Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.10.2019

Czy kieszonkowe to darowizna?

Darowizny otrzymywane od osób bliskich są do pewnej kwoty zwolnione od podatku - kwota ta zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa. Po przekroczeniu limitu można skorzystać ze zwolnienia bez ograniczenia kwotowego, ale jedynie w odniesieniu do osób najbliższych i po spełnieniu warunków dotyczących sposobu przekazania darowizny i po zawiadomieniu organu podatkowego na odpowiednim formularzu.

Opisywane dzisiaj wątpliwości podatnika (już dorosłego i uzyskującego własne dochody), dotyczą sytuacji, w której regularnie, od momentu ukończenia 18., roku życia otrzymuje on od rodzica tzw. kieszonkowe, a spodziewa się darowizny na zakup mebli, której wartość będzie bliska limitu. Zastanawia się, czy w tej sytuacji wartość kieszonkowego, liczonego narastająco w okresie kilku lat, będzie zwiększała łączną kwotę darowizny (i czy w związku z tym limit nie zostanie przekroczony).

Obowiązek alimentacyjny

Art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowi, że „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

W opisywanym przypadku dochody podatnika nie przekraczają 2000 zł miesięcznie przez większość większości roku (podatnik studiuje i w związku z tym nie może poświęcić więcej czasu na pracę). Dochody te nie wystarczają na utrzymanie, ze względu na fakt, iż mieszka on samodzielnie, a koszty podstawowe (czynsz, wyżywienie, media) są wysokie.

Aby wyjaśnić swoje wątpliwości i zabezpieczyć się przed podatkowymi niespodziankami podatnik zwrócił się o wydanie interpretacji, formułując stanowisko, iż kieszonkowe nie będzie stanowiło darowizny, co związane jest ze wspomnianą już regulacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z tym zdaniem zgodził się dyrektor KIS.

W odpowiedzi zauważył między innymi, iż opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Dodatkowo, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

  • w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Kieszonkowe to nie darowizna

Ponieważ, zgodnie z oświadczeniem środki pieniężne opisane we wniosku przekazywane są Wnioskodawcy tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego, wynikającego z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i – jak wskazał Wnioskodawca – stanowią kieszonkowe w rozumieniu art. 133 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, to należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w takiej sytuacji otrzymywane przez Wnioskodawcę od ojca drobne wpłaty pieniężne (kieszonkowe) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym nie będą się wliczać do kwoty darowizny, którą Wnioskodawca otrzyma od ojca na zakup mebli.

Opracowano na podstawie: Interpretacja Indywidualna z 01.08.2019 r. sygn, 0111-KDIB4.4015.70.2019.1.BB

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz