Czy będą dopłaty do pelletu i innych źródeł opałowych? - MKiŚ odpowiada

 

Jak czytamy w odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska na interpelację poselską, w ogrzewnictwie indywidualnym w gospodarstwach domowych na poziom kosztów związanych ze stosowaniem pelletu, obok istotnego czynnika jakim są ceny samego paliwa, wpływa także efektywność zastosowanego systemu grzewczego oraz efektywność energetyczna ogrzewanego budynku. Wymiana źródeł ciepła, a przede wszystkim przeprowadzenie termomodernizacji zminimalizuje obciążenia finansowe związane z kosztami ogrzewania gospodarstw domowych, stanowiącą przeciwwagę dla rosnących cen drewna i pelletu drzewnego.

 

Interpelacja nr 34344 do prezesa Rady Ministrów w sprawie uruchomienia dopłat do peletu i innych źródeł opałowych

W związku z trudną sytuacją na rynku środków opałowych na prośbę wielu osób proszących o interwencję, zatrwożonych wysokimi cenami, zauważam, że nie tylko węgiel, ale i pozostałe środki opałowe obecnie są wycenione na stawkę niemożliwą do zapłacenia przez przeciętnego Polaka.

W nawiązaniu do wcześniejszych działań rządu, zmierzających do rekompensat do węgla uważam, że takie działanie powinno obejmować również osoby korzystające z alternatywnych źródeł opałowych.

Pytania:

 1. Czy rząd zamierza pochylić się również nad rekompensatami na kupno ww. środków opałowych?
 2. Kiedy będą podjęte takie działania?

 

Poseł Bartosz Kownacki

28 czerwca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34344 w sprawie uruchomienia dopłat do peletu i innych źródeł opałowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Bartosza Kownackiego w sprawie uruchomienia dopłat do pelletu i innych źródeł opałowych (znak: K9INT34344), poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Pytanie nr 1.

Czy rząd zamierza pochylić się również nad rekompensatami na kupno ww. środków opałowych?

Pytanie nr 2.

Kiedy będą podjęte takie działania?

Rząd nieustannie podejmuje działania w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, ciepła i chłodu przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia opłat za energię ponoszonych przez odbiorców końcowych, m.in. okresowo dokonuje przeglądu funkcjonujących mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii celem ich poprawy. Mechanizmy te przeznaczone są głównie dla wytwórców profesjonalnie zajmujących się wytwarzaniem energii.

W ogrzewnictwie indywidualnym w gospodarstwach domowych na poziom kosztów związanych ze stosowaniem pelletu, obok istotnego czynnika jakim są ceny samego paliwa, wpływa także efektywność zastosowanego systemu grzewczego oraz efektywność energetyczna ogrzewanego budynku.

Kwestia przestarzałego ogrzewania indywidualnego od lat budzi emocje i kontrowersje związane z powstawaniem efektu tzw. niskiej emisji i towarzyszącemu jej smogu. Reakcją samorządów lokalnych na niezwykle istotny problem zanieczyszczenia powietrza są tzw. uchwały antysmogowe, zakazujące używania nieefektywnych źródeł ciepła. Konieczność stosowania automatycznych i nowych kotłów, w tym wykorzystujących pellet, daje więc szansę samorządom na częściowe ograniczenie tego szkodliwego zjawiska i ochrony zdrowia.

W celu zaadresowania konieczności wymiany pieców na nowoczesne i efektywne, w styczniu 2022 r. rozpoczęto trzecią już edycję Programu Czyste Powietrze, której celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Wprowadzane zmiany polegają m.in. na możliwości łączenia dofinansowania z gminnymi programami parasolowymi, umożliwieniu dłuższej realizacji projektu, a także na dopuszczeniu do programu kotłów dwupaliwowych i tym samym wykorzystanie różnych źródeł ciepła.

Łącznie w Programie na dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, także efektywnie wykorzystujące ilości spalanego paliwa, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych oszacowano konieczne do poniesienia wydatki na kwotę 103 mld zł. Wsparcie finansowe przewidziane w Programie udzielane jest m.in. na zakup bardziej efektywnych kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet drzewny z maksymalną kwotą dofinansowania od 6 000 zł do 18 000 zł, a także na zakup kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie z maksymalną kwotą dofinansowania od 9 000 zł do 18 000 zł. Kotły zakupione w ramach Programu są rozwiązaniem bezpiecznym dla środowiska, a nadto zawierają nowoczesne rozwiązania techniczne, przez co są proste w obsłudze, wydajne i tanie w eksploatacji.

Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi (vide strona Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/) w Programie Czyste Powietrze, kotły na biomasę nie są jednak w praktyce źródłem preferowanym przez użytkowników indywidualnych. Wszystkich źródeł ciepła jest 362 840, z czego kotły na biomasę stanowią 20,5%. Dla porównania: kotły gazowe kondensacyjne - 43,27%, kotły węglowe - 15.83% (do 01 stycznia 2022 r.), pompy ciepła powietrzne - 14,93%, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody - 3,4%, kotły olejowe - 0,14%, systemy ogrzewania elektrycznego - 1,63% i węzły cieplne - 0,3%.

Oprócz Programu Czyste Powietrze, Rząd wprowadził ulgę termomodernizacyjną na przedsięwzięcia polegające na dokonywaniu ulepszeń w budynkach, czy zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Ulgę można łączyć z dofinansowaniem z Programu Czyste Powietrze.

Podejmowanie wyżej opisanych działań i finansowania wymiany źródeł ciepła, a przede wszystkim przeprowadzenie termomodernizacji, ma na celu minimalizację obciążeń finansowych związanych z kosztami ogrzewania gospodarstw domowych, stanowiącą przeciwwagę dla rosnących cen drewna i pelletu drzewnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Klimatu i Środowiska dostrzega i analizuje możliwość podjęcia systemowych działań mających na celu polepszenie dostępności pelletu wykorzystywanego w gospodarstwach domowych.

Niemniej należy zauważyć, że budowa nowego segmentu rynku ogrzewnictwa indywidualnego w oparciu o instalacje wykorzystujące pellet wymaga czasu i stabilizacji. Dotychczas, zakładane cele były realizowane głównie w formule przyznawania wysokiej pomocy inwestycyjnej, z założeniem, że wywoła ona procesy budujące potencjał rynku, powstawanie konkurencji po stronie dostawców pelletu, a w konsekwencji spadek cen tego paliwa.

Ponadto w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej obywateli i znaczącego wzrostu poziomu inflacji, Rząd RP podjął działania osłonowe, określane mianem „Tarczy antyinflacyjnej”. Ten pakiet ochronny przewiduje czasowe zmniejszenie obciążeń podatkowych w obrębie energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła czy też paliw już od 1 stycznia 2022 r. Warto podkreślić, że z rozwiązań tych skorzystają wszyscy odbiorcy, bez konieczności składania wniosków czy deklaracji, uprawniających do skorzystania z nich.

Początkowo „Tarcza antyinflacyjna” zakładała:

 • obniżenie podatku VAT na energię elektryczną z poziomu 23 % do 5 % w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. Dodatkowo obniżenie do 0 zł stawki akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;
 • obniżenie podatku VAT na gaz ziemny z poziomu 23 % do 8 % w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.;
 • obniżenie stawki akcyzy dla paliw do minimalnego poziomu dopuszczanego w Unii Europejskiej w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 20 maja 2022 r. Dodatkowo paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej;
 • obniżenie podatku VAT na ciepło z 23 % do 8 % w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

Z dniem 11 stycznia 2022 r. została ogłoszona przez Rząd RP druga odsłona „Tarczy antyinflacyjnej”, której rozwiązanie zaczęły obowiązywać od dnia 1 lutego br. Zgodnie z zapowiedziami Rządu, wsparcie polega na:

 • dodatkowej obniżce stawki VAT na gaz od 1 lutego z 8% do 0%, dzięki czemu wzrost cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych będzie jednym z najniższych w Europie;
 • przedłużeniu obniżki 5% stawki VAT na energię elektryczną do 31 lipca br.;
 • obniżeniu podatku VAT na ciepło do 5% dla niemal każdego z obywateli (dotyczy zarówno mieszkań w ramach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, jak i domów jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej);
 • obniżeniu stawki VAT na paliwo z 23% do 8%, co wpłynie na dalsze zmniejszenie ceny paliwa, nawet o 60-70 gr na litrze, dzięki czemu Polacy zapłacą łącznie nawet o 1 zł mniej za litr paliwa, a cena benzyny powinna osiągnąć ok. 5 zł za litr;
 • obniżeniu do 0% stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, dzięki czemu przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 zł miesięcznie;
 • wprowadzeniu 0% VAT na nawozy, co również wpłynie na ceny żywności poprzez wsparcie polskich producentów żywności.

Należy podkreślić, że Prezydent RP w dniu 26 maja 2022 r. podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która przedłużyła obowiązywanie obniżonej stawki akcyzy do końca lipca 2022 r. Dodatkowo, przepisami ww. ustawy obniżono stawkę akcyzy na lekki olej opałowy do minimalnego dopuszczalnego przepisami (w okresie od czerwca do końca lipca 2022 r.).

W ramach „Tarczy antyinflacyjnej” Rządu, w wyniku działania Ministra Klimatu i Środowiska, powstała ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1, 202), która zapewni wsparcie dla ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności i usług. Proponowane wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego wspomoże budżety tych gospodarstw oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego.

Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy przysługuje osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę. Warto przy tym zaznaczyć, że wysokość dochodów gospodarstwa domowego wyliczana jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Podstawowe stawki rocznego dodatku osłonowego są zróżnicowane poprzez dokonanie podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 400 zł,
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób - 600 zł,
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób - 850 zł,
 4. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób - 1150 zł.

O dodatek osłonowy w ww. kwotach mogą ubiegać się wszystkie gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, bez względu na wykorzystywane źródło ogrzewania. Jednocześnie możliwe jest uzyskanie wyższego wsparcia (25 % wyższe stawki dodatków) przez gospodarstwa domowe, które spełniają kryteria dochodowe, a jednocześnie posiadają źródła ogrzewania oparte o paliwa węglowe lub węglopochodne.

Należy również zaznaczyć, że dla celów przyznawania dodatku osłonowego przyjęto tzw. zasadę „złotówka za złotówkę”, polegającą na tym, że przekroczenie progu dochodowego nie powoduje automatycznego wykluczenia z otrzymywania dodatku, a jedynie jego zmniejszenie o kwotę przekroczenia, przy czym jeżeli wyliczona w ten sposób kwota jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Dzięki takiemu zabiegowi wsparciem będzie objęta duża grupa osób, w tym osoby niepełnosprawne.

Ustawa wprowadzająca dodatki osłonowe zakłada również wdrożenie mechanizmów wsparcia niefinansowego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych, które powinny pomóc odbiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej regulować należności za energię elektryczną. Będzie to więc realne narzędzie minimalizowania ubóstwa energetycznego oraz wzmocnienie ochrony odbiorców wrażliwych.

Pierwszym z nich jest zakaz wstrzymania dostaw odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w miesiącach zimowych. Dodatkowo, ustawa wprowadza również mechanizmy chroniące przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej osoby objęte opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagające wentylacji mechanicznej.

Kolejnym rozwiązaniem jest zapewnienie możliwości zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego do sprzedawcy energii albo paliw gazowych z wnioskiem o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe czy świadczone usługi. Program ten może obejmować zawarcie umowy w sprawie należności polegającą na odroczeniu terminu ich płatności, rozłożeniu na raty, umorzenie czy na odstąpieniu od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.

Rozwiązanie to ma zapobiec popadnięciu w niewypłacalność w sytuacji, w której odbiorca wrażliwy nie może uregulować zaległości, a także wie, iż nie będzie mógł uregulować na czas bieżących płatności za energię elektryczną lub świadczone usługi. Każdy ze sprzedawców energii albo paliw gazowych zostanie zobowiązany do zastosowania przynajmniej jednego z wybranych przez siebie wariantów programu wsparcia.

Należy zwrócić również uwagę na ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), którą wprowadzono bezprecedensowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostów cen gazu ziemnego dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Ustawa ta zamroziła ceny gazu ziemnego dla odbiorców taryfowanych na poziomie cen zatwierdzonych przez Prezesa URE pod koniec 2021 r. Oznacza to, że pomimo niesprzyjających okoliczności rynkowych, wskazujących na konieczność znacznego podwyższenia cen gazu ziemnego, wzrosty cen dla odbiorców objętych ochroną taryfową zostały ograniczone. Ustawa rozszerzyła także katalog odbiorców korzystających z cen taryfowanych; obok gospodarstw domowych, w tym budynków wielolokalowych, uprawnione do ochrony taryfowej zostały również jednostki świadczące kluczowe dla społeczeństwa usługi, tj.: szpitale, jednostki o charakterze edukacyjnym, kościoły czy ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto informuję również, że w ministerstwie prowadzone są prace związane z określeniem zasad kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Podejmowane działania mają na celu określenie wymagań jakościowych dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów oraz biomasy roślinnej z rolnictwa (biopaliw stałych - pelletu drzewnego, brykietu) wprowadzanych do obrotu na terytorium RP.

 

Minister Klimatu i Środowiska
Anna Moskwa

Warszawa, 26 lipca 2022 r.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...