy wydawaniu paragonu? Takie pytanie zadał jeden z podatników, który korzysta z fiskalnej kasy wirtualnej, występując z wnioskiem o interpretację indywidualną.

 

Obowiązek wydawania paragonu

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). W myśl przedmiotowego przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie natomiast z art. 111 ust. 1b ustawy o VAT w ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wykazuje się dane o sprzedaży zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Forma wydawania paragonu oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży

Ustawodawca w ustawie o VAT przewidział dwie formy wydawania nabywcy paragonu fiskalnego. Podstawową formą jest paragon fiskalny w postaci papierowej. Natomiast, w przypadku, gdy uzyskamy zgodę nabywcy, istnieje możliwość wydania paragonu w postaci elektronicznej. Co ważne, należy uzgodnić z nabywcą usługi lub towaru w jaki sposób zostanie on przesłany (np. mailowo).

Jeżeli mówimy o ewidencji sprzedaży prowadzonej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ustawodawca przewidział możliwość ich prowadzenia w formie online a także, dla niektórych grup podatników lub dla niektórych rodzajów wykonywanych czynności, podatnik ma prawo do prowadzenia kasy fiskalnej w postaci oprogramowania.

Kasa fiskalna w formie oprogramowania to inaczej tzw. ,,kasa wirtualna”, która stanowi kasę fiskalną online i posiada wgrane oprogramowanie oraz odpowiedni certyfikat kasy (spełnia wymogi techniczne ustanowione przez ustawodawcę). Ponadto jest wyposażona w pamięć elektroniczną z unikatowym numerem, która łączy się z Centralnym Repozytorium Kas.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy wirtualnej. Ustawodawca przewidział pewne grupy podatników oraz rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Jedną z tych grup są podatnicy, którzy wykonują czynności usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0) w tym usług wykonywanych przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez usługobiorcę, które przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub w innej formie (bezgotówkowej) (na podstawie § 1 ust. 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania). Taką działalność prowadzi podatnik, który zadał Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej pytanie odnośnie możliwości zastosowania kodu QR jako paragonu fiskalnego, który wyświetla się na stanowisku mycia pojazdów.

Paragon w formie kodu QR

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (dalej jako Rozporządzenie w sprawie kas wirtualnych) w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy wirtualnej, gdy komponent komunikacyjny kasy umieszczonej w urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług nie umożliwia komunikacji kasy z drukarką, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z § 53 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W odniesieniu do powyższego, należy zadać pytanie czy wyświetlenie kodu QR nabywcy usługi będzie spełniało wymagania określone przez ustawodawcę.

Zatem zgodnie z § 53 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych, jeżeli komponent komunikacyjny nie umożliwia komunikacji kasy z drukarką, kasa m.in. nie wystawia paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej oraz pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży następujące dane:

 1. numer unikatowy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
 3. datę sprzedaży,
 4. numer kolejny paragonu,
 5. łączną wartość sprzedaży brutto,
 6. łączną wysokość podatku należnego,
 7. typ formy płatności,
 8. nazwę formy płatności;

Jak wynika z powyższych przepisów, podatnicy prowadząc ewidencję sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny tj. dokument fiskalny lub dokument fiskalny w postaci elektronicznej, potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Zatem, należy rozważyć, czy przepisy stwarzają możliwość, aby taki paragon był przekazywany nabywcy w formie kodu QR.

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2022 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.165.2022.3.PRM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż w przypadku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy wirtualnej podatnik może nie drukować paragonu fiskalnego pod warunkiem zapewnienia nabywcy możliwości zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Ponadto podatnik może wystawiać i wydawać nabywcy paragon w postaci elektronicznej, za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

Ponadto organ podkreśla, że to na wnioskodawcy, jako świadczącym usługę, spoczywa obowiązek wydania każdemu klientowi paragonu. Tym samym Wnioskodawca powinien zapewnić możliwość automatycznego przesyłania np. linku z paragonem klientowi (po zaakceptowaniu np. regulaminu), bez możliwości uzależnienia wydania (przesyłania) tego paragonu od zachowania konkretnego klienta.

Należy natomiast zaznaczyć, że nie każda kasa fiskalna online jest kasą fiskalną prowadzoną w formie oprogramowania. Jednakże przepisy w przedmiotowym zakresie są tożsame z przepisami dotyczącymi kas wirtualnych.

Biorąc pod uwagę powyższe brzmienie przepisów oraz stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wystawianie paragonów w formie wyświetlania kodu QR jest możliwe, ale wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków, tj.:

 • podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy wirtualnej bądź kasy online,
 • urządzenie wyświetla dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund dane przewidziane w Rozporządzeniu o wirtualnych kasach fiskalnych (w przypadku kas w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług),
 • podatnik otrzymał zgodę od nabywcy na wystawianie paragonu w postaci elektronicznej oraz uzgodnił z nim sposób przesłania paragonu,
 • podatnik zapewnia możliwość automatycznego przesyłania linku z paragonem (w postaci kodu QR) bez uzależnienia jego wydania od zachowania konkretnego klienta.

Zatem teoretycznie ustawodawca przewiduje możliwość stosowania paragonu fiskalnego w formie kodu QR dla sprzedaży prowadzonej z zastosowaniem kasy fiskalnej online oraz wirtualnej, natomiast spełnienie wszystkich przedmiotowych przesłanek przez podatnika może być niezwykle skomplikowane technicznie.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. 2020 poz.957 ze zm.) - § 53 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1;
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.) – art. 111 ust. 1 oraz 1b.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U.2020 poz. 965 ze zm.) - § 1 ust. 27.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 1759) - § 52.
 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 1625) - § 19 ust. 1 pkt 1, § 19a, § 12.

 

Klaudia Źrebiec, starszy konsultant podatkowy w Dziale podatków pośrednich, Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

 

Hasła tematyczne: paragon fiskalny, kod qr, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...